• A preliminary study of Lofoten as a potential World Heritage Site based on natural criteria 

   Olesen, Odleiv; Longva, Oddvar; Bargel, Terje; Nordgulen, Øystein; Ottesen, Dag (NGU-Rapport (2005.086), Report, 2005)
   (Forkortet)\rThe geology of the Lofoten region has been described with the aim of assessing whether or not the area would qualify as a candidate for the World Heritage List based on its natural properties.\rThe Lofoten ...
  • Åknes/Tafjord-prosjektet 

   Longva, Oddvar; Høst, Jan; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.039), Report, 2006)
   Forkortet:\rDenne rapporten gir en kort status over sannsynligheter, konsekvenser og risiko knyttet til de ustabile fjellpartiene ved Åknes og Hegguraksla i indre Storfjorden, Møre og Romsdal. Selv om beredskap er under ...
  • Ålesund. Kvartærgeologisk kart; Ålesund; 11191; 1:50 000; Plottekart 

   Longva, Oddvar (Map, 2004)
   Plotteversjon 2005
  • Botntype og sedimentmektigheit i utvalde område av Hardangerfjorden 

   Longva, Oddvar; Dahl, John Anders; Danielsen, Eilif; Lepland, Aivo; Christensen, Ole (NGU-Rapport (2005.017), Report, 2005)
   I samarbeid med Hordaland fylkeskommune gjennomførte NGU feltarbeid med F\/F \"Seisma\" i ytre Hardangerfjord i perioden 4. til 10. august 2004. Vi kartla djupner i tre område - nordsida av Halsnøy, austsida av Huglo\/Skorpo ...
  • Bruk av multistråleekkolodata for å påvise skipsvrak i Skagerak 

   Thorsnes, Terje; Longva, Oddvar; Totland, Oddbjørn (NGU-Rapport (2004.039), Report, 2004)
   Etter krigen ble det dumpa fleire (>30) skip fullasta av ammunisjon\/kjemiske våpen i Skagerarrak. FFI lokaliserte 15 vrak ved hjelp av sidesøkende sonar i 1989 og inspiserte fem av ei med ROV. I 2002 blei fire av desse ...
  • Bunnforhold Griptarene - Trondheimsleia 

   Olsen, Heidi A.; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2000.085), Report, 2000)
   På oppdrag fra Norsk Hydro Produksjon AS er det sammenstilt kart over bunntyper og mektighet av antatt bløte sedimenter (marine\/glasimarine sedimenter) i et område fra vest av Grip til Trondheimsleia utenfor Tjeldbergodden ...
  • Cruise 0103 with R/V Seisma to fjords in Sogn og Fjordane and Møre og Romsdal - cruise report 

   Howe, John; Longva, Oddvar; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (2001.100), Report, 2001)
   This report summarises the work carried out during cruise 0103 to fjords in Sogn og Fjordane and Møre og Romsdal in June and July 2001 in the project \"Regional lanmdslide occurrences and possible postglacial earthquake ...
  • Detailed seabed information in integrated coastal zone planning and management - AquaReg Pilot study, Norway 

   Andresen, Kari H. Bachke; Lepland, Aave; Longva, Oddvar; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (2005.050), Report, 2005)
   Integrated coastal zone planning and management (ICZPM) requires adequate knowledge on the marine coastal systems. In this pilot project, the use of detailed seabed information (depths, sediment and bottom types, seabed ...
  • Dybdemåling i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland 

   Totland, Oddbjørn; Mauring, Eirik; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (98.142), Report, 1998)
   PPå oppdrag av Statens vegvesen, Nordland vegkontor er det utført batymetriske målinger i Tysfjord, Tysfjord kommune, Nordland fylke. Hensikten med målingene var opprinnelig ved seismikk og ekkoloddregistreringer å finne ...
  • Effekt på havbotnen av skjelsanduttak i utvalte konsesjonområde i Hordaland 

   Bøe, Reidulv; Ottesen, Dag; Plassen, Liv; Longva, Oddvar; Bellec, Valerie (NGU-Rapport (2016.044), Report, 2016)
   I 2015 og 2016 blei det gjennomført tokt til Øygarden og Fjell kommunar for å kartlegge utvalde konsesjonsområde for skjelsandopptak, kvar det har blitt tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart ...
  • Fjellskred og stabilitet i fyllittområder - Geologiske og geofysiske studier 

   Blikra, Lars Harald; Longva, Oddvar; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (2002.005), Report, 2018)
   Langs deler av Flåmsdalen og i fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser ...
  • FJellskredprosjektet i Møre og Romsdal: Status og planer. 

   Longva, Oddvar; Blikra, Lars H.; Anda, EInar (NGU-Rapport (99.120), Report, 1999)
   (Forkortet)Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskredog tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarligeområdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal ...
  • Forebyggende kartlegging mot skred langs strandsonen i Norge. Oppsummering av erfaringer og anbefalinger 

   Hansen, Louise; Longva, Oddvar; Solberg, Inger-Lise; L'Heureux, Jean-Sebastien (NGU-Rapport (2012.046), Report, 2012)
   Denne rapporten oppsummerer de viktigste erfaringene som er gjort gjennom de siste årenes forsknings-, utviklings- og kartleggingsarbeid med henblikk på forebygging av skred langs strandsonen i Norge. Arbeidet har gitt en ...
  • Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst Finnmark og Barentshavet. Geokjemiske analyser. 

   Jensen, Henning K.B.; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (99.141), Report, 1999)
   (Forkortet) Ved NGU-Lab er det utført uorganisk kjemiske analyser av sjøbunnsprøver samlet inn av NGU i 1999 (tokt 9904). Analysene er utført etter akkrediterte metoder. Utvelgelse av analyseprøver ble foretatt av prosjektleder ...
  • Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst-Finnmark og Barentshavet. Toktrapport. 

   Jensen, Henning; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (99.081), Report, 1999)
   Prøvetaking med FF \"Seisma\" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i Øst-Finnmark for å studere kontaminantfluks fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, ...
  • Forurensningsstatus i sjøbunnssedimenter i Astafjordområdet/Sør-Troms 

   Lepland, Aivo; Jensen, Henning K.B.; Plassen, Liv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2012.002), Report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele ...
  • Geological atlas of the southern part of the Norwegian Trench and the northeastern North Sea. 

   Thorsnes, Terje; Ottesen, Dag; Leif Rise; Bøe, Reidulv; Longva, Oddvar; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (2000.104), Report, 2000)
   This report contains 15 maps (scale 1:1,5 million) presenting the geological database, bathymetry and various interpretations of the geology in the Norwegian Trench off southern Norway and the northern part of the adjacent ...
  • Geologisk atlas - Skagerrak. Atlas over kvartære avleiringer, bunnsedimenter, berggrunn og batymetri i norsk sektor av Skagerrak 

   Bøe, Reidulv; Thorsnes, Terje; Skilbrei, Jan R.; Rise, Leif; Olsen, Heidi A.; Ottesen, Dag; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (96.138), Report, 1997)
   Skagerrak-prosjektet har vært en integrert studie av geologi,hydrografi, miljøkjemi og mikrofossil-økologi. Gjennom samarbeid mellom flere norske og to nordiske institusjoner er det i perioden 1991 til 1995 innsamlet ...
  • Geologiske undersøkelser av isfjellspor. Samarbeidsprosjekt NGU/Statoil (kontrakt nr. T 8579) 

   Longva, Oddvar; Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (86.020), Report, 1986)
   I samarbeid med Statoil har NGU utført undersøkelser av pløyespor og synkegroper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på sokkelen. Denne endelige rapporten summerer opp ...
  • Geotekniske undersøkelser i isfjellspor ved Årnes på Romerike. 

   Longva, Oddvar; Bakkejord, Knut J. (NGU-Rapport (86.021), Report, 1986)
   Det er utført geologiske og geotekniske undersøkelser av pløyespor og synke- groper etter isfjell på Romerike, særlig med tanke på å overføre viten til tilsvarende forhold på kontinentalsokkelen. Med Brøyt-X er det gravd ...