Now showing items 21-40 of 42

  • Gullmineraliseringer i Storliseter-området, Grong 

   Ryghaug, Per; Heim, Michael; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (97.188), Report, 1997)
   Bakgrunnen for undersøkelsene var gullanomalier i Storliseterområdet som ble påvist ved analyser av eldre innsamlede bekkesedimentmateriale fra Nord- Trøndelag og Fosen, og kjennskapet til gullmineraliseringebe i Godejord ...
  • Gullundersøkelser på Ringvassøy, sammenstilling av tidligere prospek- tering og feltbefaring i 1997 

   Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter (NGU-Rapport (98.072), Report, 1998)
   Rapporten gir et kort resyme av prospektering etter kismalmer på Ringvassøy fram til og med begynnelsen av 1980-årene med hovedvekt på NGUs undersøkelser. Videre gis en mer omfattende sammenstilling og vurdering av ...
  • Instructions for the systematisation of geological data and compilation of the registration form for the Ore Data Base 

   Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Padget, Peter; Furuhaug, Leif (NGU-Rapport (97.100), Report, 1997)
   This report provides guidance for systematisation of geological data from the individual deposits to be stores in the Ore Data Base. This is built on NGUs former data base (FORIBA) (i.e.ore deposits registered in the Mineral ...
  • Interpretation of the Proterozoic Kautokeino Greenstone Belt, Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. 

   Sandstad, Jan Sverre; Olesen, Odleiv (NGU Bulletin (425), Journal article, 1993)
   Processed images of aeromagnetic, gravimetric and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements, petrophysical data and digitised geological field observations have been used in a geological ...
  • Løsmasseboring og oppfølgende malmgeologiske undersøkelser ved Storliseter, Grong. 

   Ryghaug, Per; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (91.284), Report, 1991)
   Rapporten gir de foreløpige resultatene fra løsmasseboring og oppfølgende malmgeologiske undersøkelser innen en tidligere registrert gullanomali ved Storliseter. Anbefaling til videre undersøkelse er gitt.
  • Malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt, Nord-Trøndelag 

   Sandstad, Jan Sverre; Øyvik, Marielle; Erichsen, Eyolf; Grenne, Tor; Birkeland, Anne; Solli, Arne (NGU-Rapport (96.041), Report, 1996)
   Det ble gjort malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt for å karakterisere kjente forekomster og forklare geofysiske anomalier, for derigjennom å identifisere objekter av mulig økonomisk interesse. Det ble ...
  • Metallogeny of Finnmark, North Norway 

   Bjørlykke, Arne; Sandstad, Jan Sverre; Olerud, Svein (NGU Bulletin (403), Journal article, 1985)
   Metalliferous ore deposits and mineralisations in the county of Finnmark occur in rocks ascribed to three specific periods of geological time: 1) Archaean 2) Early Proterozoic 3) Caledonian. The only Archaean ore deposits ...
  • Microscope and SEM (scanning electron microscope) investigations of thin sections from the Nussir copper deposit 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (2010.025), Report, 2010)
   16 polished thin sections have been prepared from core samples from four drill holes from the eastern part of the Nussir eu deposit with enrichments of Ag, Au, Pt and Pd. The main aims of the study were to describe the ...
  • Mineral- og masseforekomster - konsekvensutredning i Junkerdal/Balvatn 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (2002.068), Report, 2002)
   Muligheten for økonomisk utnyttbare mineralressurser innenfor utredningsområdet for \"Bruks- og verneplan for Junkerdal\/Balvatn\" er beskrevet. I tre områder, Kong Oscar sonen, Balddoaivi-synformen og Skaitidalen, er ...
  • Mineralressurser i området Kongsberg-Modum-Ringerike, Buskerud 

   Bjerkgård, Terje; Dahlgren, Sven; Raaness, Agnes; Sandstad, Jan Sverre; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2020.023), Report, 2020)
   Rapporten omhandler mineralressurser i området fra Kongsberg og nedre del av Flesberg i vest til Modum og Ringerike i øst. Dette området er nylig kartlagt og utgitt som berggrunnsgeologisk kart i 1:100 000. I forbindelse ...
  • MINN - Mineralressurser i Nord-Norge. Statusrapport pr. 31.12.2012 

   Gautneb, Håvard; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Henderson, Iain; Schiellerup, Henrik; Rønning, Jan Steinar; Olesen, Odleiv; Løvø, Gudmund; Ihlen, Peter M.; Sandstad, Jan Sverre; Dahl, Rolv; Ebbing. Jörg (NGU-Rapport (2013.016), Report, 2013)
   MINN - NGUs program for kartlegging av mineralressurser i Nord-Norge startet i januar 2011 etter at NGU fikk en ekstrabevilgning på 25 mill. NOK for 2011 over Statsbudsjettet, og med Iøfte om tilsvarende årlig beløp ut ...
  • Næringsutvikling basert på mineralske ressurser i Nordland, forprosjekt. 

   Sandstad, Jan Sverre; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2000.057), Report, 2000)
   Formålet med rapporten er å påvise forretningsmuligheter til uutnyttede mineralressurser som kan gi grunnlag for næringsvekst i Nordland. Dette er gjort gjennom å utarbeide en grov oversikt over 10-15 mulige \"kandidater\" ...
  • Reconnaissance structural geological mapping and field XRF-analyses of the Ulveryggen copper deposit, Finnmark, Norway. 

   Sandstad, Jan Sverre; Nilsson, Lars Petter; Viola, Giulio (NGU-Rapport (2007.064), Report, 2007)
   Reconnaissance structural geological mapping and field XRF-analyses with a portable XRF-analyzer were carried out at the now closed Ulveryggen copper mine, Repparfjord Window, Finnmark. The goals of the study were to better ...
  • Samordnet geologisk undersøkelsesprogram for Nordland. Sluttrapport. 

   Wolden, Knut; Bargel, Terje; Olsen, Lars; Ottesen, Rolf Tore; Ryghaug, Per; Rønning, Jan Steinar; Sandstad, Jan Sverre; Solli, Arne; Sørdal, Torbjørn; Torstensen, Ola; Gellein, Jomar; Heldal, Tom; Ihlen, Peter; Klemetsrud, Tidemann; Lindahl, Ingvar; Longva, Oddvar; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (2000.030), Report, 2000)
   (Forkortet) Det samordnede geologiske unders(Forkortet) Det samordnede geologiske undersøkelsesprogrammet for Nordland, eller Nordlansprogrammet (1992-1999) har vært et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) ...
  • Samtolking av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.94 

   Dalsegg, Einar; Dyrstad, Geir Ståle; Solli, Arne; Roberts, David; Reinsbakken, Arne; Meyer, Gurli B.; Heim, Michael; Grenne, Tor; Elvebakk, Harald; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (94.094), Report, 1994)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" under feltsesongen 1994 og de fore- løpige resultatene fra disse er gitt. Oppfølgende undersøkelser var på ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95 

   Meyer, Gurli B.; Sandstad, Jan Sverre; Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Grenne, Tor; Heim, Michael (NGU-Rapport (95.147), Report, 1996)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 30.06.94 

   Sandstad, Jan Sverre; Reinsbakken, Arne; Ryghaug, Per; Skilbrei, Jan Reidar (NGU-Rapport (94.062), Report, 1994)
   Formålet med prosjektet 'Samtolkning av geodata i Grongfeltet' er å påvise nye malmreserver som kan sikre videre gruvedrift i Grongfeltet gjennom sam- tolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rapporten ...
  • Samtolkning av geodata i Kautokeino-Masi-området 

   Sandstad, Jan Sverre; Bjørlykke, Arne; Olesen, Odleiv (NGU-Rapport (92.143), Report, 1992)
   Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable områder for å finne nye Cu-Au minerali- seringer av Bidjovagge-type. Bilde-behandlingssystemet Erdas og det ...
  • Sluttrapport for Rogalandsprogrammet 2000-05 

   Slagstad, Trond; Korneliussen, Are; Lund, Bjørn; Meyer, Gurli; Sandstad, Jan Sverre; Schiellerup, Henrik; Solli, Arne; Wolden, Knut; Ulvik, Arnhild; Marker, Mogens; Bjerkgård, Terje; Erichsen, Eyolf; Gautneb, Håvard; Gjelle, Svein; Heldal, Tom; Ihlen, Peter (NGU-Rapport (2006.011), Report, 2006)
   Rogalandsprogrammet ble startet opp i 2000 som et 6-årig program med delfinansiering fra Rogaland fylkeskommune. Samarbeidsprogrammet har hatt som formål å skaffe ny og bedre kunnskap om de geologiske forholdene i fylket ...
  • Surface water geochemistry, Oppdal and Rennebu county, South Trøndelag, Norway 

   Reimann, Clemens; Sandstad, Jan Sverre; Gasser, Deta; Eggen, Ola A.; Birke, Mannfred (NGU-Rapport (2016.009), Report, 2016)
   A geochemical surface water survey, focused on 2nd and 3rd order streams, was carried out in the Oppdal\/Berkåk area. Stream water was collected at about 160 sample sites, covering a 1500 km2 survey area. The main aim was ...