• Baryttleting i Finnmark. Slutt-rapport 

   Sand, K.; Bølviken, B.; Olerud, S.; Sandstad, J.S. (NGU-Rapport (88.058), Report, 1988)
   Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten viste at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølgingen innenfor den påviste barium- provinsen har ført til funn av barytt flere steder. Mest ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. november 1986. 

   Bølviken, B.; Ottesen, R.T.; Olerud, S. (NGU-Rapport (86.198), Report, 1986)
   Prosjektet startet 1985. Geokjemisk kartlegging på Nordkalotten hadde da vist at Varangerhalvøya\/Tana-regionen er en provins med høyt bariuminnhold. Oppfølging innenfor den påviste bariumprovinsen har ført til funn av ...
  • Final report of the working group on regional geochemical mapping 1986-93 

   Demetriades, A.; Swennen, R.; Schermann, O.; Salminen, R.; Ottesen, R.T.; Hindel, R.; Ebbing, J.; De Vos, W.; Bølviken, B.; Bogen, J. (NGU-Rapport (93.092), Report, 1993)
  • Forsuringsstatus, forsuringsfølsomhet og lettløselige basekationer i naturlig jordsmonn, Sør-Norge. BIND I - Tekst. 

   Bølviken, B. (NGU-Rapport (90.156), Report, 1990)
   Forfatter: B. Bølviken og medarbeidere. Se rapp. s.2 Råhumus (Ao,285 prøver), humus (ah, 107 prøver), blekjord (Ae, 112 prøver), utfellingslag (B, 227 prøver) og undergrunn (C, 50 prøver) ble samlet inn fra 70.000 km2 i ...
  • Geochemical Mapping of Western Europe towards the Year 2000. Annual Report 1990 - 1991. 

   Bølviken, B. (NGU-Rapport (91.206), Report, 1991)
   Two project meetings have been arranged in the period September 1990 - June 1991 with participation from up to 10 countries. Plans for publication of the results of the Pilot Project have been worked out. A research project ...
  • Geochemical mapping of western Europe towards the year 2000. Project Proposal. 

   Hindel, R. o.a.; Bølviken, B.; Demetriades, A. (NGU-Rapport (90.106), Report, 1990)
  • Mid-Norden project: Proposal for participation by NGU 

   Bjerkli, K.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bølviken, B.; Wolff, F.C.; Roberts, D.; Rindstad, B.I.; Olesen, O.; Juve, G.; Boyd, R. (NGU-Rapport (88.153), Report, 1988)
   The project aims to produce a modern geoscientific atlas and databank to be used in prospecting for mineral resources and in the evaluation of environmental and geochemical issues within a belt extending from W of Norway ...
  • Midt-Norden-prosjektet: Forslag til deltagelse av NGU. 

   Roberts, D.; Bargel, T.; Barkey, H.; Bjerkli, K.; Bølviken, B.; Juve, G.; Olesen, O.; Rindstad, B.I.; Wolff, F.C.; Boyd, R. (NGU-Rapport (89.124), Report, 1989)
   Prosjektet tar sikte på å utgi et moderne geovitenskapelig atlas og databank til bruk ved prospektering for mineralressurser og i vurderingen av miljø- og geokjemiske problemstillinger innenfor et belte som strekker seg ...
  • The Mid-Norden Project. Geochemistry Subproject. Annual Report 1988. Appendices 

   Bølviken, B.; Ryghaug, P. (NGU-Rapport (88.211), Report, 1989)
   Draft project proposals were discussed during an excursion Trondheim - Kuopio 11-15 September 1988 and at a meeting in Kuopio 16. September 1988. The final proposal given in this report was presented at the Mid-Norden ...
  • Use of overbank sediments as a sampling medium in geochemical mapping. 

   Hindel, R.; Bogen, J.; Ottesen, R.T.; Volden, T.; Bølviken, B.; Salpeteur, I. (NGU-Rapport (88.026), Report, 1988)
   An excursion was arranged in Norway 10.-14. September 1987 in order to study the use of overbank sediments as a sampling medium in geochemical mapping. The conclusions of the excursion are: Overbank sediments (o.s.) are ...
  • Western European Geological Surveys (WEGS), Working Group on Regional Geochemical Mapping. Project Proposal. 

   Bølviken, B.; Volden, T.; Simpson, P.; Schermann, O.; Ottesen, R.T.; Hindel, R. (NGU-Rapport (88.147), Report, 1988)
   It is proposed to perform an orientation survey in three parts (1) complete an inventory of the regional geochemical mapping thus far done in all WEGS countries (1988-89), (2) collect overbank sediments at various depths ...
  • Årsrapport Geokjemisk avdeling 1987 

   Bølviken, B.; Bersvendsen, J.H.; Bottenvik, G.; Ottesen, R.T. (NGU-Rapport (88.023), Report, 1988)
   Geokjemisk avdeling hadde i 1987 45 ansatte som fordeler seg på avdelings- kontor (3) og seksjonene for kjemisk analyse (23), geokjemi (10) og edb (9). Avdelingens regnskapstall for 1987 viser kr 14.7 mill. Med skjønnsmessig ...