• Hydrogeologiske undersøkelser ved Hvittingfoss vannverk 2005-2007 

   Dalsegg, Einnar; Dagestad, Atle; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2008.019), Report, 2008)
   Som en del av NGUs forskningsprogram GEOS (Geologi i Oslo-området) har det blitt utført ulike hydrogeologiske undersøkelser i Numedalen mellom Kongsberg og Hvittingfoss. En del av disse undersøkelsene ble utført i området ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Mevik vannverk, Gildeskål kommune 

   Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2007.036), Report, 2007)
   NGU har på forespørsel fra Mevik vannverk gjennomført en hydrogeologisk undersøkelse av vannverkets grunnvannskilde. Kilden er en naturlig fritt strømmende grunnvannskilde i løsmasser, med et fokusert utstrømningspunkt. ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Mølleneset, Alta kommune 

   Dagestad, Atle; de Beer, Hans (NGU-Rapport (2009.052), Report, 2009)
   Det er i forbindelse med planene om etablering av en fiskeforedlingsbedrift på Mølleneset i Kåfjord gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i dette området. Selve Mølleneset utgjøres av en glasifluvial elvevifte med ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved nedlagt avfallsdeponi ved Borsjohka, Porsanger kommune 

   Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2001.116), Report, 2001)
   På oppdrag for Porsanger kommune ble det i august 2001 gjennomført hydrogeolog- iske undersøkelser ved et nedlagt avfallsdeponi ved Norsjohka 1,5 km sør for Lakselv sentrum. Kommunen er pålagt av Fylkesmannens miljøvernavdeling ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Raipas, Alta kommune 

   Dagestad, Atle; de Beer, Hans; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (2005.078), Report, 2006)
   Forkortet:\rNGU har på foresåørsel fra Alta kommune gjennomført hydrogeologiske undersøkelser i området ved eksisterende grunnvannsanlegg i det mektige isranddeltaet ved Raipas i Altadalen. Bakgrunnen for undersøkelsene ...
  • Hydrogeologiske undersøkelser ved Ramfjordmoen, Tromsø kommune 

   Dagestad, Atle; Dalsegg, Einar; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (2005.079), Report, 2006)
   Forkortet:\rNGU har, på forespørsel fra Tromsø kommune, kartlagt grunnvannspotensialet i løsmassene på Ramfjordmoen for å undersøke mulighetene for om området kan utgjøre en reservevannskilde til Tromsø by og\/eller en ...
  • InterCity-prosjektet, Østfoldbanen Fredrikstad - Sarpsborg. Faglig rådgivning rundt geologiske forhold i Fredrikstad 

   Venvik, Guri; Dagestad, Atle; Sæther, Ola Magne; Bredal, Marie; Solberg, Inger-Lise; Pettersen, Eirik (NGU-Rapport (2019.028), Report, 2019)
   NGU har på oppdrag fra Statens vegvesen og Bane Nor bidratt med faglig rådgivning i kartlegging av omfang og årsak til setningsutvikling i Fredrikstad sentrum, med spesielt fokus på området rundt Glemmen og Rolvsøyveien. ...
  • Kartlegging av grunnvarmepotensialet fra løsmasser i Otta, Sel kommune 

   Dagestad, Atle; Colleuille, Herve; Heidenstrøm, Birger; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2005.048), Report, 2005)
   Forkortet:\rI forbindelse kartlegging av grunnvarmepotensialet i Otta området er det utført georadarundersøkelser, sonderboringer og nedsetting av undersøkelsesbrønner i løsmasser. Det ble under etablering av undersøkel ...
  • Kartlegging av kjemisk tilstand i utvalgte grunnvannsforekomster 2020-2021 

   Dagestad, Atle; Gunderserr, Pål; Seither, Anna (NGU-Rapport (2023.004), Report, 2023)
   For å bedre kunnskapsgrunnlaget om kjemisk tilstand i norske grunnvannsforekomster har det i samarbeid med Miljødirektoratet i perioden 2020-2021 blitt utført hydrogeologisk kartlegging og kjemisk analyse av vannprøver fra ...
  • Kartlegging av potensialet for grunnvarmeuttak fra løsmasser i Voss. 

   Dagestad, Atle; Heidenstrøm, Birger (NGU-Rapport (2000.109), Report, 2000)
   (Forkortet) Gjennom et samarbeidsprosjekt mellom Voss kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norges geologiske undersøkelse (NGU) er det foretatt en kartlegging av grunnvarmepotensialet i løsmasser ved ...
  • Kvalitetssikring av rapport "Gevingåsen Tunnel. Miljøkonsekvenser som følge av vannlekkasjer" 

   Dagestad, Atle (NGU-Rapport (99.073), Report, 1999)
   Frie emneord: Setningsproblematikk ; Tunnelbygging ; Vannlekkasje Rapporten som er kvalitetssikret har til hensikt å vurdere faren for miljøkonsekvenser som følge av vannlekkasje i forbindelse med jernbanetunnel- bygging ...
  • Kvartærgeologi og hydrogeologi ved Kråkneset i Altafjorden. Innspill til utredning av Kråknesskredet, 3. juni 2020 

   Hansen, Louise; Dagestad, Atle; Tassis, Georgios; Eilertsen, Raymond S. (NGU-Rapport (2020.029), Report, 2020)
   Denne rapporten oppsummerer de kvartærgeologiske og hydrogeologiske forholdene ved Kråkneset i Altafjorden i Finnmark der det 3. juni 2020 gikk et større løsmasseskred ved Flatstrand. Rapporten er bestilt som innspill til ...
  • Precipitation Sampling, Barents Ecogeochemistry 

   Volden, Tore; Dagestad, Atle; Reimann, Clemens (NGU-Rapport (99.128), Report, 1999)
   Manual for precipitation sampling on a monthly base carried out to study the atmospheric input of elements to the Barents Prosject Survey area. Description of; the precipitation sampler, set up of precipitation station, ...
  • Sand-, grus- og grunnvannsundersøkelser på Eggemoen, Ringerike kommune 

   Wolden, Knut; Dagestad, Atle; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2006.055), Report, 2006)
   Forkortet:\rI forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel i Ringerike kommune er det innledet et samarbeidsprosjekt mellom kommunen, BTV-regionen og Norges geologiske undersøkelse. Hensikten med prosjektet er å ...
  • Undersøkelse av vannkvalitet i Borsjokka ved Lakselv søppelplass, Porsanger kommune 

   Dagestad, Atle (NGU-Rapport (2006.037), Report, 2006)
   Med bakgrunn i pålegg fra Fylkesmannens miljøvernavdeling har Porsanger kommune med bistand fra NGU undersøkt vannkvalitet i Borsjokka ved Lakselv søppelplass. Det er tatt ut tre prøveserier a to vannprøver; en oppstrøms ...
  • Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall 

   Cramer, Jan; Solli, Arne; Schiellerup, Henrik; Larsen, Eiliv; Keiding, Marie; Erichsen, Eyolf; Dagestad, Atle; Brönner, Marco; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2015.055), Report, 2016)
   NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for ...