• 3D-modellering og visualisering av karbonatforekomsten ved Breivoll, Rolla 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.013), Report, 2018)
   Basert på geologisk overflatekartlegging og borehulls data fra Kaspersen (2015) er det konstruert en 3D-modell av de viktigste karbonat-sonene ved Breivoll i Rolla-forekomsten. Totalt er det lagt inn 19 borehull i 3D MOVE ...
  • 3D-modellering og visualisering av Nestbylia karbonatforekomst, Saltdal kommune 

   Henderson, I.H.C.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2019.032), Report, 2019)
   Basert på geologisk overflatekartlegging utført i denne studien og kjemiske analysedata fra Korneliussen m.fl. (2019) er det konstruert en 3D-modell i programvaren 3D MOVE av karbonatsonene ved Nestbylia i Saltdal kommune. ...
  • Bekkesedimentundersøkelser og jordprøvetaking over et dolomittområde. 

   Staw, Jomar; Vik, Eirik (NGU-Rapport (1575/15F), Report, 1977)
   Sommeren 1976, ble bekkene som drenerer dolomitten i Dunderlandsgruppen i Rana prøvetatt. Det ble samlet inn 168 bekkesedimentprøver som ble analysert på Pb, Zn, Cu, Ag, Cu og Mn. To områder ved Laskbekken og ved Olinatjern ...
  • Berggrunnsgeologisk kartlegging av karbonatforekomster i Evenes og Skånland kommune 

   Zwaan, K.B.; Roberts, D.; Solli, A.; Melezhik, V.A.; Motuza, G. (NGU-Rapport (2002.088), Report, 2002)
   Rapporten oppsummerer den geologiske kartleggingen av et område med karbonatbergarter (kalkspat- og dolomittmarmor) i kommune Evenes og Skånland i Nordland og Troms fylker. Området er vurdert til å inneholde karbonatforekomster ...
  • Chemical and mineralogical characterisation of carbonate deposits in Norway 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2013.055), Report, 2014)
   Norway's carbonate mining is significant, with 11 calcite carbonate and 3 dolomite mines in production. A large portion of the production provides raw materials for a variety of domestic downstream industries; altogether ...
  • Chemistry of benefication products from Altermark, northern Norway. 

   Karlsen, Tor Arne (NGU-Rapport (99.066), Report, 1999)
   The chemistry of products from benefication tests of Altermark talc made by Pluss-Staufer AG is described. The earlier conclusions that the ore is very pure when it comes to elements with potential risks to health have ...
  • Chemistry of products from the second beneficiation test of talc from Nakkan, Altermark, northern Norway. 

   Karlsen, Tor Arne (NGU-Rapport (99.090), Report, 1999)
   XRF-analyses of products from beneficiation tests of Nakkan talc, made by OMYA GMBH, is described. The results are compared with earlier test-results from Nakkan and from the mine. The mineralogical compositions have been ...
  • Description of drill cores from the Rolla and Evenes areas, Troms and Nordland counties 

   Schaller, A.; Raaness, A.M.; Korneliussen, A. (NGU-Rapport (2011.039), Report, 2012)
   A number of carbonate occurrences in the Evenes and Rolla areas, in Nordland and Troms County respectively, contain calcium carbonate with low content of crystal-bound iron and manganese. The calcite in such rocks has ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Breivollområdet på Rolla 

   Korneliussen, A.; Gautneb, H.; Schaller, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.041), Report, 2011)
   Store deler av de østlige og sentrale deler av Rolla består av en vekslende serie med karbonater og glimmerskifer\/gneis, og hvor visse nivå i karbonatserien inneholder kalkspatmarmor som kan tenkes å være egnet for ...
  • Forekomster av kalsiumkarbonat i Evenesområdet 

   Schaller, A.; Gautneb, H.; Korneliussen, A.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2011.040), Report, 2011)
   Evenesområdet og deler av Ballangen inneholder forekomster av kalsiumkarbonat som kan tenkes å kunne bli attraktive som råvare for produksjon av høyverdige karbonatprodukter. Viktige faktorer i denne sammenheng er lavt ...
  • Forsøk på kromatografisk bestemmelse av (ca.Mg)-karbonater. 

   Hjelle, Audun (NGU (213), Journal article, 1961)
   A brief description of a chromatographic method to determine the approximate Ca and Mg content of (Ca, Mg) carbonates is given.
  • Fossiler fra Smølen 

   Holtedahl, Olaf (NGU (69), Journal article, 1915)
   Forkortet: In the following the author describes a few fossils from a limestone of a some- what crystalline character from the island of Smøla. Fossils are very rarely found in this part of Norway, on account of the ...
  • III. Kalksten fra Nordland 

   Rekstad, Johan (NGU (69), Journal article, 1914)
   Some analyses of limestones from Northern Norway are given. They show that the percentage of carbonate of Magnesium (MgCO3) is small in several of these lime- stones. They may therefore be used in the industries of carbide ...
  • Interpretation of Magnetic Data, Eidangerfjord 

   Beard, Les P. (NGU-Rapport (2000.077), Report, 2000)
  • Investigation of talc from 1997-drillcores from the Nakkan depoist, Altermark, northern Norway. 

   Karlsen, Tor Arne (NGU-Rapport (99.067), Report, 1999)
   As a part of the development of the Nakkan deposit in Altermark a study focused on mineralogy has been carried out. Detailed field inspections of drill cores from 1997 and 1998 are described. The inspection shows that zones ...
  • Kalkspatmarmor i Evenesmarka og Nestbylia, Evenes og Saltdal, Nordland 

   Korneliussen, A.; Viken, G.; Lynum, R.; Raaness, A. (NGU-Rapport (2018.023), Report, 2019)
   Nordland har gode naturgitte forutsetninger for karbonatforekomster. En rekke gruver er i drift, med ulike produktkvaliteter og anvendelser. Ut fra de geologiske forutsetningene er potensialet for videre utvikling ...
  • Kalkspatmarmor ved Breivoll-Skog, Ibestad kommune. En oppsummering 

   Korneliussen, Are; Raaness, Agnes (NGU-Rapport (2016.049), Report, 2017)
   Den hvite kalkspatmarmoren ved Breivoll-Skog på øya Rolla i Ibestad kommune ble i 2011 av NGU vurdert å være en mineralressurs med mulighet for framtidig næringsvirksomhet.Kommunen og Troms fylkeskommune fulgte opp NGU\u2019s ...
  • Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland 

   Raaness, Agnes; Korneliussen, Are; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2008.041), Report, 2008)
   Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med ...
  • Karbonatsonen på østsiden av Lyngen-halvøya, Troms: Kartlegging og evaluering av dolomitt- og kalkspat-marmor. 

   Kjølle, Idunn (NGU-Rapport (99.048), Report, 1999)
   En karbonatsone på østsiden av Lyngen-halvøya i Troms fylke er kartlagt og evaluert. De forskjellige karbonattypene er vist på geologiske kart i målestokk 1:20 000. Dolomittmarmor utgjør hovedenheten i karbonatformasjonen. ...
  • Magnesittmineraliseringer i serpentinitt fra Raudbergfeltet i Vik i Sogn 

   Bakke, Stig (NGU-Rapport (85.223), Report, 1985)
   Under kjerneboring etter ralkforekomster i Raudbergfeltet sommeren 1984 ble det oppdaget interessante magnesittmineraliseringer i serpentinitt. BH 1C ble detaljert undersøkt med henblikk på opptreden av slike mineraliseringer. ...