• Spredning av miljøgifter fra tetteflater i Trondheim 

      Hauan, G.; Ottesen, R. T.; Stokkan, T.; Stoeckert, K.; Nordløkken, M.; Knapstad, H.; Johnsen, C. C.; Ilestad, I.; Herman, S.; Bjervamoen, S. G.; Bjørk, T. B.; Elgen, M.; Gaut, S. (NGU-Rapport (2006.024), Report, 2006)
      (Forkortet)\r71 sandfangprøver fra 53 ulike lokaliteter er analysert for 33 metaller, blant annet arsen, bly, kadmium, krom, kobber, kvikksølv, nikkel, sink og tinn. I tillegg er prøvenes innhold av total organisk karbon ...