• Jordforurensning i Odda 

   Jartun, Morten; Jan (Nasjonalt folkehelseinstitutt); Alexander; Volden, Tore (NGU-Rapport (2006.023), Report, 2006)
   NGU foretok i perioden 1.-3. september 2003 en prøvtaking av overflatejord (0-2cm) i de tettest bebygde områdene i Odda kommune. Det er blitt samlet inn 257 prøver fra områdene i Eidesåsen, Odda sentrum, nordover mot ...
  • Jordforurensning i Orkdal 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2001.053), Report, 2001)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt jordforurening i Orkdal med særlig fokus på mest følsom arealbruk, dvs. lekeplasser, barnehager og boligområder. Til sammen 61 prøver er tatt fra 9 barnehager i kommunen. ...
  • Jordforurensning i Tromsø 

   Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.041), Report, 2002)
   302 prøver av overflatejord fra de tettest befolkede områdene av Tromsø er samlet inn og analysert for tungmetaller og arsen. 18 prøver fra Tromsøya er analysert fro PAH og PCB. Undersøkelsen har kartlagt fordelingen av ...
  • Jordundersøkelser på Friluftsetatens lekeplasser i Oslo. 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.072), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord på 27 lekeplasser i Oslo.\r\rResultater:\r* Det er påvist blyforurensning over tiltaksgrensen på eller ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 14 barnehager i bydel St. Hanshaugen (utenfor Ring 2) 

   Finne, Tor Erik; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.074), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 14 barnehager\/-parker i bydel St. Hanshaugen i Oslo.\rI 5 av barnehagene (36%) ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 22 barnehager i bydel Sagene (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Tori; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2006.068), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 22 barnehager\/-parker i bydel Sagene i Oslo.\rI 9 av barnehagene (41%) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Toril; Jartun, Morten; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2006.063), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo.\r\rI 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 33 barnehager i bydel Bjerke 

   Ottesen, Mirja Emilia; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A.; Kobro, Astrid Fugleneb; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.002), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 33 barnehager i bydel Bjerke i Oslo.\rI 7 av barnehagene (21 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 39 barnehager i bydel Ullern 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Ottesen, Mirja Emilia; Gaut, Sylvi; Fugleneb, Astrid Kobro; Finne, Tor Erik; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.083), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 39 barnehager i bydel Ullern i Oslo.\rI 13 av barnehagene (33%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 71 barnehager i bydel Nordre Aker 

   Finne, Tor Erik; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen Ola A. (NGU-Rapport (2006.085), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 71 barnehager\/-parker i bydel Nordre Aker i Oslo.\rI 24 av barnehagene (33 %) ...
  • Kartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St. Olavs hospital, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2009.019), Report, 2009)
   NGU har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse på St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen omfatter følgende bygg: 7 (gamle føden), 8 (skade\/akutt), 9 (røntgenavdelingen), 19 ...
  • Kartlegging av PCB-forurensning i Okstadbrinken 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Haugland, Torill; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2003.045), Report, 2003)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Trondheim kommune kartlagt PCB-forurensning i grunnen på Okstadbrinken boligfelt. Det er samlet inn 38 prøver fra overflatejord og 56 prøver fra dypere jordlag. I 58 ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø 

   Ottesen, Rolf Tore; Jensen, Henning; Volden, Tore (NGU-Rapport (2002.022), Report, 2002)
   Grunnen i \"rådhuskvartalet\" består av et ca 2 meter tykt lag med byjord. Dette er masser som er en blanding av lokal mineraljord, rivningsmasser, ulike typer avfall, tilkjørt sand og forkullet materiale. Under byjorda ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse i Jåttåvågen, Stavanger - Datarapport. 

   Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2004.010), Report, 2004)
   Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse ved området for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl.a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkesle i Jåttåvågen, Stavanger 

   Ottesen, Rolf Tore; Jensen, Henning; Volden, Tore; Riste, Øyvind (NGU-Rapport (2002.039), Report, 2002)
   Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl. a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom ...
  • Miljøtilstanden ved opplagsplasser og pussesteder ved 11 småbåthavner i Trøndelag 

   Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.012), Report, 2005)
   Miljøtilstanden rundt opplagsplasser og pussesteder er vurdert for 11 småbåthavner rundt Trondheimsfjorden. Det er blitt samlet inn 87 prøver av overflatejord og løse masser, og innholdet av 30 grunnstoffer er bestemt. ...
  • Nasjonalt estimat på problemomfang og mengdeberegning for PCB i stående bygningsmasse i Norge 

   Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2008.080), Report, 2009)
   Et estimat over hvor mye PCB7 som kan finnes i stående bygningsmasse i Norge er gjort på bakgrunn av resultatene fra NGUs kartlegginger av PCB i bygningsmaterialer i Bergen, Drammen, Harstad, Kristiansand, Oslo, Porsgrunn, ...
  • Orienterende kartlegging av PAH-innhold i jord ved Orkla Exolon, Orkdal kommune, Sør-Trøndelag fylke 

   Storrø, Gaute; Sæther, Ola M.; Jæger, Øystein; Volden, Tore (NGU-Rapport (97.107), Report, 1997)
   Etter henvendelse fra Orkla Exolon KS gjennomførte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i mai 1997 jordprøvetaking i smelteverkets nærområde på Gjølme, Orkdal kommune. Formålet med undersøkelsen var å fremskaffe orient- ...
  • Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2008.001), Report, 2008)
   NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte bifenyler ...