• Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Bestemmelse av byjordområde og naturlig bakgrunn basert på boreprøver 

   Eggen, Ola A.; Ottesen, Rolf Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.056), Report, 2010)
   I Oslo er byjordsområdet bestemt ut fra 484 boreprøver der den øverste meteren (0-1 m) er studert. Prøvetakingsområdet er i etterkant delt opp i delområder slik at hvert delområde dekker 20 prøver. Delområdet kvalifiserer ...
  • Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo - Geokjemisk kart for arsen, tungmetaller og organiske miljøgifter 

   Eggen, Ola Anfin; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.055), Report, 2010)
   En del av prosjektet \"Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo\" har vært å dokumentere det kjemiske innholdet av arsen, tungmetaller samt organiske forbindelser, som polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), ...
  • Aktsomhetskart for forurenset grunn i Oslo, delprosjekt 10, 13 og 14; gravemasser samt disponeringsløsninger 

   Thorstensen, Geir-André; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2009.043), Report, 2010)
   Som en del av prosjektet \"Aktsomhetskart for grunnforurensning i Oslo\" er det gjort en evaluering av dagens disponeringsløsninger for rene og forurensede gravemasser i Oslo\/Akershus samt en estimering av fremtidige ...
  • EU-WATERRES - Spørreundersøkelse om forvaltning av grunnvann i grensetraktene 

   Flem, Belinda; Venvik, Guri; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2021.027), Report, 2021)
   Gjennom det EØS finansierte prosjektet \u00ABEU-integrated management system of cross-border groundwater resources and anthropogenic hazards (EU-WATERRES)\u00BB ledet av det polske geologiske institutt (PGI) er det gjennomført ...
  • Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Forslag til tilstandsklasser for jord 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Joranger, Tore; Rytter, Eilif; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2007.019), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune utarbeidet et forslag til tilstandsklasser for jord for stoffene arsen, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom3+, krom6+, ...
  • Forurensningsstatus i området for planlagt steinpark på Østmarkneset, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ganerød, Guri (NGU-Rapport (2015.065), Report, 2015)
   Området på Østmarkneset som er planlagt å brukes som steinpark ble klassifisert som regionalt viktig friområde i 2006. Steinparken skal formidle Norges geologi samt geologiens betydning for biota og mineralske ressurser. ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i Stavanger 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.080), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Stavanger kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i Stavanger.\r\rI 6 av barnehagene (50%) overstiger jordas innhold av bly og arsen anbefalte tiltaksgrenser. Tiltak i form ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 18 barnehager i bydel Gründerløkka (utenfor Ring 2) 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.064), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 18 barnehager i bydel Gr\u00FCnerløkka i Oslo.\r\rI 12 av barnehagene (67%) overstiger jordas innhold av ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo (utenfor Ring 2) 

   Haugland, Toril; Jartun, Morten; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2006.063), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager i bydel Gamle Oslo i Oslo.\r\rI 14 av barnehagene (56%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 46 barnehager i bydel Alna 

   Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.086), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 46 barnehager i bydel Alna i Oslo.\rI 12 av barnehagene (26 %) overstiger jordas ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 86 barnehager i bydel Nordstrand 

   Andersson, Malin; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril; Ottesen, Mirja Emilia; Kobro, Astrid Fugleneb (NGU-Rapport (2007.013), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 86 barnehager\/-parker i bydel Nordstrand i Oslo.\rI 29 av barnehagene (34 %) ...
  • Kartlegging av PCB i bygg som skal rives ved St. Olavs hospital, Trondheim 

   Andersson, Malin; Ottesen, Rolf Tore; Volden, Tore (NGU-Rapport (2009.019), Report, 2009)
   NGU har utført en kartlegging av PCB i stående bygningsmasse på St. Olavs hospital som etter planen skal rives i 2010. Kartleggingen omfatter følgende bygg: 7 (gamle føden), 8 (skade\/akutt), 9 (røntgenavdelingen), 19 ...
  • Kartlegging av PCB-forurensning i Okstadbrinken 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Haugland, Torill; Volden, Tore; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2003.045), Report, 2003)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på oppdrag fra Trondheim kommune kartlagt PCB-forurensning i grunnen på Okstadbrinken boligfelt. Det er samlet inn 38 prøver fra overflatejord og 56 prøver fra dypere jordlag. I 58 ...
  • Lime availability in soil, humus, and water 

   Acosta-Gongora, Pedro; Finne, Tor Erik; Flem, Belinda; Andersson, Malin; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2021.034), Report, 2021)
   Calcium (herein a proxy for lime) is an important nutrient for plants and its availability within an area can favour the occurrence and\/or dominance of certain plant species. Regional and local scale studies were carried ...
  • Mineral soil geochemistry in southern Trøndelag 

   Flem, Belinda; Andersson, Malin; Finne, Tor Erik; Minde, Åse (NGU-Rapport (2020.017), Report, 2020)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Organic soil geochemistry in southern Trøndelag, QC - report 

   Flem, Belinda; Acosta-Gongora, Pedro; Andersson, Malin; Minde, Åse; Finne, Tor Erik (NGU-Rapport (2021.006), Report, 2021)
   This survey constitutes a continuation of corresponding surveys undertaken in Finnmark, Troms and Nordland Counties, as well as in North Trøndelag and on Fosen. During the main field work in 2018, and the complementary ...
  • Overvåking av jordforurensning i Rådalen, Bergen 1998-2007 

   Andersson, Malin; Volden, Tore (NGU-Rapport (2008.001), Report, 2008)
   NGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overfiatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført i 1998. Det ble utført analyser for de organiske forbindelsene polyklorerte bifenyler ...
  • Overvåking av jordforurensning i Trondheim 1994-2004 

   Andersson, Malin; Haugland, Toril; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2006.033), Report, 2007)
   Forkortet:\rNGU har utført en ny kartlegging av metaller og organiske miljøgifter i overflatejord og sammenlignet resultatene med kartleggingen utført av Trondheim kommune i 1994.
  • PCB i asfalt i Trondheim 

   Andersson, Malin; Jartun, Morten; Volden, Tore (NGU-Rapport (2005.045), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) undersøkt innholdet av PCB-forbindelser i asfalt på utvalgte veier og vurdert om veidekket har betyning som forurensningskilde. Tidligere undersøkelser viste lave konsentrasjoner i ...