• Ajourhold av Grus-, pukk- og steintippdatabasen i Nordland fylke 

   Erichsen, Eyolf; Dahl, Rolv; Libach, Lars; Tangstad, Roald; Wolden, Knut (NGU-Rapport (2012.066), Report, 2012)
   I samarbeid med Nordland fylkeskommune har Norges geologiske undersøkelse (NGU) gjennomfort ajourhold av Grus-, pukk-og steintippdatabasen i fylket. En vesentlig del av ajourholdet harvært å bedømme viktigheten av forekomstene ...
  • Byggeråstoffene sand, grus og pukk i Norge. Verdisetting av nasjonalt og regionalt viktige forekomster 

   Libach, Lars; Wolden, Knut; Neeb, Peer R.; Erichsen, Eyolf; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2012.062), Report, 2012)
   Verdien av byggeråstoffene sand, grus og pukk (knust fjell) for de nasjonalt og regionalt viktige forekomstene beløper seg på 467 mrd. NOK (2011 kroner) Beregningen baserer seg blant annet på data som produsentene oppgir ...
  • Miljøvennlige vegdekker - Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner 

   Erichsen, Eyolf; Fossan, Bjørnar; Tangstad, Roald; Vongraven, Henry; Ulvik, Arnhild (NGU-Rapport (2010.065), Report, 2010)
   Formålet med prosjektet er å undersøke materialtekniske egenskaper på ulike testfraksjoner. Testmetoders om er benyttet er kulemølle, micro-Deval og Los Angeles. Analysene utføres vanligvis på bestemte referansefraksjoner, ...
  • Radontrygge byggeråstoffer. Vurdering av kartleggingsmetoder og fastsettelse av grenseverdier for pukkbergarter 

   Rønning, Jan S.; Ganerød, Guri V.; Watson, Robin J.; Erichsen, Eyolf; Finne, Tor Erik; Neeb, Peer-Richard; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2013.031), Report, 2013)
   Det er kjent at radon er et problem i inneluft i Norge, og er den andre største årsaken til lungekreft etter røyking. Radon dannes kontinuerlig fra uran som forekommer naturlig i berggrunnen. Grunnen, både berggrunnen og ...
  • Undersøkelse av potensielle pukkforekomster områder for masseuttak i Tønsberg kommune, Vestfold 

   Simoni, Mark; Aasly, Kari A.; Keiding, Jakob K.; Libach, Lars; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.038), Report, 2018)
   Norges Geologiske undersøkelse (NGU) har undersøkt fire mulige nye uttakssteder for byggeråstoff i Tønsberg kommune. Områdene er utvalgt av Buskerud, Telemark, Vestfold fylkeskommuner, v\/Regiongeologen og arealplanavdelingen ...
  • Undersøkelse av pukkforekomstene Krossnes og Trondheim i Kvinnherad kommune 

   Simoni, Mark; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2016.002), Report, 2016)
   I denne rapporten er to forekomster i Kvinnherad kommune, Krossnes og Trondheim, undersøkt for å vurdere deres egnethet til pukk. Forekomstene ligger 200 m fra hverandre langs Åkrafjorden.
  • Undersøkelse av pukkressurser i Nærøy kommune 

   Keiding, Jakob K.; Erichsen, Eyolf; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2016.030), Report, 2016)
   Etter ønske fra Nærøy kommune har NGU undersøkt og vurdert pukkpotensialet i kommunen. Arbeidet er basert på geologisk kartlegging, prøveuttak og mekaniske tester med tanke på egenskaper til byggetekniske formål.Berggrunnen ...
  • Undersøkelser av pukkforekomst Langemyr i Lillesand kommune 

   Simoni, Mark; Keiding, Jakob; Tangstad, Roald (NGU-Rapport (2017.016), Report, 2017)
   På oppdrag fra NCC Industri har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført geologisk kartlegging og prøvetaking av lokaliteten Langemyr, som ligger 5 km vest for Lillesand sentrum i Lillesand kommune, Aust-Agder. NGUs ...