• An occurrence of naturally lead-poisoned soil at Kastad near Gjøvik, Norway. 

   Låg, Ju l; Bølviken, Bjørn; Hvatum, Ole Øivind (NGU (266), Journal article, 1970)
   A 100 m2 area with exeptionally sparse vegetation in the forestat Kastad, 6.5 km north of Gjøvik, Norway, is described. The area bearsno signs of human activity. Determination of heavy metals in the soilsof the area shows ...
  • Baryttleting i Finnmark. Status pr. 1. juli 1985 

   Bølviken, Bjørn; Ottesen, Rolf Tore; Olerud, Svein (NGU-Rapport (85.133), Report, 1985)
   I Nordkalottprosjektet er det utført geokjemisk prøvetaking over ca. 2\/3 av Finnmark og påvist en bariumprovins i Tana-Varangerområdet. På grunnlag av dette ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Statoil og NGU for ...
  • Elektrokjemi, selvpotensialer og forvitring av sulfidforekomster 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (92.307), Report, 1992)
   Det er gitt en oversikt over det teoretiske grunnlag for elektro-geokjemi og selvpotensialer (SP), og fremmet et forslag til hvordan elektrokjemiske prosesser kan utnyttes i studium av forvitringen av norske sulfidforekomster ...
  • Fører til geologisk feltekskursjon 12.-13- august 1993 

   Bølviken, Bjørn; Bargel, Terje H.; Wolff, Fredrik Chr.; Storrø, Gaute; Reite, Arne J. (NGU-Rapport (93.093), Report, 1993)
   NGU avholder i perioden 9.-13.8.1993 et kurs for naturfaglærere ved de pedagog- iske høyskolene i Norge. Kurset avholdes i samarbeide med Statens lærerkurs. Tema er: \"Geologi, menneske og miljø\". Kurset avsluttes med en ...
  • Geochemical provinces in the northern parts of the Baltic Shield and Caledonides: preliminary results. 

   Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore; Bølviken, Bjørn (NGU Bulletin (403), Journal article, 1985)
   Forkortet. The geochemistry of the continental crust of the northern part of the Baltic Shield and adjoining Caledonides has been investigated by analysis of till and stream sediment samples collected at a density of sample ...
  • Geokjemisk karakterisering av norske kommuner og kommuneaggregater ved hjelp av flomsedimentdata. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.015), Report, 1990)
   690 flomsedimentprøver fra hele Norge er analysert kjemisk på totalinnholdet av 31 og den syreløselige delen av 30 grunnstoffer. Denne rapporten gir tabeller over gjennomsnittlige analysetall for kommuner og kommuneaggregater. ...
  • Geokjemisk metodestudium Laksådal/Oterstrand 1968. 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (837), Report, 1969)
   Jord, bekkesedimenter og bergart er samlet inn i området nær de kjente Mo- mineraliseringer ved Laksådal. Prøvene er analysert på Mo ved hjelp av atom- absorpsjonsspektrommetri. Molybden-innholdet varierer mellom <2 og 125 ...
  • Geokjemisk undersøkelse Karasjok 1967 Bind I/IV. 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (761), Report, 1967)
   Tidligere malmundersøkelser er oppsummert. 838 prøver av bekkesedimenter ble samlet inn fra 330 km2. Prøvene ble analysert på syreløselig Cu, Ni, Zn og Ag og på lettløselige tungmetaller (Bloom test). Resultatene er gitt ...
  • Geomedisinsk symposium. London april 1987. Reiserapport 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (87.068), Report, 1987)
   \"Second International Symposium on Geochemistry and Health\" and \"Fifth European Meetin of the Society for Environmental Geochemistry and Health\" ble holdt i London 22-24 april 1987. Rapporten gir følgende hovedinntrykk ...
  • Kreftsykelighet i norske kommuner og kommuneaggregater. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.029), Report, 1990)
   Rapporten gir tabeller over rater for sykelighet av kreft i kommuner og beregnete rater for kommuneaggregater. Dataene er stilt til disposisjon av kreftregisteret. Kommuneaggregatene er slått sammen av nabokokmmuner og har ...
  • Landsomfattende kartlegging av elementsammensetning i naturlig jord: Resultater fra prøver innsamlet i 1977 og 1985 oppnådd ved ICP emisjonsspektrometri 

   Njåstad, Oddvar; Ødegård, Magne; Bølviken, Bjørn; Steinnes, Eiliv (NGU-Rapport (94.027), Report, 1994)
   Rapporten dokumenterer tabeller, diagrammer og kart over kjemiske data for 29 elementer fra en landsomfattende innsamling av jordprøver fra ulike jordsjikt (humus, B- og C-sjikt) utført i 1985. I tillegg presenteres ...
  • Miljøkjemi og helse. Status pr. 01.03.1991. 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (91.283), Report, 1991)
   NAVF har bevilget 3 års stipendium for forsker. Dr.ing. Ø.Øyen ble ansatt som stipendiat i tiden 01.08.89 til 31.07.92, men sluttet for å gå over i annen stilling. Rapporten summerer opp prosjektets status ved stipendiatens ...
  • Multippel sklerose og geokjemiske miljøparametre 

   Ukkelberg, Åsmund; Steinnes, Eiliv; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (94.099), Report, 1995)
   Det er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima ...
  • Naturlige forgiftningsfelter i Sunndal og Nesset kommuner, Møre og Romsdal. 

   Bølviken, Bjørn; Henningsen, Tormod (NGU-Rapport (85.160), Report, 1985)
   Under kvartærgeologisk kartlegging sommeren 1983 i området ved Romsdalsskaret ble det observert flere større og mindre flekker med særegen artsfattig vegetasjon. En jordprøve og en vegetasjonsprøve fra et av feltene viste ...
  • NAVF Prosject 363.88/012 Miljøkjemi og helse. Sluttrapport 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (94.054), Report, 1994)
   Prosjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i miljøet. Hensikten er å se om det ...
  • Nordkalottprosjektet. Delprosjekt geokjemi. Årsrapport 1984. 

   Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (85.069), Report, 1985)
   Rapporten oppsummerer status når det gjelder prøvetaking, analysering, databehandling og karttegning. Det gis detaljerte planer for 1985, og en liste over de rapporter som er utarbeidet hittil. Prosjektet er i rute.
  • NTNF prosjekt 0801.3937 logging av geoparametre i borhull: Kjemisk analyse av jordprøver fra Hersjøfeltet, Hessdalen, Ålen 

   Hovdan, H.; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (1393/B), Report, 1976)
   Det ble samlet inn jordprøver fra C horisonten, og målt selvpotensialer i samme punkt, i en profil over Hersjøforekomsten. Opplesning av jordprøvene ble analysert på pH, og ledningsevne. Tørkede jordprøver ble analysert ...
  • On the composition, distribution and genesis of continental oxidate sediments 

   Bølviken, Bjørn; Ottesen, Rolf Tore; Kjeldsen, Siv (NGU Bulletin (427), Journal article, 1995)
  • Oversikt over korrelasjoner mellom kreftsykelighet og kjemisk sammensetning av flomsedimenter. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.061), Report, 1990)
   Rapporten gir en oppsummering av beregninger av korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunnstoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver ...
  • Samvariasjon mellom sykelighet av kreft og geokjemisk sammensetning av flomsedimenter. 

   Øyen, Øyvind; Nilsen, Rolf; Bølviken, Bjørn (NGU-Rapport (90.037), Report, 1990)
   Rapporten gir korrelasjoner mellom forekomst av kreft og innhold av grunn- stoffer i kommuner eller kommuneaggregater. De geokjemiske dataene er basert på kjemisk analyse av 690 flomsedimentprøver fra hele Norge, syreløselig ...