Now showing items 3590-3609 of 7058

  • Kadmium i løsmasser, overflatevann og grunnvann fra Salten som lokalt naturlig bidrag til forhøyet Cd- nivå i taskekrabbe langs kysten 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2013.056), Report, 2013)
   I 2009 ble det konstatert at klokjøtt fra krabbe fanget på Saltenkysten hadde konsentrasjon av kadmium (Cd) som ofte overskrider EU\u2019s grenseverdi for omsetning. Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen i Nordland har ...
  • Kalhovd. Berggrunnskart; Kalhovd; 15152; 1:50 000; farger; 

   Sigmond, E. M. O.; Ragnhildstveit, J. (Map, 2004)
  • Kalibrering for densitet - innvirkning for mekaniske testmetoder 

   Erichsen, Eyolf; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2009.048), Report, 2009)
   Ved kulemøllemetoden benyttes en prøvemengde som er kalibrert i forhold til densiteten. Testen utføres dermed med et prøvevolum som er konstant. Både micro-Deval og Los Angeles utføres på prøvemateriale med konstant vekt. ...
  • Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland 

   Korneliussen, A.; Viken, G.; Lynum, R.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.023), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...
  • Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

   Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
   Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...
  • Kalkstein til jordbrukskalk i Meldal, Sør-Trøndelag fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1723), Report, 1981)
   Etter anmodning fra Meldal kommune har NGU vurdert forskjellige kalksteins- felter i kommunen, med tanke på et eventuelt uttak av jordbrukskalk. Undersøkelsene har vært utført i nært samarbeid med geolog Grammeltvedt i ...
  • Kalkstein, Storfjellet, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (90.039), Report, 1990)
   Nyere geologisk kartlegging i området ved Storfjellet, Åfjord kommune, har avdekket at det her finnes kalkstein av en slik kvalitet at den kan være interessant mtp. en eventuell utnyttelse. Undersøkelsene ble i hovedsak ...
  • Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland, 1971. 

   Øvereng, Odd; Hultin, Ivar (NGU-Rapport (1035/4), Report, 1972)
   Rapporten gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomitt-undersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1971. I Indre Velfjord er det befart tre kalk- og marmorfelter. Marmoren er for uren, løs og oppsprukket ...
  • Kalkstein- og dolomittundersøkelser i Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1118/9), Report, 1973)
   Rapporten er sammensatt av åtte delrapporter og gir en samlet oversikt over de kalkstein- og dolomittundersøkelser som NGU har utført i Nordland fylke i 1972. De fleste forekomstene har ingen økonomisk verdi. Det er tynne ...
  • Kalkstein- og kvartsundersøkelser i Gildeskål kommune, Nordland fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1164/13), Report, 1974)
   Rekognoserende undersøkelser av en rekke kalk\/dolomitt og kvartsittfelter i Gildeskål kommune er blitt utført. I alt er det undersøkt 6 kalkstein\/dolo- mittfelter og 4 kvartsittfelter. Når det gjelder kalk\/dolomittfeltene ...
  • Kalkstein/dolomitt i Hattfjelldal-Susendalområdet, Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1556/4C), Report, 1978)
   De utførte befaringene i Hattfjelldal-Susendalområdet er et ledd i den sys- tematiske registreringen av kalkstein og dolomitt i Nord-Norge. Hensikten var å fremskaffe en \"røff\" oversikt over de kvaliteter som måtte finnes ...
  • Kalkstein/dolomitt i Leirfjordområdet i Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1556/4D), Report, 1978)
   På anmodning fra bergmester Hansen, Nordland distrikt, er det foretatt en rekognoserende befaring av et karbonatkompleks i Leirfjorden. Analyseresultatene sammen med det visuelle bilde av forholdene skulle tilsi at mulighetene ...
  • Kalksteinsundersøkelser i kommunene Hamar og Ringsaker, Hedmark fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.062), Report, 1990)
   Etter anmodning fra kommunene Hamar og Ringsaker har NGU utført en innledende geologisk vurdering av kalksteinsressursene til firmaet Steens kalkbrenneri i Furuberget. I tillegg er det befart en rekke forskjellige ...
  • Kalksteinsundersøkelser på Aldra og ved Aldersundet, Lurøy kommune, Nordland. 

   Lindahl, Ingvar; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (98.134), Report, 1998)
   I området ved Aldersundet opptrer linser av kadonske bergarter omgitt av prekambriske granitter og gneiser. De kaledonske bergartene består av kalkholdige skifre, glimmerskifre og mer eller mindre rene kalker. Kalksteinen ...
  • Kalksteinsundersøkelser ved Nås, Eide på Sunnmøre 

   Øvereng, Odd; Gjelle, Svein (NGU-Rapport (2001.105), Report, 2001)
   Fortrolig til januar 2004. På anmodning fraNils-Kåre Naas har NGU utført en geologisk kartlegging av kalk- steinspotentialet på eiendommene 157\/8,28 og 33. Hensikten var å lokalisere partier med kalkstein. Rapporten ...
  • Kalkstensforekomster i Kristianiafeltet 

   Holtedahl, Olaf (NGU (63), Journal article, 1912)
   Forkortet: The remarkable development in Norway of several chemico-technical branches of industry during the last twenty to thirty years has immensely increased the use of limestone. The object of the present paper is to ...
  • Kaolin fra Hurdal. 

   Rosenqvist, Ivan Th. (NGU (183), Journal article, 1952)
   In Hurdal, 60 km NNE of Oslo, there are deposits of a light clay, originating from the decomposition of syenite. Samples from two localities have been investigated and by differential thermal analysis (Diagram fig. 3) ...
  • Kaolinforekomst i Hurdalen 

   Homan, C.H. (NGU (1), Journal article, 1891)
   Forkortet: Occurrence of kaolin. Mr. Homan describes a deposit of kaolin resulting from the local decomposition of a syenite in Hurdalen, W of lake Mjøsen.
  • Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland 

   Raaness, Agnes; Korneliussen, Are; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2008.041), Report, 2008)
   Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med ...
  • Karakterisering av partikler fra mineral- og bergartsprøver for bruk i studier av betennelsesreaksjoner i celleprøver 

   Erichsen, E.; Grytting, V.S.; Røhr, T.R.; Halle, M.S.; Ulvik, A.; Pettersen, E.; Schönenberger, J.; Van der Lelij, R. (NGU-Rapport (2020.008), Report, 2020)
   NGU har i prosjektet "Preventive measures to reduce the adverse health impact of traffic-related air pollution (PrevenTAP)" utført analyser for karakterisering av mineral partikler fra et utvalg med mineral- og ...