• A Digital Terrain Model of the Korgen waterworks area, Lillehammer kommune 

   Segar, David (NGU-Rapport (94.009), Report, 1994)
   This report has been prepared as part of NGUs contribution to the \"Korgen vannverk\" project being carried out by Berdal Strømme a.s.. This project forms part of the ENSIS VANN project connected with the 1994 Winter Olympic ...
  • A Groundwater Vulnerability Study of the Korgen waterworks, Lillehammer kommune 

   Segar, David (NGU-Rapport (94.010), Report, 1994)
   This report has been prepared as part of NGUs contribution to the \"Korgen vannverk\" project being carried out by Berdal Strømme a.s.. This project forms part of the ENSIS VANN project connected with the 1994 Winter Olympic ...
  • Alvdal vannverk, forslag til soneinndeling 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (95.110), Report, 1995)
   Basert på prøvepumpingsresultater, hydrauliske beregninger og geologiske betraktninger sammen med feltbefaring, er sikringssonene fra 0 - 3 anbefalt og angitt i rapporten.
  • Bestemmelse av beskyttelsessoner ved Otta vannverk ved bruk av grunnvannsmodellering 

   Segar, David; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (97.095), Report, 1997)
   NGU utførte i perioden 1995-97 grunnvannsundersøkelser i området ved Otta vannverk for å undersøke grunnvannsstrømningen i magasinet. På grunnlag av de hydrogeologiske undersøkelsene ble det for magasinet konstruert en ...
  • Borlokaliteter i fjell i Kvalsvik og Nerlandsøy, Herøy kommune. 

   Sand, Kari (NGU-Rapport (91.261), Report, 1991)
   For å forsyne Kvalsvik er det nødvendig med 4000l\/time, mens det til Nerlands- øy vassverk trengs 8500l\/time. Tidligere boringer i området har kapasiteter mellom 600 og 2400l\/time, og på dette grunnlaget er det satt an ...
  • Bruk av grunnvann i Norge 

   Morland, Geir (NGU-Rapport (96.082), Report, 1996)
   Befolkningsmønsteret i Norge basert på folketellingen i 1980 er digitalisert. Dette mønsteret har generelt ikke endret seg vesentlig de siste femten årene. Statistisk Sentralbyrå (SSB) definerer tettbygde strøk som områder ...
  • Forslag til undersøkelser for opprusting og klausulering av kommunale grunnvannsanlegg i Lom 

   Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (96.093), Report, 1996)
   Rapporten gir forslag til hydrogeologiske undersøkelser for opprusting og klausulering av grunnvannsanleggene på Fossbergom, Leirmo, Galdesand, Hamrom og Garmo. Rapporten skisserer også fremdrift og økonomi for undersøkelsene. ...
  • Geologiske vurderinger i forbindelse med utbygging av grunnvannsverk, Morgedal, Kviteseid kommune 

   Dons, Johannes A.; Sigmond, Ellen M.O. (NGU-Rapport (94.038), Report, 1994)
   Etter forespørsel fra Kviteseid kommune, som prosjekterer et nytt grunnvanns- verk i Morgedal, er det foretatt en berggrunnsgeologisk vurdering om å sprenge ut høydebassenget i fjell.
  • Grunnundersøkelser for etablering av ny produksjonsbrønn ved Granli vannverk, Kongsvinger 

   Dagestad, Atle; De Beer, Hans; Storrø, Gaute; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (2009.018), Report, 2009)
   I forbindelse med utvidelse av brønnparken til vannverket på Granli har NGU gjennomført grunnundersøkelser i et område på østsiden av Vingersjøen. Det er utført geofysiske undersøkelser (2D resistivitet og georadar) samt ...
  • Grunnvannsundersøkelse ved Furestøyl i Brokke, Valle kommune 

   Skarphagen, Helge (NGU-Rapport (97.138), Report, 1997)
   Det er ønsket fra kommunen å få påvist den best egnete lokaliteten for vann- forsyning til et fremtidig utbyggingsområde for fritidseiendommer. Det ble boret opp 4 lokaliteter på grunnlag av georadarprofiler (NGU Rapport ...
  • Grunnvannsundersøkelser for Klæbu nye vannverk på Fremo i Melhus kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2000.054), Report, 2000)
   NGU ble i desember 1998 engasjert av Klæbu kommune for utredning av grunnvanns- magasinet på Fremo,med tanke på utnyttelse av dette som en fremtidig hoved- vannkilde for kommunen. Målsettingen for det gjennomførte prosjektet ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Aure kommune 

   Kirkhusmo, Lars A. (NGU-Rapport (98.120), Report, 1998)
   I forbindelse med Folkehelsas prosjekt \"Forbedring av drikkevannskvalitet fram mot år 2000\" har Aure kommune kontaktet Norges geologiske undersøkelse for å få utredet mulighetene for grunnvannsforsyning til flere små ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Flatanger kommune 

   Hilmo, Bernt O.; Braathen, Alvar (NGU-Rapport (96.150), Report, 1997)
   Det er gjort undersøkelser av grunnvannsressurser til forsyningsstedene Gladsøy, Vik, Trefjord, Layvsnes, Jøssund og Oppland i Flatanger kommune. Ved Oppland er grunnvann fra løsmasser vurdert, mens for de andre områdene ...
  • Grunnvannsundersøkelser i Lebesby, Lebesby kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2001.047), Report, 2001)
   I forbindelse med planer om etablering av et fiskeslakteri ved Skjånes. 3 km sørvest for Lebesby sentrum, ble det den 15.mai gjennomført en hydrogeologisk befaring. Under befaringen ble mulige lokaliteter for reservevannkilde ...
  • Grunnvannsundersøkelser i løsmasser for Rødven vassverk i Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke 

   Elvebakk, Harald; Danielsen, Eilif; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (98.056), Report, 1998)
   NGU har på oppdrag fra Rødven vassverk undersøkt mulighetene for uttak av grunnvann i løsmasser ved Rødven. Vannbehovet er oppgitt til 1,5 - 2 l\/s. Undersøkelsene har omfattet fem profileringer med georadar i de mest ...
  • Grunnvannsundersøkelser på Ingøy i Måsøy kommune 

   Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2001.045), Report, 2001)
   I forbindelse med en planlagt oppgradering av Ingøy Vannverk i Måsøy kommune ble det en 14.mai 2001 gjennomført en hydrogeologisk befaring. Ingøy Vannverk henter i dag vann fra to brønner boret i fjell samt ved oppsamling ...
  • Grunnvannsundersøkelser Uppnose, Skjåk kommune 

   Lauritsen, Torleif; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (98.022), Report, 1998)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 6. - 17.august 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Uppnose vannverk. Vannbehovet er beregnet til 11,1 l\/s da det er ønskelig å ha ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Galdesand vannverk, Lom kommune, 1996 

   Lauritsen Torleif; Gaut, Sylvi; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (97.085), Report, 1998)
   I forbindelse med oppgradering av Galdesand vannverk, utførte NGU i september -96 georadarmålinger langs to profiler innenfor det inngjerdete området ved dagens produksjonsbrønn. Hensikten med målingene var å finne et ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Garmo vannverk, Lom kommune, 1996 

   Rohr-Torp, Erik; Gaut, Sylvi; Lauritsen. Torleif (NGU-Rapport (97.083), Report, 1998)
   I forbindelse med oppdatering av Garmo vannverk, utførte NGU i september-96 georadarmålinger langs 3 profiler i umiddelbar nærhet av dagens produksjons- brønn. Det var ønsket å etablere en ny rørbrønn i tillegg til den ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Hellesylt, Stranda kommune 

   Skrede, Aase Midtgård; Danielsen, Eilif; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (99.020), Report, 1999)
   I forbindelse med prosjektet \"Økt bruk av grunnvann\" har Stranda kommune bedt NGU om bistand til å utrede grunnvann som alternativ til dagens vannkilde ved Hellesylt vassverk. Vannforsyningen i dag er basert på elveinntak ...