• Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.056), Report, 2010)
   I Oslo er byjordsområdet bestemt ut fra 484 boreprøver der den øverste meteren (0-1 m) er studert. Prøvetakingsområdet er i etterkant delt opp i delområder slik at hvert delområde dekker 20 prøver. Delområdet kvalifiserer ...
  • Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter 

   Eggen, Ola Anfin; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.055), Report, 2010)
   En del av prosjektet \"Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo\" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ...
  • Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo, delprosjekt 10, 13 og 14; gravemasser samt disponeringsløsninger 

   Thorstensen, Geir-André; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.043), Report, 2010)
   Som en del av prosjektet \"Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo\" er det gjort en evaluering av dagens disponeringsløsninger for rene og forurensede gravemasser i Oslo\/Akershus samt en estimering av fremtidige ...
  • Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Forurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ganerød, Guri (NGU-Rapport (2015.065), Report, 2015)
   Området på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i Stavanger 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.080), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Stavanger kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i Stavanger.\r\rI 6 av barnehagene (50%) overstiger jordas innhold av bly og arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Toril; Jartun, Morten; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2006.063), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo.\r\rI 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 46 barnehager i bydel Alna 

   Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.086), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 46 barnehager i bydel Alna i Oslo.\rI 12 av barnehagene (26 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand 

   Andersson, Malin; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen, Mirja Emilia; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.013), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) ...
  • Kartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St. Olavs hospital, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2009.019), Report, 2009)
   NGU har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse på St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen omfatter følgende bygg: 7 (gamle føden), 8 (skade\/akutt), 9 (røntgenavdelingen), 19 ...
  • Kartlegging av PCB-forurensning i Okstadbrinken 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Haugland, Torill; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2003.045), Report, 2003)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Trondheim kommune kartlagt PCB-forurensning i grunnen på Okstadbrinken boligfelt. Det er samlet inn 38 prøver fra overflatejord og 56 prøver fra dypere jordlag. I 58 ...
  • Mineral soil geochemistry in southern Trøndelag 

   Flem, Belinda; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Minde, Åse (NGU-Rapport (2020.017), Report, 2020)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2008.001), Report, 2008)
   NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte bifenyler ...
  • Overvåking av jordforurensning i Trondheim 1994-2004 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2006.033), Report, 2007)
   Forkortet:\rNGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overflatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført av Trondheim kommune i 1994.
  • PCB i asfalt i Trondheim 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.045), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som forurensningskilde. Tidligere undersøkelser viste lave konsentrasjoner i ...
  • PCB i barns lekemiljø i Bergen 

   Andersson, Malin; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2003.058), Report, 2003)
   På oppdrag fra Bergen kommune har NGU kartlagt PCB-forurensningen i barns utelekemiljø i 4 borettslag og 3 skolegårder i Bergen. Bakgrunnen for dette arbeid ligger i NGU Rapport 2002.102 der det ble påvist PCB-forurensning ...
  • PCB i yttervegger i bygg tilhørende St Olavs hospital, Trondheim 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2003.010), Report, 2003)
   Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i bygninger har hittil vært lite kjent i Trondheim. Det er derfor bestemt at et antall betongbygg ved St Olavs hospital skulle undersøkese nærmere for å få et bedre ...
  • PCB i yttervegger i bygninger i Troms 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2002.103), Report, 2002)
   Omfanget av bruk av PCB i maling og puss på yttervegger i Tromsø har hittil ikke vært kjent. Det ble derfor bestemt at en rekke murbygninger i Tromsø, bygget eller rehabilitert i tidsrommet 1950-80, skulle undersøkes ...
  • Till geochemistry in Oppdal and Rennebu, Sør-Trøndelag county, Norway 

   Eggen, Ola A.; Andersson, Malin; Gasser, Deta (NGU-Rapport (2017.023), Report, 2017)
   A geochemical till survey was carried out in an area covering great parts of Oppdal and Rennebu municipalities, Sør-Trøndelag county, Norway. Till samples from 877 locations were collected and dry-sieved (< 2 mm), and an ...