• Alpøy dolomittfelt. Råstoffundersøkelser. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (91.259), Report, 1991)
   Hensikten med undersøkelsene er å lokalisere områder\/partier som er fri eller tilnærmet fri for det fibrige mineralet tremolitt. Dette med tanke på produksjon av høyren og høyhvite dolomittprodukter.
  • Befaring av industrimineralforekomster i Skjerstad kommune, Nordland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (88.106), Report, 1988)
   I brev av 18.06 fra Skjerstad kommune ble NGU anmodet om å utarbeide en berggrunnsgeologisk oversikt, samt en mineralressursoversikt for kommunen. Resultatene fra dette arbeidet finnes om NGU-rapport 87.022. Når det gjelder ...
  • Befaring av kalksteinlokalitet ved Store Namsvatnet 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (89.010), Report, 1989)
   Den befarte lokaliteten tilhører et lengre kalksteinsdrag som kan følges mer eller mindre sammenhengende fra store Namsvatnet i nord, sydover forbi Huddingsvatnet og videre østover inn i Sverige.I det befarte området er ...
  • Befaring av kalksteinsfelt ved Derråsbrenna, Namdalseid. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.047), Report, 1990)
   I forbindelse med gjennomføringen av Nord-Trøndelagsprogrammet var det et ønske om å få vurdert kalksteinsfeltet ved Derråsbrenna, Namdalseid kommune mtp et eventuelt uttak av jordbrukskalk for å dekke et lokalt behov. I ...
  • Befaring av kalksteinsforekomster i Tysfjord kommune, Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (1251 A), Report, 1974)
   Opptakten til befaringen var et TV-program hvor representanter fra Tysfjord kommune trakk fram to forekomster i Indre Tysfjord hvor det muligens fan- tes kalkstein av en slik kvalitet at den kunne brukes som tilskudd til ...
  • Befaring av kalksteinsmarmorforekomst i Musken, Tysfjord kommune, Nordland fylke. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (91.045), Report, 1991)
  • Befaring av marmorforekomst ved Foslandseter. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (89.017), Report, 1989)
   Etter anmodning fra ordfører Tømmerås, Overhalla kommune, har NGUs Nord- Trøndelagsprogram befart en kalkspatmarmor-forekomst inne ved Foslandseter 4-5 km. nord for Ranemsletta (ca. 3 km. fra bilvei). Blokkstein fra denne ...
  • Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nord-Trøndelag 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (97.037), Report, 1997)
   De utførte arbeidene er en videreføring av samarbeidsavtalen som ble inngått den 12.juni-95 mellom Norsk Mineral A\/S og NGU. Avtalen om videreføring av samarbeidsprosjektet er datert 3.september 1996. Avtalen har som ...
  • Befaring av utvalgte kalkspatmarmorlokaliteter i Nordland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (96.036), Report, 1996)
   I alt 41 forskjellige kalkspatmarmorlokaliteter \/ områder er befart. Av disse er 13 lokaliteter vurdert til å være så interessanteat prøvemateriale er sendt til Hustadmarmor A\/S i Einesvågen for testing.
  • Blåkvartsforekomst på Ytterøya. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.011), Report, 1990)
   Etter anmodning fra fylkesgeolog O.S. Hembre, Nord-Trøndelag fylkeskommune er det utført en rekognoserende befaring av en \"blåkvartslokalitet\" på Ytterøya, Levanger kommune. Det er registrert flere lokaliteter med ...
  • Børselvnes "Dolomittbrudd" 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (85.097), Report, 1985)
   På forespørsel fra Finnmark fylkeskommune v\/fylkesgeolog Sigmund Johnsen, har NGU vurdert alternative \"bruddområder\" ved Børselv, for produksjon av grovknust dolomitt til bruk som kalkingsmiddel i jord- og hagebruket i ...
  • Diamantboring i Baustad kalksteinsfelt. Rissa kommune. Sør-Trøndelag. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.059), Report, 1990)
  • Dolomite marble potential in the Ofotenfjord area 

   Melezhik, Victor; Øvereng, Odd; Sørdal, Torbjørn (NGU-Rapport (97.184), Report, 1998)
   This report will show the results obtained within the co-operative project concerning the dolomite marble potential in the Ofotensjord area. The main objectives were to find dolostones which may be used in the industry as ...
  • Dolomitt, Allmenningen. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (90.035), Report, 1990)
   I forbindelse med gjennomføringen av geologiprogrammet for Nord-Trøndelag og Fosen var det et ønske om å få vurdert dolomittressursen ute på øya Allmenn- ingen, Roan kommune, med tankte på en eventuell økonomisk utnyttelse. ...
  • En sammenstilling av data om utvalgte dolomittfelter i Nord-Norge 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2000.074), Report, 2000)
   Fortrolig til 13.06.2003. I faks av 10.04.00 fra Partek Norkalk Oy Ab, Finland ble NGU anmodet om å sammenstille data om 5 forsjellige dolomittfelter i Nord-Norge. Feltene ble valgt ut i samråd med sjefsgeolog Lauren fra ...
  • En undersøkelse av kalkspatmarmorpotensialet i området ved Potraselv Balsfjord kommune, Troms fylke 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (97.072), Report, 1997)
   Den 12. juni-95 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norsk Mineral A\/S og NGU\/NP. Avtalen ble forlenget i en ny avtale av 3.september 1996. Målsettingen for samarbeidet er å lokalisere\/verifisere forekomster av ...
  • En vurdering av kalkspat- og dolomittmarmorpotensialet i kommunene Tjeldsund, Evenes og Skånland 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2003.009), Report, 2003)
   I 1996 ble det ved NGU utabeidet planer for et landsdekkende karbonatprogram: \"to locate and characterise Norwegian carbonate deposits and provinces of economical interest\". Evenes-området ble valgt ut som det første som ...
  • En vurdering av utvalgte dolomittmarmorforekomster i Nordland og Troms til bruk som fyllstoff. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (99.071), Report, 1999)
   Den 26.3.99 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Norwegian Talc A\/S og Norges geologiske undersøkelse (NGU) med hovedmål å Lokalisere dolomittforekomster som er av en slik størrelse og kvalitet at Norwegian Talk ...
  • Ertenvåg dolomittfelt, Gildeskål kommune i Nordland. 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (2154), Report, 1984)
   Etter anmodning fra entreprenør Magnus Isaksen, Inndyr, har NGU undersøkt et dolomittfelt i Ertenvågdalen, Gildeskål kommune, Nordland. Undersøkelsene innbefattet også et sonderende diamantborprogram, ialt ca. 122 m fordelt ...
  • Ertenvågen dolomittfelt. Reflektivitetsmålinger 

   Øvereng, Odd (NGU-Rapport (85.116), Report, 1985)
   Etter anmodning fra entrepenør Magnus Isaksen, Inndyr, undersøkte NGU sommeren -83 et dolomittfelt i Ertenvågdalen (Ertenvågen dolomittfelt)Med bakgrunn i resultatene fra denne undersøkelsen ble det i feb.\/mars -85 skutt ...