• Anvisning av boreplasser, Gåsøya. 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (O-81070), Report, 1981)
   Fem boreplasser ble tatt ut for enkeltvannforsyninger. Det anbefales å lage fellesvannverk for Gåsøya basert på eksisterende borebrønner.
  • Geofysiske målinger ved kartlegging av løsmasser for uttak av salt grunnvann ved Korgen, Hemnes kommune, Nordland 

   Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (96.089), Report, 1996)
   Georadar og refraksjonsseismiske målinger er utført i Korgen, Hemnes kommune, Nordland. Målinger ble utført ved 8 lokaliteter for å vurdere mulighetene for uttak av salt grunnvann til bruk i eventuelt framtidig ...
  • Georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane 

   Mauring, Eirik; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (93.004), Report, 1993)
   Det er utført georadarmålinger og vertikale elektriske sonderinger i Esebotn ved Balestrand, Sogn og Fjordane. Hensikten med georadarundersøkelsene var å kartlegge løsmassestrukturer, grunnvannsstand og evt. saltvannsinntrenging ...
  • Grunnvann som vannkilde til fiskeoppdrettsanlegg. En undersøkelse fra Lakselva i Kviby, Alta kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (88.223), Report, 1988)
   Avsetningen ved Lakselvas munning i Kviby, Alta kommune, er undersøkt med tanke på grunnvann som vannforsyning til landbaserte fiskeoppdrettsanlegg. En rørbrønn forventer å gi 2000 l\/min, og kapasiteten kan trolig økes ...
  • Grunnvannforsyning til bedriften. 

   Klemetsrud, Tidemann (NGU-Rapport (O-82023), Report, 1982)
   I forbindelse med en eventuell grunnvannsforsyning til bedriften, utførte Norges geologiske undersøkelse undersøkelsesboringer i august 1982. I ytre del av Orkla og Skjenaldelvas delta i Orkdalsfjorden. På bakgrunn av ...
  • Grunnvannsforsyning til bolig ved Borøykilen. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-81094), Report, 1981)
   Brønnboring på eiendom i strandkanten vil medføre fare for saltvannsinntreg- ning i brønnen. Skråboring med 40 grader fall mot innlandet er foreslått, men også den vil være risikofylt.
  • Grunnvannsforsyning til eneboliger på Sandøya i Tvedestrand kommune. 

   Huseby, Sigurd (NGU-Rapport (O-81086), Report, 1981)
   Grunnvannsforsyning til 10 eneboliger på Sandøya vurdert. Saltvannsfare ved kontinuerlig uttak av større vannmengder. Kombinert system med saltvann i toaletter etc., bruksvann\/vanning fra skjellsandlag under leir og ...
  • Grunnvannsforsyning til Ingøy i Måsøy kommune, Finnmark. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-81079), Report, 1981)
   Borebrønner i fjell vil trolig kunne gi et betydelig bidrag til Ingøys vann- forsyning uner forutsetning av at det utføres en serie boringer. Det er sann- synlig at en likevel må bruke borebrønner i kombinasjon med andre ...
  • Grunnvannsforsyning til Jøa i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-80062), Report, 1980)
   Det er foretatt flyfotostudie og oversiktsbefaring over hele øya Jøa for å lokalisere steder for prøveboringer etter grunnvann i gneisbergarter, og for å påpeke løsmasser som kan være egnet for grunnvannsuttak. Det ble i ...
  • Grunnvannsforsyning til Magerøy i Midsund kommune, Møre og Romsdal. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-82018), Report, 1982)
   Vannbehovet på Magerøy er lite, og selv om nedbørsområdet er lite og boringene må ansettes i begrenset avstand fra havet, vil det sannsynligvis være mulig å ta ut tilstrekkelig vann. Prøveboringer er foreslått.
  • Grunnvannsforsyning til Skåtøy skole. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-83034), Report, 1983)
   Det er tatt ut borplass i amfibolittiske gneisbergarter for vannforsyning til skole med ca. 40 elever. Mulighetene for å oppnå tilstrekkelig vannmengde synes nokså gode.
  • Grunnvannsforsyning til Sundvik ved Hafsund. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-81093), Report, 1981)
   Eksisterene brønn gir brakkvann i tørkeperioder og overflatevann ved nedbør. Skråboring med 30 grader fall er tatt ut. Også denne boringen er noe risiko- fylt.
  • Grunnvannsforsyning til Søndre Langåra i Frogn. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-82038), Report, 1982)
   Det er tatt ut 5 mulige lokaliteter for borebrønner beregnet på håndpumper til felles vannforsyning. Forholdene synes relativt gunstige hva vannmengde angår, og med en håndpumpes begrensede uttak er det lite sannsynlig at ...
  • Grunnvannsmuligheter for Bolsøya. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-79082), Report, 1979)
   Mulighetene for grunnvannsforsyning til Bolsøya er vurdert. Øya er ca. 3 km2 og har ca. 50 hus og gårdsbruk. Vannbehovet er i størrelsesorden 4 000 l\/t. Det vil bli vanskelig å oppnå så mye vann fra gneisbergartene på øya ...
  • Grunnvannsmuligheter for Orten, Ona/Husøy, Sandøy og Finnøy i Sandøy kommune, Møre og Romsdal. 

   Gaut, Amund (NGU-Rapport (O-82019), Report, 1982)
   4 øyer i Sandøy kommune er undersøkt med tanke på å utnytte grunnvannet på stedet til vannforsyning. Nedbørsområdene er små, og tilstrekkelig uttak vil derfor ikke være mulig der uttaket er stort. Prøveboringer er foreslått ...
  • Grunnvannsmuligheter for Sula,Mausundvær og Bogøyvær, Frøya kommune i Sør-Trøndelag. 

   Gaut, Amund; Huseby, Sigurd (NGU-Rapport (O-79069), Report, 1979)
   Vurdering av mulighetene for å skaffe grunnvannsforsyning til de tre øysam- funnene Sula, Mausundvær og Bogøyvær. For Sula og Mausundvær kan en ikke vente å finne grunnvann i interessante mengder. For Bogøyvær kan det være ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Norske Fiskeoppdretteres Avlsstasjon, Kyrksæterøra. 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (86.224), Report, 1986)
   Høsten 1985 ble det utført geofysiske undersøkelser ved NorskeFiskeoppdretters Avlsstasjon, Kyrksæterøra, med tanke pågrunnvannsforsyning for oppdrettsanlegget (NGU-rapport nr. 86.046).Som en oppfølging av forundersøkelsen ...
  • Hydrogeologiske undersøkingar ved Litledalselva, Sunndalsøra, Sunndal, Møre og Romsdal. 

   Soldal, O.; Mauring, E.; Rye, N. (NGU-Rapport (90.067), Report, 1990)
   Dei hydrogeologiske undersøkingane vart uført på oppddrag frå Akvaforsk. I det undersøkte området ligg det 3-5 m med grove massar oppå opptil 20m med sandavsetningar. Under desse avsetningane ligg finsand over hardpakka ...
  • Investigations of salt groundwater at Akvaforsk Research Institute, Sunndalsøra, Norway 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (93.029), Report, 1993)
   The Geological Survey of Norway (NGU) have assessed the possibilities for use of saline groundwater in fish-farming and research, through a research project at the aquaculture research institute AKVAFORSK at Sunndalsøra. ...
  • Kartlegging av potensialet for uttak av salt grunnvann i Storfjord kommune, Troms fylke. 

   Tønnesen, Jan Fredrik; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (99.031), Report, 1999)
   I forbindelse med prosjektet \"Forstudie til handlingsplan for havbruksprosjektet i Storfjord kommune\" gjennomførte NGU i september 1998 en undersøkelse for å kartlegge potensialet for uttak av salt grunnvann innenfor den ...