• Arsenic, heavy metals, PAHs and PCBs in surface soils from Dublin, Ireland 

   Andersson, M.; Scanlon, R.; Glennon, M.; O'Connor, P.; Jensen, H.; Hoston, A.; Finne, T. E.; Eggen, O. (NGU-Rapport (2011.020), Report, 2011)
   A systematic survey of the concentration of elements in surface soil in greater Dublin has been carried out in 2009-2010. The soils in central Dublin have high concentrations oflead and polycyclic aromatic hydrocarbons ...
  • Geokjemiske bakgrunnsverdier i Longyearbyen planområde, Svalbard. 

   Andersson, M.; Flem, B. (NGU-Rapport (2020.015), Report, 2020)
   Berggrunnen på Svalbard skiller seg fra den på fastlandet, hvilket gir opphav til geokjemiske forskjeller i fastfjell, men også i løsmasser. Nasjonale grenseverdier og normverdier kan utgjøre en utfordring da noen grunnstoff ...
  • Mal for utarbeidelse av aktsomhetskart for forurenset grunn 

   Ottesen, Rolf Tore; Andersson, M.; Eggen, Ola A. (NGU-Rapport (2009.033), Report, 2010)
   Denne rapporten viser hvordan et aktsomhetskart for forurenset grunn skal utarbeides. Viktige elementer i malen er: 1) en forurensningshistorisk kartlegging utført av en profesjonell historiker, 2) en systematisk geokjemisk ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse. Turistvegen 50 (Okstad tipplass), Trondheim. 

   Andersson, M.; Jartun, M.; Volden, T.; Ottesen, R. T. (NGU-Rapport (2003.037), Report, 2003)
   Trondheim Energiverk (TEV) har fått pålegg fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) om å undersøke eiendommen Turistveien 50 (gnr\/bnr 320\/124) for grunnforurensning innen 15. mai 2003. På naboeiendommen har Jensen Glass AS ...
  • Miljøundersøkelse av spredning av miljøgifter fra snødeponiet i Ilabekken. 

   Jartun, M.; Volden, T.; Andersson, M. (NGU-Rapport (2004.041), Report, 2004)
   NGU har undersøkt mulig avrenning av tungmetaller og PAH-forbindelser fra snødeponien i Ilabekken. Det ble innsamlet og utført kjemiske analyser på 37 vannprøver, 3 jordprøver og 15 sedimentprøver. Alle prøver ble analysert ...
  • Områder i Norge med naturlig høyt bakgrunnsnivå (over normverdi) - betydning for disponering av masser 

   Andersson, M.; Ottesen, R.T.; Finne, T.E.; Eggen, O.A. (NGU-Rapport (2011.035), Report, 2011)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har, basert på eksisterende geokjemiske data fra berggrunn og løsmasser, angitt hvor i Norge det naturlige bakgrunnsnivået for arsen (As), kadmium (Cd), kvikksølv (Hg), krom (Cr), kobber ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Bergen og i uteområdene rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Engelsen, C. J.; Waldum, A.; Ottesen, R. T.; Haugland, T.; Volden, T. (NGU-Rapport (2002.102), Report, 2002)
   Det er tatt kjerneprøver fra 46 bygg i Bergen, oppført eller rehabilitert i perioden 1951 til 1973. I 39 av prøvene er innholdet av polyklorerte bifebyler (PCB) bestemt. 30 prosent av de undersøkte byggene i Bergen har ...
  • PCB i yttervegger i hus fra Oslo Øst og uteområder rundt bygningene. 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Jartun, M.; Volden, T. (NGU-Rapport (2003.096), Report, 2003)
   Omfanget av bruk av PCB i puss på yttervegger i bygninger fra Oslo har hittil ikke vært kjent. Det er analysert 56 jordprøver og 15 pussprøver fra Oslo Øst. de prøvetatte bygningene, boligblokker og skoler, er oppført i ...
  • Returkraft AS planlagte forbrenningsanlegg i Langemyr - undersøkelse av tungmetaller og organiske miljøgifter i jord 

   Jensen, H.K.B.; Andersson, M.; Finne, T.E. (NGU-Rapport (2010.005), Report, 2010)
   Våren 2010 starter Returkraft AS et avfallsforbrenningsanlegg i Langemyr, Kristiansand kommune. I den forbindelse har Returkraft AS ønsket å gjøre en kartlegging av konsentrasjonene av en rekke organiske miljøgifter og ...
  • Saudaprosjektet - Tipp Raundalen. Mulige miljøkonsekvenser ved deponering av sinkholdig malm 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Korneliussen, A.; Cook, N.J. (NGU-Rapport (2004.029), Report, 2004)
   NGU har på oppdrag fra Saudefaldene gjort en undersøkelse av fem malmprøver fra malmtipper i Sauda for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en indikasjon på maksimalverdier ...
  • Utlekkingspotensiale av noritt fra Ballangen. 

   Andersson, M.; Ottesen, R. T.; Nissen, A. (NGU-Rapport (2004.033), Report, 2004)
   NGU har på oppdrag fra Ballangen Aggregates AS gjort en undersøkelse av fem bergartsprøver fra et norittbrudd i Ballangen for å beskrive mineralogi, kjemi og mulig utlekkingspotensial av metaller. Prøvene representerer en ...