• Baryttleging i Finnmark. S- og Sr-isotop undersøkelser i Trollfjord- dalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (88.160), Report, 1988)
   Svovelisotop analyser er gjort på prøver av barytt i bergartsprøver og vaskepanneprøver. Sammenfallende S-isotop verdier viser at barytt i bekke- sedimentene er erosjonsprodukter av påviste baryttmineraliseringer i fast ...
  • Baryttleting i Finnmark- Notat juli 1986. 

   Sandstad, Jan Sverre; Sand, Kari (NGU-Rapport (86.146), Report, 1986)
   Regional geokjemisk kartlegging av Finnmark fylke avdekket en hittil ukjent BA-provins på Varangerhalvøya. Geokjemiske og geologiske undersøkelser i 1984 og 1985 indikerte Trollfjorddalen som det mest lovende sted for en ...
  • Baryttleting i Finnmark. Ba-problematikken i området Årusjåkka ved Båtsfjord. 

   Mayoh, Pia (NGU-Rapport (87.069), Report, 1991)
   Baryttmineraliseringer i sandsteiner i nedre del av Båtsfjordformasjonen er undersøkt. Feltarbeidet har hovedsakelig bestått av detaljert geologisk kartlegging i profiler, målinger med bærbar XRF-analysator og prøvetaking. ...
  • Baryttleting i Finnmark. Feltrapport for 1987 fra Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.163), Report, 1987)
   Kjerneboring gjennom en baryttmineralisert forkastning og geologiske under- søkelser i fortsettelsen av denne forkastningen er gjort. I tillegg er svovel- isotop sammensetningen i barytt og svovelkis diskutert. Det var ...
  • Baryttleting i Finnmark. Geologiske og geokjemiske undersøkelser utført i 1986 i Trollfjorddalen, Varangerhalvøya. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (87.067), Report, 1987)
   Geologisk og geokjemisk feltmateriale innsamlet i Trollfjorddalen i 1986 er undersøkt. Arbeidet har bestått av mineralogiske undersøkelser, kjemiske analyser og S-isotop analyser. Små mengder barytt er påvist som matriks ...
  • Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport 

   Sand, K.; Bølviken, B.; Olerud, S.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (88.058), Report, 1988)
   Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. november 1986. 

   Bølviken, B.; Ottesen, R.T.; Olerud, S. (NGU-Rapport (86.198), Report, 1986)
   Prosjektet startet 1985. Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten hadde da vist at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølging innenfor den påviste bariumprovinsen har ført til funn av ...
  • Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser i Finnmark 1985/86. 

   Sandstad, Jan S. (NGU-Rapport (86.129), Report, 1986)
   Resultatene etter bearbeiding av feltmaterialet fra 1985 er presentert. Bariuminnhldet er målt på nedmalte bergartsprøver med bærbar XRF-analysator for bedreå kunne definere interessante områder for baryttmineraliseringer. ...
  • Baryttprosjektet - geologiske undersøkelser utført på Varangerhalvøya i 1984. 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (85.208), Report, 1985)
   En geologisk oppfølging av forhøyde bariumverdier i bekkesedimenter i Tanafjord- Varangerfjord-regionen er foretatt. Barium-innholdet er målt i 126 lokaliteter med bærbar XRF-analysator. Barytt er funnet i små mengder i ...
  • Diamantboringer i Trollfjorddalen - Sept. 1986 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (86.165), Report, 1986)
   Baryttmineraliseringen i Trollfjorddalen ble ansett som meget interessant. I løpet av september 1986 ble mineralisringen forsøkt boret. Uforutsette problemer med en knusningssone gjorde at boringene ble utsatt.
  • En undersøkelse av Ba-innholdet i bekkesedimentenes grovgraksjon fra Trollfjord-Kongsfjordområdet, Varangerhalvøya 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (85.126), Report, 1985)
   Bekkesedimenter fra Trollfjord-Kongsfjordområdet har høye Ba-verdier i grovfraksjonens tungmineralfraksjon. Prøvene er undersøkt mineralogisk ved hjelp av bl.a. røntgendiffraksjon, binokular og mikrosonde. Resultater fra ...
  • Geofysiske forsøksmålinger over baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen. 

   Gellein, Jomar; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (86.200), Report, 1986)
   Det er utført geofysiske forsøksmålinger over mulig baryttførende breksjesone i Trollfjorddalen, Berlevåg i Finnmark. Hensikten med dette var å vurdere nytten av metoder som VLF, magnetometri og gravimetri i prosepekteringen ...
  • Geofysiske målinger Trollfjorddalen, Berlevåg, Finnmark. 

   Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (88.057), Report, 1988)
   Rapporten omfatter resultatene fra geofysiske bakkemålinger innenfor et ca. 2 km2 stort område i øvre delen av Trollfjorddalen. Undersøkelsen var en del av prosjektet Baryttleting i Finnmark og hensikten med målingene var ...
  • Geologisk bakgrunn for barytt-prospektering i Finnmark 

   Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (85.130), Report, 1985)
   En dannelsesmodell for baryttforekomster er presentert. Med utgangspunkt i denne, vurderes mulighetene for baryttforekomster i senprekambriske til kambriske sedimentære bergarter i Finnmark. De mest lovende prospekteringsobjekter ...
  • Innhold av barytt, brucitt, dolomitt og magnesitt i løsmasser over Børselvdolomitten. 

   Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (89.102), Report, 1989)
   Løsmasseprøver fra 75 lokaliteter i rutenett innefor dolomittsekvensene i Børselv er prøvetatt og analysert med røntgendiffraksjon for å finne eventuelle forekomster av magnesitt, brucitt eller barytt.Løsmassene er ...
  • NGU's Finnmarksdag - 05.03.86 - sammendrag av foredrag. 

   Olerud, S. (red.) (NGU-Rapport (86.115), Report, 1986)
   Rapporten inneholder sammendrag av 8 foredrag som ble holdt på Finnmarksdagen på NGU 05.03.86. De gis statusrapport for Finnmarksprogrammet. Videre handler tre sammendrag om gull-undersøkelser i Karasjokområdet. Fire ...
  • Notat vedrørende baryttproblematikken på den nordlige halvdel av Varanger Halvøen. 

   Erfurt, P.; Scønwandt, H. K.; Mayoh, P. (NGU-Rapport (86.024), Report, 1985)
   Undersøkelsene er konsentrert om litogeokjemi i Barentshav- og Løvikfjellgruppene.
  • Om fremstilling av bariumlegeringer 

   Goldschmidt, V.M. (NGU (107), Journal article, 1922)
   Die Abhandlung erh\u00E4lt die Resultate einer Untersuchung \u00FCber die Darstellung von Baryumlegierungen, speciel Baryumblei. Die Untersuchung wurde durch das Rohstoffkomite des Staates unter dem Vorsicht des Verfassers ...
  • Strukturgeologiske undersøgelser i Trollfjorddalen, Varangerhalvøya, Øst-Finnmark. 

   Erfurt, Peter (NGU-Rapport (87.164), Report, 1987)
   Strukturgeologiske undersøgelser blev i juli 1987 foretaget i \"Syddalen\", en sidedal til Trollfjorddalen, Varangerhalvøen, Øst-Finnmark. Dette skete for at fastslå hvorledes en nord-sydgående barytmineralisert forkastningszone ...