• A copper-zinc mineralization in Trolldalen, Lofoten, Northern Norway. 

   Flood, Boye (NGU (228), Journal article, 1964)
   From the previous it is most likely that even separated the various mineralizations in Trolldalen are related and contemporary. Allthough different minerals appear in the different veins, pyrrhotite, chalcopyrite and ...
  • Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter 

   Eggen, Ola Anfin; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.055), Report, 2010)
   En del av prosjektet \"Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo\" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ...
  • Arsen og gull i bekkesedimenter fra Solør. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (91.278), Report, 1991)
   Bekkesedimenter fra 72 lokaliteter i Solør er analysert på arsen og gull. Det er liten variasjon i arsengehalten i området, men for gull er maksimum 434 ppb og gjennomsnitt 5 ppb. Ingen områder peker seg ut som høyområde, ...
  • Deponering av jernbaneballast 

   Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.012), Report, 2007)
   Jernbaneverket foretar jevnlig rensing av ballastmasser langs jernbanesporene i forbindelse med vedlikehold av ulike jernbanestrekninger. Total sporlengde i norsk jernbanenett er 4087 km og består av 35 baner og linjer. ...
  • En mikroskopisk undersøkelse av en del av Røros-malmene. 

   Jøsang, Ottar (NGU (228), Journal article, 1964)
   A microscopic examination of a collection of polished sections from some of the ores in the Røros area was carried out and the different ore minerals were described. The replacement processes and the age sequences of some ...
  • Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Forurensningsbelastning i humusprøver fra østlige og indre Finnmark: tungmetaller, radioaktive elementer, arsen, og PAH16 og variasjoner i perioden 1995-2011 

   Jensen, Louise Kiel; Jensen, Henning K.B.; Finne, Tor Erik; Gwynn, Justin (NGU-Rapport (2012.042), Report, 2013)
   Prosjektet inngår i Framsenterets miljøgift flaggskip program under tema human helse. Øst-Finnmark har flere utfordringer: Utslipp av metallene nikkel og kobber samt svoveldioksid fra smelteverket i Nikel og malmoppredningen ...
  • Forurensningsstatus i sjøbunnssedimenter i Astafjordområdet/Sør-Troms 

   Lepland, Aivo; Jensen, Henning K.B.; Plassen, Liv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2012.002), Report, 2012)
   Rapporten presenterer resultater av miljøundersøkelsen som ble gjennomført i samarbeid mellom NGU og Astafjordprosjektet fase III. Sedimentkjerner for undersøkelsen ble tatt fra 27 prøvestasjoner spredt over hele ...
  • Geochemistry of topsoil in Vaggatem-Skogfoss 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (96.142), Report, 1996)
  • Geokjemiske bakgrunnsverdier i Longyearbyen planområde, Svalbard. 

   Andersson, M.; Flem, B. (NGU-Rapport (2020.015), Report, 2020)
   Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff ...
  • Geology of the Mauken tectonic window, Målselv, Troms 

   Henderson, Iain; Schönenberger, Johannes; Sandstad, Jan Sverre; Bjerkgård, Terje; Slagstad, Trond (NGU-Rapport (2015.013), Report, 2015)
   This report presents the results from bedrock mapping in the Mauken tectonic window, carried out in several periods in 2011-2013. During the NGU MINN program, the Mauken area has been subject to a high-resolution airborne ...
  • Gull i fyllittene under Jotundekket 

   Krog, Jan Reidar (NGU-Rapport (93.053), Report, 1993)
   Flere undersøkelser har vist høye gullverdier i nærheten av fyllitter under Jotundekket. Av den grunn ble det i 1991 og 1992 tatt tilsammen 287 prøver av jord, flomsedimenter og berggrunn i Oppland fylke og Aurland i Sogn ...
  • Gull og sølv i sulfid-disseminert gneis ved Kvannlia, vest for Raudvatnet i Rana 

   Wilberg, Rune (NGU-Rapport (93.002), Report, 1994)
   I forbindelse med oppdatering av malmdatabasen ved NGU (Malmregisteret) ble alle kjente sulfid-mineraliseringer i Rana-feltet undersøkt og prøvetatt i 1991. En av mineraliseringene, Kvannlia vest for Raudvatnet, peker seg ...
  • Helserisikovurdering av arsen, bly og PAH fra jord og sand i barns lekemiljø. Forslag til tiltak. 

   Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore; Finne, Tor Erik; Alexander, Jan (NGU-Rapport (99.083), Report, 1999)
   Basert på underlagsmateriale i NGU-rapportene 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og benso(a)pyren i jord eller sand i små barns ...
  • Innhold av miljøgifter i ballastpukk 

   Haugland, Toril; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2007.011), Report, 2007)
   Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet om det generelle nivået av ...
  • Jordforurensning i 10 barnehager i Trondheim 

   Hole, Marianne; Frøland, Stine (NGU-Rapport (2008.011), Report, 2008)
   Høsten 2007 ble ti sentrumsnære barnehager i Trondheim undersøkt for jordforurensning, som en del av to masteroppgaver innen anvendt geokjemi ved Norges teknisk - naturvitenskapelige universitet (NTNU). Jordprøvene ble ...
  • Jordforurensning i Bergen - Undersøkelse av barnehager, barneparker og lekeplasser på Nordnes, Jekteviken og Dokken: Helserisikovurdering. 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Finne, Tor Erik; Volden, Tore (NGU-Rapport (99.077), Report, 1999)
   Frie emneord: Jordforurensning ; Benso(a)pyren ; Barnehage ; Barnepark ; Helserisikovurdering ; Lekeplass ; PAH ; Bergen kommmune Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) har ...
  • Jordforurensning i OBY-barnehager innenfor Ring 2 

   Volden, Tore; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore; Jartun, Morten (NGU-Rapport (2005.064), Report, 2005)
   NGU har på oppdrag fra Omsorgsbygg KF i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 56 barnehager\/-parker, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 35 av barnehagene (63%) overstiger jordas innhold av ...
  • Jordundersøkelser på Friluftsetatens lekeplasser i Oslo. 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.072), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord på 27 lekeplasser i Oslo.\r\rResultater:\r* Det er påvist blyforurensning over tiltaksgrensen på eller ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2) 

   Gaut, Sylvi; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.071), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo.\rI 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...