• Geologisk vurdering av skiferforekomster i Jondal 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2001.001), Report, 2001)
   Forekomstene i Jondal ble befart 11.12.2000 med sikte på å belyse egenhet for drift innen områder foreslått regulert til drift. En forutsetning som stadig blir tydeligere i området er at utnyttbar skifer må være av god ...
  • Geologiske undersøkelser av Oppdalskiferen. 

   Heldal, Tom; Nissen, August; Lund, Bjørn (NGU-Rapport (98.044), Report, 1998)
   Forekomstene av skifer i Oppdal ble kartlagt i 1995 og 1997. Resultatene frakartleggingen i 1997 er sammenstilt og presentert i denne rapporten.Skiferbergartene er inndelt i soner eller felt etter hvordan de opptrer i ...
  • Georadarundersøkelser i natursteinsforekomster. Eksempel fra Røyken 

   Heldal, Tom; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (94.037), Report, 1994)
   Det er foretatt georadarmålinger langs 5 korte profiler i Høgåsen steinbrudd ved Røyken. Hensikten med målingene var å finne ut om georadar kan benyttes til påvisning av sprekker i naturstein. Undersøkelsen ble foretatt ...
  • Granittforekomster i Halden kommune. 

   Gautneb, Håvard; Heldal, Tom; Øvereng, Odd (NGU-Rapport (99.061), Report, 1999)
   Rapporten gir en oversikt over de industrielle aspekter ved natursteinsdrift og variasjonen i Iddefjordsgranitten med hensyn til dens potensiale som naturstein. Ved Iddefjorden har granitten en lengde og bredde på henholdsvis ...
  • Kartlegging av Dalbekken Skiferbrudd, Lierne kommune 

   Heldal, Tom; Lund, Bjørn (NGU-Rapport (97.063), Report, 1997)
   I oktober 1996 ble skiferbruddene ved Dalbekken i Lierne undersøkt geologisk. Undersøkelsene tok sikte på å vurdere skiferkvaliteten i bruddområdet, samt spesielt vurdere resultatene av prøvedrift i 1996. Undersøkelsen har ...
  • Kartlegging av larvikitt mellom Sandefjord og Porsgrunn. 

   Heldal, Tom; Kjølle, Idunn; Beard, Les; Tegner, Christian; Lynum, Rolf (NGU-Rapport (99.059), Report, 1999)
   Regionale undersøkelser av larvikittforekomster mellom Sandefjord og Porsgrunn har blitt utført 1997 - 1999. Undersøkelsene har omfattet typekartlegging av larvikitt i felt, geofysiske målinger fra helikopter (magnetiske ...
  • Kjerneboring av klebersteinsforekomst ved Solem, Budal i Sør-Trøndelag 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.133), Report, 2000)
   Boringene viste at klebersteinen på Solem har en interessant utbredelse og at den er av gjennomgående god kvalitet for hugging. Men den inneholder mye talk-karbonatårer og sprekker - noe som indikerer at det kan være ...
  • Kjerneboring ved Skansefjellet anortosittbrudd, Rogaland 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.101), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.11.2002. 9 kjerneboringshull ble satt i anortosittbruddet ved Skansefjell i Hå kommune i juli\/august 2000. I rapporten presenteres logger av borkjernene og en tolkning av typevariasjoner i og rundt bruddet. ...
  • Klebersteinsundersøkelser ved Solem i Budalen, Midtre Gauldal kommune 

   Grenne, Tor; Dalsegg, Einar; Lauritsen, Torleif; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2004.022), Report, 2004)
   Klebersteinsforekomsten ved Solem i Budalen er kartlagt og testet med hensyn til blokk-kvalitet for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). NDR tok ut noe stein fra et brudd i den sydlige del av forekomsten på slutten ...
  • Larvikittundersøkelser langs traséalternativ for ny E18 mellom Larvik og Langangen 

   Kjølle, Idunn; Heldal, Tom; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2002.081), Report, 2002)
   Det er foretatt natursteinsundersøkelser langs foreslått tras\u00E9 \"Alternativ 3\" for ny E18 mellom Larvik og Langangen. Tilgrensende områder ble kartlagt for å vurdere om veitras\u00E9en berører potensielt drivverdige ...
  • Lime availability in soil, humus, and water 

   Acosta-Gongora, Pedro; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Andersson, Malin; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2021.034), Report, 2021)
   Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and\/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried ...
  • Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland. 

   Gautneb, Håvard; Heldal, Tom (NGU-Rapport (95.041), Report, 1995)
   Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins-sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området.Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de ...
  • Metode for verdisetting av geologisk mangfold i Miljødirektoratets KU-veileder 

   Angvik, Tine Larsen; Dahl, Rolv; Erikstad, Lars; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.042), Report, 2020)
   Rapporten beskriver metoder for verdisetting av geologisk mangfold. Geologisk mangfold kan beskrives langs to akser. 1) kilde til variasjon i naturen: et avgrenset område med en gitt geologisk sammensetning kan karakteriseres ...
  • Miljøvariabel Kalkinnhold i Berggrunn: metode for å etablere nasjonale datasett 

   Heldal, Tom; Torgersen, Espen (NGU-Rapport (2020.003), Report, 2020)
   Kalkinnhold i berggrunn er en viktig miljøvariabel som det er sterkt ønske om å utvikle som eget karttema i Det Økologiske Grunnkartet. Det er ingen tvil om at berggrunnens sammensetning har betydning for det biologiske ...
  • Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud 

   Bjerkgård, Terje; Dahlgren, Sven; Raaness, Agnes; Sandstad, Jan Sverre; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.023), Report, 2020)
   Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til Modum og Ringerike i øst. Dette området er nylig kartlagt og utgitt som berggrunnsgeologisk kart i 1:100 000. I forbindelse ...
  • Mineralressurser på Statskogs eiendommer i Nord-Trøndelag 

   Wolden, Knut; Dahl, Rolv; Furuhaug, Oddvar; Heldal, Tom; Barkey, Henri; Ryghaug, Per (NGU-Rapport (95.128), Report, 1995)
   Rapporten er en del av et samarbeid mellom Statskog og NGU. Målsettingen med samarbeidet er å skaffe Statskog verktøy for å presentere og vurderer forekomster av mineralske ressurser som finnes på Statskogs eiendommer. I ...
  • Mulighet for utvikling av mineralressurser i Norge 

   Sturt, Brian A.; Barkey, Henri; Heldal, Tom; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (95.046), Report, 1995)
   Rapporten beskriver eksisterende og fremtidige muligheter for norsk mineralbasert industri, spesielt mulighetene for eksport.
  • Muresteinsforekomster ved Aukland, Ombo. 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.095), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.01.2002 En forekomst av tonalittisk gneis ved Aukland på Ombo ble befart og vurdert. Hensikten var å belyse muligheter for produksjon av murestein på forekomsten og om kvaliteten på bergarten er egnet til ...
  • Muresteinsforekomster ved Frøvik, Vindafjord. 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.096), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.01.2000. En forekomst av murestein (kvartsrik gneis) ble befart etter henvendelse fra grunneier, Åse Frøvik. I partier synes forekomsten gunstig; bergarten har en slakt hellende \"grovkløv\" som antas å ...
  • Muresteinsforekomster ved Løland, Ombo. 

   Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.094), Report, 2000)
   Fortrolig til 01.01.2002 En forekomst av granittisk gneis ved Løland på Ombo ble befart og vurdert. I den nordlige delen av forekomsten er den granittiske gneisen vanskelig tilgjengelig for uttak. I den sydlige delen opptrer ...