• Befaring av kalksteinsforekomst ved Dalavatnet. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (89.088), Report, 1989)
   NGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren 1987 et kalksteinsfelt inne ved Dalavatnet, Flatanger kommune. Hensikten var å lokalisere et område som kunne egne seg for uttak av jordbrukskalk for å dekke et eventuelt lokalt ...
  • Befaring av kalksteinsforekomst ved Jøssund. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (89.023), Report, 1989)
   NGUs Nord-Trøndelagsprogram befarte sommeren -87 et kalksteinsdrag ved Jøssund. Hensikten med befaringen var å lokalisere et parti som kuknne egne seg for uttak til å dekke et eventuelt lokalt behov for jordbrukskalk. Det ...
  • Carbonate rocks of the Tverrvika area, Beiarn: potential for white calcite marbles, chemistry, isotope geochemistry and age. 

   Gorokhov, I. M.; Melezhik, V. A.; Gautneb, H.; Sørdal, T.; Øvereng, O.; Fallick, A. E.; Gjelle, S. (NGU-Rapport (99.032), Report, 1999)
   Marbles at Beiarn are a part of the Sokumfjell Group belonging to the Beiarn Nappe Complex in the Uppermost Allochthon of the Nordland Caledonides. The Sokumfjell Group marbles have been subjected to several phases of ...
  • Hestvika kalksteinfelt. Råstoffundersøkelser. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (88.194), Report, 1988)
  • Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

   Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
   Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...
  • Kalkstein, Storfjellet, Åfjord kommune, Sør-Trøndelag. 

   Øvereng, O. (NGU-Rapport (90.039), Report, 1990)
   Nyere geologisk kartlegging i området ved Storfjellet, Åfjord kommune, har avdekket at det her finnes kalkstein av en slik kvalitet at den kan være interessant mtp. en eventuell utnyttelse. Undersøkelsene ble i hovedsak ...