• Befaring av en grusforekomst ved Høstadmyra på Byneset, Trondheim kommune. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.221), Report, 1985)
      Rapporten er resultatet av en befaring til Høstadmyra for vurdering av en mindre grusforekomst i tilknytning til jordskifte i området. Det gis et grovt overslag over volum og kvalitet m.h.p. bruk til veiformål sammen med ...
    • Grusregisteret for Hitra og Frøya kommuner. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.022), Report, 1986)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Hitra og Frøya kommuner. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente ...
    • Grusregisteret for Rissa kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.171), Report, 1986)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Rissa kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og ...
    • Grusregisteret for Trondheim og Malvik kommuner, Sør-Trøndelag fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.170), Report, 1986)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over kommunenes sand- og grusreserver. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og større ...
    • Grusregisteret for Tydal kommune, Sør-Trøndelag fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.173), Report, 1986)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Tydal kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og ...
    • Grusregisteret for Ørland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.172), Report, 1986)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Ørland og Bjugn kommuner. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente ...
    • Grusregisteret i Elverum kommune, Hedmark fylke 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (84.043), Report, 1984)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Elverum kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det landsomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak ...
    • Grusregisteret i Hole kommune. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.029), Report, 1985)
      Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
    • Grusregisteret i Ringerike kommune. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.038), Report, 1985)
      Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over landets sand- og grusressurser, og dermed gi et grunnlag for en helhetsvurdering av alle intresser knyttet til disse. Kartleggingen ...
    • Grusregisteret i Stange kommune, Hedmark. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.055), Report, 1985)
      Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og ...
    • Grusregistret i Beiarn kommune, Nordland fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.094), Report, 1985)
      Formålet med undersøkelsen har vært å frambringe en grov oversikt over sand- og grusreservene i Beiarn kommune. Arbeidet er utført i tråd med retningslinjene for det lansomfattende Grusregisteret. Alle kjente massetak og ...
    • Grusregistret i Løten kommune, Hedmark. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.053), Report, 1985)
      Grusregisteret, et landsomfattende, EDB-basert register, er etablert for å gi en oversikt over tilgjengelige ressurser, og dermed også gi grunnlaget for en helhetsvurdering av alle interesser knyttet til landets sand- og ...
    • Kvartærgeologisk kartlegging med sand- og grusundersøkelser i Vadsø kommune, Finnmark. 

      Neeb, Peer-Richard; Nålsund, Roar (NGU-Rapport (1625/9B), Report, 1979)
      Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark og Vadsø kommune, har NGU satt i gang kvartærgeologiske undersøkelser innenfor kommunen. Undersøkelsene er fordelt langs hele kyststripen og med betydelig innsats langs ...
    • Oppfølgende undersøkelser av noen sand- og grusforekomster i Beiarn kommune, Nordland fylke. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.100), Report, 1985)
      Hensikten med undersøkelsen har vært å undersøke nærmere m.h.p. både vei- og betongformål noen av de forekomstene med sortert sand og grus som er registrert i Grusregisteret etter anvisning fra kommunen. Det ble i denne ...
    • Pukkundersøkelser i Aust-Agder 

      Padget, Peter; Nålsund, Roar (NGU-Rapport (86.218), Report, 1987)
      I samarbeid med Vegkontoret i Aust-Agder utførte NGU i 1986 en registrering av potensielle pukkforekomster i den sørlige halvdelen av fylket. Målsettingen var å finne bergarter for framstilling av pukk som tilfredsstiller ...
    • Pukkundersøkelser i Åfjord kommune. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.236), Report, 1986)
      Forekomstens navn og koordinater forts.: 8 lokaliteter. Rapporten er utarbeidet for Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag med formål å finne bergarter som egner seg til produksjon av veipukk. Feltarbeidet er utført vesentlig ...
    • Pukkundersøkelser i Malvik kommune. 

      Nålsund, Roar (NGU-Rapport (85.175), Report, 1986)
      Forekomstens navn og koordinater forts.: 7 lokaliteter. Rapporten er utarbeidete for Statens Vegvesen i Sør-Trøndelag med formål å finne bergarter som egner seg til produksjon av veipukk i forbindelse med byggingen av ...
    • Regional pukkundersøkelse i Østfold 

      Hugdahl, Helge; Nålsund, Roar (NGU-Rapport (84.041), Report, 1984)
      Frie emneord: Berggrunnskartlegging Veibygging Etter henvendelse fra Vegkontoret i Østfold utførte NGU i 1983 en undersøkelse av potensielle pukkforekomster i fylket. Målesettingen var å finne bergarter som kunne gi ...