• Bakgrunnsnivåer av PCB i overflatejord rundt Forlandssundet på Svalbard 

   Eggen, O.A.; Ottesen, R.T.; Jartun, M. (NGU-Rapport (2010.029), Report, 2012)
   NGU har undersøkt overflatejord for PCB ved fire fjerntliggende lokaliteter rundt Forlandssundet på Svalbard. Lokalitetene skal ikke være påvirket av lokale forurensningskilder.\r24 av prøvene ble analysert for 12 ...
  • Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) - betydning for disponering av masser 

   Andersson, M.; Ottesen, R.T.; Finne, T.E.; Eggen, O.A. (NGU-Rapport (2011.035), Report, 2011)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber ...
  • PCB-holdige rivemasser ved riving av stående bygg i Bergen 

   Habbestad, K.; Johannesen, R.; Soldal, O.; Skotheim, S.; Røed, E.B.; Relling, B.; Oppheim, Ø.I.; Kvingedal, Q.L.; Ottesen, R.T.; Bjordal, H.; Bratteig, T.I.; Bjørnen, L.; Eggen, O.A.; Gjesdal, A.M.; Sandvik, V.; Johansen, t. (NGU-Rapport (2010.023), Report, 2011)
   Fra 2008 er det innført krav om miljøsaneringsrapport og avfallsplan for alle rive- og rehabiliteringsarbeider, med innlevering til kommunene for godkjenning. En gjennomgang 14 rive- og rehabiliteringsprosjekter fra Bergen ...
  • Undersøkelse av PCB, arsen og tungmetaller i ni deponier på Svalbard 

   Ottesen, R.T.; Eggen, O.A.; Jartun, M. (NGU-Rapport (2010.028), Report, 2012)
   NGU har i løpet av tre feltsesonger undersøkt ni deponier\/fyllinger på Svalbard for PCB, arsen og tungmetaller.\rAv de undersøkte deponiene\/fyllingene er det påvist PCB i fire; i de russiske deponiene i Barentsburg og ...