Now showing items 21-40 of 58

  • Innhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.102), Report, 1989)
   Løsmasseprøver fra 75 lokaliteter i rutenett innefor dolomittsekvensene i Børselv er prøvetatt og analysert med røntgendiffraksjon for å finne eventuelle forekomster av magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er ...
  • Jordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.077), Report, 1999)
   Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har ...
  • Jordforurensning i Orkdal 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2001.053), Report, 2001)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt jordforurening i Orkdal med særlig fokus på mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til sammen 61 prøver er tatt fra 9 barnehager i kommunen. ...
  • Kadmium i løsmasser, overflatevann og grunnvann fra Salten som lokalt naturlig bidrag til forhøyet Cd- nivå i taskekrabbe langs kysten 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2013.056), Report, 2013)
   I 2009 ble det konstatert at klokjøtt fra krabbe fanget på Saltenkysten hadde konsentrasjon av kadmium (Cd) som ofte overskrider EU\u2019s grenseverdi for omsetning. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har ...
  • Kart over sykeligheten av 58 typer kreft i norske kommuner 1970-79; med metodebeskrivelse. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (85.269), Report, 1985)
   Med bakgrunn i arbeidet med utgivelsen av Atlas over kreftinsidens i Norge 1970-1979, er det produsert svart\/hvitt-versjoner av kartene slik de er vist i atlaset. Det er også gjengitt kart over kreftformer som ikke ble ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Tori; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2006.068), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager\/-parker i bydel Sagene i Oslo.\rI 9 av barnehagene (41%) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 39 barnehager i bydel Ullern 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Ottesen, Mirja Emilia; Gaut, Sylvi; Fugleneb, Astrid Kobro; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.083), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 39 barnehager i bydel Ullern i Oslo.\rI 13 av barnehagene (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 58 barnehager i bydel Østensjø 

   Eggen, Ola A.; Jartun, Morten; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.016), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 58 barnehager\/-parker i bydel Østensjø i Oslo.\rI 12 av barnehagene (21 %) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 71 barnehager i bydel Nordre Aker 

   Finne, Tor Erik; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen Ola A. (NGU-Rapport (2006.085), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 71 barnehager\/-parker i bydel Nordre Aker i Oslo.\rI 24 av barnehagene (33 %) ...
  • Konsentrasjon av syreløste grunnstoffer i morene fra Riednjavarri 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (88.216), Report, 1988)
   Prøver av morenens C-horisont fra 285 lokaliteter i stikningsnett i Riednjavarri er analysert for syreløselig mengde av 27 grunnstoffer, deriblant Ba og Cu. Resultatene er fremstilt på kart i M 1:50 000 i A4-format. Indika- ...
  • Lime availability in soil, humus, and water 

   Acosta-Gongora, Pedro; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Andersson, Malin; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2021.034), Report, 2021)
   Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and\/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried ...
  • MAREANO 2010 - miljøgeokjemiske resultater av overflatesedimenter fra områder utenfor Finnmark, Troms III og Nordland VI 

   Finne, Tor Erik; Thorsnes, Terje; Jensen, Henning K.B. (NGU-Rapport (2011.052), Report, 2012)
   På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2010 ble det tatt sedimentprøver for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i havområdene utenfor Finnmark (3 stasjoner), Troms III (17 stasjoner) og Nordland VI (4 stasjoner).\rSedimentene ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - MAREANO 

   Thorsnes, Terje; Jensen, Henning K.B.; Finne, Tor Erik; Plassen, Liv (NGU-Rapport (2014.025), Report, 2014)
   På MAREANO-toktene med forskningsfartøyene G.O. Sars og Johan Hjort i 2013 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Norskehavet (19 stasjoner) og i det Tidligere Omstridt Område (TOO) ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene - MAREANO 

   Finne, Tor Erik; Knies, Jochen; Jensen, Henning K.B.; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (2013.041), Report, 2013)
   På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2011 og 2012 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner utenfor Finnmark (3 stasjoner), Nordland VI (14 stasjoner), Mørebankene og Breisunddjupet (5 ...
  • Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, Troms III og Nordland VI - MAREANO 

   Finne, Tor Erik; Knies, Jochen; Jensen, Jenning K.B.; Thorsnes, Terje (NGU-Rapport (2013.010), Report, 2013)
   På MAREANO-toktene med G.O. Sars i 2010 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på prøvetakingsstasjoner i Nordkapptransektet utenfor Finnmark (3 stasjoner), Troms III (17 stasjoner) og Nordland VI (4 stasjoner). ...
  • Mineral soil geochemistry in Hedmark 

   Flem, Belinda; Acosta-Congora, Pedro; Finne, Tor Erik; Klug, Martin (NGU-Rapport (2022.021), Report, 2022)
   This report present results from mineral soil geochemistry from a survey of former Hedmark county, now part of Innlandet county. It is a continuation of corresponding surveys undertaken in the counties Finnmark, Troms, ...
  • Mineral soil geochemistry in Nord-Trøndelag and Fosen 

   Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A.; Reimann, Clemens (NGU-Rapport (2014.047), Report, 2014)
   During field work in the summer and fall of 2013, mineral soil samples were collected in a grid of 6x6km in Nord-Trøndelag and Sør-Trøndelag\u2019s municipalities of Trondheim and Malvik as well as on the Fosen peninsula. ...
  • Mineral soil geochemistry in southern Trøndelag 

   Flem, Belinda; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Minde, Åse (NGU-Rapport (2020.017), Report, 2020)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...