Now showing items 21-40 of 114

  • Bruk av grunnvarme ved sentralsykehuset i Lørenskog - testboring, systemløsning og økonomiske beregninger. 

   Midttømme, Kirsti; Elvebakk, Harald; Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (2000.091), Report, 2000)
   Geologiske undersøkelser samt energi og økonomiske beregninger viser at et borehullbasert energilager kombinert med varmepumper er et svært gunstig energialternativ for det planlagte sentralsykehuset ved Lørenskog. En ...
  • CP- og TFEM-målinger vest for Gjersvikforekomsten, Røyrvik, Nord-Trøndelag 

   Elvebakk, Harald; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (94.086), Report, 1994)
   Det er gjort CP og Transient EM-målinger i et ca. 1km2 stort område vest for Gjersvikforekomsten i Røyrvik. Hensikten var å påvise tilleggsmalm i forekomstens nærområde for å forlenge den igangværende gruvedriften.
  • CP-målinger Godejord, Grong, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (95.005), Report, 1995)
   NGU har gjort CP bakke- og borhullsmålinger i tre nye borhull ved Godejord- forekomsten. Hensikten var å se om påtruffet mineralisering på stort dyp (300 m) representerte den tidligere kjente malmsonen fra utgående og ...
  • Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport 

   Langedal, Marianne; Cramer, Jan; Volden, Tore; Storstad, Trond Magne; Gutneb, Håvard; Jæger, Øystein; Haugland, Toril; Finne, Tor Erik; Elvebakk, Harald; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.115), Report, 2001)
   Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike ...
  • Geofysisk logging av 2 borehull ved Gjevingåsen jernbanetunnel, Hommelvik - Stjørdal 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2010.019), Report, 2010)
   I forbindelse med driving av ny jernbanetunnel mellom Hommelvik og Hell har NGU logget to overvåkningsbrønner langs tunneltraseen. Hensikten var å se om årsaken til en tydelig senking av grunnvannsnivået i den ene brønnen, ...
  • Geofysisk logging av 4 borehull i Ramså-feltet, Andøya, Nordland 

   Brønner, Marco; Elvebakk, Harald; Rønning, Jan S.; Gellein, Jomar (NGU-Rapport (2016.023), Report, 2016)
   På nordøstlige Andøya på en ca. 6 km bred strandflate mellom Ramså og Skarstein ligger sedimenter av mesozoisk alder som de eneste bergarter av denne alder i Norge. Feltet er ca 8.4 km langt og består av bergarter fra nedre ...
  • Geofysisk logging av 4 borehull langs planlagt jernbanetunnel Holm-Holmestrand-Nykirke 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2010.032), Report, 2010)
   I forbindelse med at Jernbaneverket planlegger ny jernbanetunnel mellom Holm og Nykirke i Vestfold, samt ny Holmestrand jernbanestasjon i fjell, har NGU logget fire brønner langs tunneltras\u00E9en. Hensikten med loggingen ...
  • Geofysisk logging av 5 borehull ved Rana Gruber, Storforshei 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2015.009), Report, 2015)
   NGU har logget 5 borehull ved Rana Gruber, Storforshei. Hensikten var å måle geofysiske parametre som magnetisk susceptibilitet og tilsynelatende resistivitet i malm og sidebergarter. Disse parametre skulle danne grunnlag ...
  • Geofysisk logging av borehull på Alstein, Randaberg kommune, Rogaland 

   Elvebakk, Harald; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2011.032), Report, 2011)
   NGU har utført geofysisk logging i et 300 m dypt borehull på øya Alstein som ligger midt mellom Randaberg og Kvitsøy nordvest for Stavanger. I prosjektet E-39 Rogfast planlegges undersjøisk tunnel under Boknafjorden\/Kvi ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Arnestad skole, Asker 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.016), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i en 672 m dyp brønn ved Arnestad skole, Asker. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge berggrunnens fysiske ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Ciens Forskningspark, Gaustad, Oslo 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.012), Report, 2012)
   NGU har gjort geofysisk logging i en energibrønn ved Ciens, Forskningssenter for miljø og samfunn, ved Gaustad i Oslo. Hensikten var å kartlegge retningen til en syenittgang som skjærer gjennom kalkskifrene. Oppdragsgiver ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Drag, Tysfjord og Leknes, Lofoten 

   Elvebakk, Harald; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (2011.014), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i et 780 m dypt kjerneborehull ved Drag i Tysfjord og et 800 m dypt kjerneborehull ved Leknes i Lofoten. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge varmestrøm i dype ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Geologisk Museum, Tøyen, Oslo 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2013.040), Report, 2014)
   NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum på Tøyen i Oslo. Hullet ble boret i 2011. Bakgrunnen for boringen er at UiO ønsker å bygge et nytt veksthus der det vurderes å bruke geovarme for oppvarming. NGI ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Grualia, Lunner 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.009), Report, 2012)
   I forbindelse med driving av Lunnertunnelen har NGU gjort geofysisk logging av flere brønner. Lunnertunnelen er en del av den nye tverrforbindelsen mellom RV 4 i vest (Lunner) og RV 174 i øst (Gardermoen). Hensikten var å ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Hamar flyplass 

   Elvebakk, Harald; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2008.079), Report, 2009)
   NGU har gjort borehullslogging i et 817 m dypt kjerneborehull ved Hamar Flyplass. Hensikten var å måle temperaturgradienten i kambrosilurbergartene ned til underliggende grunnfjell. I tillegg ble det foretatt geofysisk ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Lutvann, Oslo 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.008), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i et 53 m dypt borehull ved Lutvann i Oslo. I forbindelse med lekkasjeproblemene og miljøproblemene under driving av Romeriksporten ble det boret flere brønner for overvåking av vannivå. ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Rødsmyra skole, Fredrikstad 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.013), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i en 800 m dyp brønn ved Rødsmyra skole, Fredrikstad. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i Iddefjordgranitten. I tillegg ble det utført geofysisk logging i hullet for å kartlegge ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Vuottasjavri og Bidjovagge, Kautokeino, Finnmark 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.010), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i et 673 m dypt kjerneborehull ved Vuotta\u0161j\u00E1vri og i et 391 m dypt kjerneborehull på Bidjovagge i Kautokeino kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for å kartlegge ...
  • Geofysisk logging av borehull, Berger, Skedsmo kommune 

   Elvebakk, Harald; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2011.015), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i en 705 m dyp brønn ved Bøler Avfallsdeponi for hageavfall, Berger i Skedsmo kommune. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten for varmestrømsberegning. I tillegg ble det utført ...
  • Geofysisk logging av tre borehull i Hurdal 

   Elvebakk, Harald (NGU-Rapport (2011.011), Report, 2012)
   NGU har gjort borehullslogging i tre dype kjerneborehull i Hurdal. Hovedhensikten var å måle temperaturgradienten i den granittiske bergarten i området i forbindelse med et varmestrømsprosjekt mellom NGU og Statoil. I ...