• Feltrapport 1985. Geokjemisk prøvetaking på Varangerhalvøya 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (85.196), Report, 1985)
   I løpet av feltsesongen 1985 ble det samlet inn bekkesedimenter fra Varangerhalvøya, som et ledd i prosjektet \"Ba-prospektering i Finnmark\". Rapport beskriver hvordan feltarbeidet ble gjennomført og gir en oversikt over ...
  • Grunnvann i fjell Gjennomføring av boringer i prioriterte områder i Aure kommune 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.218), Report, 1989)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utført en hydrogeologisk vurdering i Aure kommune. Dette innebefatter 14 boringer, korttidsprøvepumpinger og vannprøvetaking. I tillegg er kapasiteten forsøkt økt ved hjelp av ...
  • Grunnvann i fjell. En hydrogeologisk undersøkelse i Halsa kommune. Delrapport. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (87.147), Report, 1987)
   Som et ledd i Halsa kommunes Hovedplan for vannforsyning har NGU vurdert mulighetene for grunnvann i fjell ved Fjærli og Otnes. Prøveboringer er utført ved disse lokalitetene. Boringene ga forventete vannmengder. Undersøkelsene ...
  • Grunnvann i fjell. En undersøkelse i Aure kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (87.120), Report, 1986)
   Tre borlokaliteter er påvist for prøveboringer i fjell; Årvågsfjorden, Stemshaug og Mælan. Resultatet av disse boringene vil danne grunnlaget for det videre boreprogram overfor de øvrige prioriterte områder.
  • Grunnvann i fjell. En undersøkelse i Varangerbotn, Nesseby kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (90.054), Report, 1990)
   Nesseby kommune ønsket en vurdering av muligheten for utnyttelse av grunnvann i fjell som vannforsyning til Varangerbotn. Bergartene i området er relativt gode vanngivere, mens det var mer usikkert om vannkvaliteten ...
  • Grunnvann i fjell. Prøveboringer i Aure kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (87.121), Report, 1987)
   Som et ledd i Aure kommunes Hovedplan for vannforsyning har NGU utført to prøveboringer. Boringene gav forventede vannmengder. Resultatet indikerer gode muligheter for grunnvann i fjell som vannforsyning i Aure kommune.
  • Grunnvann i fjell. Prøveboringer på Edøya, Smøla kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.202), Report, 1988)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har ved Ind. Chr. F. Grøner A\/S tatt ut flere borlokaliteter for prøveboringer på Edøya. NGU har utført tre av disse boringene, og anslått kapasitet er mindre enn 100 l\/time. Kapasiteten ...
  • Grunnvann i fjell. Vannforsyning til Mortensnes, Nesseby kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (89.064), Report, 1989)
   Etter forespørsel fra Nesseby kommune har NGU utført en hydrogeologisk vurdering ved Mortensnes. Bergartene i området er sandstein, leirstein og tillitt med lag av sandstein og konglomerat. Tre borlokaliteter er tatt ut, ...
  • Grunnvann i Norge (GiN) Innhold og feltmetodikk. 

   Sand, Kari; Thoresen, M.; Rindstad, B.I.; Erichsen, E.; Flaa, R.A. (NGU-Rapport (90.074), Report, 1990)
   Rapporten dokumenterer det metodiske opplegget og feltmetodikken til \"Grunnvann i Norge\". Rapporten gir informasjon om arbeidet fra en starter med å vurdere grunn- vannsmulighetene i en kommune til ferdig kommunerapport. ...
  • Grunnvann som drikkevann. Grunnvannsforekomster i Alta kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (89.133), Report, 1989)
   Grunnvannsforekokmstene i Alta kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Grunnvann nyttes i dag som vannforsyning både i Alta, Storekorsnes og Isnes- toften. Avsetningen ved Raipastrinnet, som forsynder ...
  • Grunnvann som vannforsyning til Vadsteinsvik, Frei kommune 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.178), Report, 1988)
   Grunnvann i fjell er trolig mulig som vannforsyning til Vadsteinsvik. Bergartene kan generelt karakteriseres som dårlige vanngivere (mindre enn 10 l\/min). Boringer mot sprekkesoner kan derimot gi større vannmengder. Det ...
  • Grunnvann som vannforsyning. Grunnvannsforekomster i Loppa kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (90.028), Report, 1990)
   Grunnvannsforekomstene i Loppa kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet for uttak av grunnvann til drikkevann. Salt grunnvann til fiskeoppdrett kan ...
  • Grunnvann som vannforsyning. Guovdageainnu kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (89.131), Report, 1989)
   Grunnvannsforekomstene i Guovdageainnu kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Grunnvann nyttes i dag som vannforsyning både i Guovdageaidnu og Maze. Av- setningen ved Saraholmen i Guovdageaidnu gir 15 ...
  • Grunnvann som vannkilde til fiskeoppdrettsanlegg. En undersøkelse fra Lakselva i Kviby, Alta kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.223), Report, 1988)
   Avsetningen ved Lakselvas munning i Kviby, Alta kommune, er undersøkt med tanke på grunnvann som vannforsyning til landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. En rørbrønn forventer å gi 2000 l\/min, og kapasiteten kan trolig økes ...
  • Grunnvann til vannforsyning. Grunnvannsforekomster i Hasvik kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (90.025), Report, 1990)
   Grunnvannsforekomstene i Hasvik kommune er registrert som en del av NGUs Finnmarksprogram. Det er få løsmasseforekomster i kommunen som er egnet til uttak av grunnvann. Sand- og grusforekomster på nordsida av Sørøya er ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Båtsfjord kommune, Finnmark. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.089), Report, 1988)
   Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Båtsfjord kommune. Det synes som om det er muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser i Båtsfjord. Muligheter for utnyttelse av grunnvann i fjell til store kommunale ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Berlevåg kommune, Finnmark 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.093), Report, 1988)
   Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Berlevåg kommune. Det synes som om det er små muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser og fjell til større kommunal vannforsyning.
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Nesseby kommune, Finnmark fylke 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.098), Report, 1988)
   Hydrogeologisk kartlegging er utført i Nesseby kommune. Det er flere muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser; Sirdagåppi, Nyborg og Nesseby. Muligheter for utnyttelse av grunnvann fra fjellbønner som vann- ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Tana kommune, Finnmark. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.082), Report, 1988)
   Det er utført en hydrogeologisk kartlegging i Tana kommune. Det synes som om det er flere muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser i kommunen; Tana bru, Skipagurra, Polmak, Austertana og Hårbma. Mulighetene for ...
  • Grunnvann. Temakart med beskrivelse, Vardø kommune, Finnmark. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.086), Report, 1988)
   Det er utført hydrogeologisk kartlegging i Vardø kommune. Det er relativt få muligheter for utnyttelse av grunnvann i løsmasser for kommunal vannforsyning. Det er muligheter for utnyttelse av grunnvann i fjell som vannforsyning ...