• FJellskredprosjektet i Møre og Romsdal: Status og planer. 

   Longva, Oddvar; Blikra, Lars H.; Anda, EInar (NGU-Rapport (99.120), Report, 1999)
   (Forkortet)Enkelte områder i Møre og Romsdal ligger svært utsatt til for store fjellskredog tilhørende flodbølger. Disse områdene er trolig de mest skredfarligeområdene i Norge. I et samarbeidsprosjekt med Møre og Romsdal ...
  • Geofysiske målinger ved Falkmoenget og Stormoen, Elsfjord, Nordland. 

   Blikra, Lars H.; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (89.077), Report, 1989)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1927 III Elsfjord. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyptil fjell. Refraksjonsseismikk ...
  • Georadarundersøkelser i forbindelse med undersøkelser av fjellskred i Romsdalen, Møre og Romsdal. 

   Elvebakk, Harald; Blikra, Lars H. (NGU-Rapport (99.025), Report, 1999)
   Georadarmålinger har vært utført 4 steder i Romsdalen. Hensiktem med målingene var å kartlegge skred- og rasmasser i forbindelse med store fjellskred. Skred- og rasmasser er indikert ved alle lokaliteter. Slike masser gir ...
  • Grunnvann i Vindafjord kommune 

   Blikra, Lars H.; Ragnhildstveit, Jomar; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.117), Report, 1992)
   Vindafjord kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Det er foretatt en dags befaring i de områdene som er prioritert av kommunen. Rapporten konkluderer med at det er muligheter for grunnvannsforsyning til forsyningsstedene ...
  • Hazard evaluation of rock avalanches; The Baraldsnes - Oterøya area 

   Blikra, Lars H.; Skurtveit, Elin; Braathern, Alvar (NGU-Rapport (2001.108), Report, 2002)
   The report provides an evaluation of the hazard related to Skår\/Baraldsnes area in accordance with a contract with Hydro Technology and Projects. Geological and historical data on rock-avalanche events demonstrate that ...
  • Potensielt skredfarlige områder i Bergen kommune 

   Stalsberg, Knut; Bargel, Terje H.; Blikra, Lars H.; Derron, Marc H.; Sletten, Kari (NGU-Rapport (2005.088), Report, 2005)
   Forkortet.\rBergen kommune skal utføre en ROS-analyse der skredfarevurdering av bebygde og planlagt bebygde områder skal inngå. Norges geologiske undersøkelse har laget et forslag til hvordan denne delen av ROS-analysen ...
  • Skredfarevurdering i Malmefjorden, Fræna kommune, Møre og Romsdal 

   Blikra, Lars H.; Anda, Einar (NGU-Rapport (87.146), Report, 1987)
   Rasfaren i boligfeltet Malmefjorden I er beregnet på grunnlag av en systematisk kartlegging av skredavsetninger. Øst for Malmefjorden ligger en stor skredur som strekker seg ned i deler av boligfeltet. Skredmassene er bygd ...
  • Tromsø. Kvartærgeologisk kart; Tromsø; 15343; 1:50 000 

   Blikra, Lars H. (Map, 1994)
   Trykt i farger. Kartbeskrivelse på kartet
  • Vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes, Nord-Trøndelag. 

   Blikra, Lars H.; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (88.174), Report, 1988)
   Det er foretatt 8 vertikale elektriske sonderinger ved Salsnes som ledd i NGUs generelle kvartærgeologiske kartlegging i området (kartblad 1724 III, Jøa). Det er tidligere utført 4 refraksjonsseismiske profiler i området ...
  • Vurdering av vannledningstrase langs Valsøyfjorden, Halsa kommune. 

   Blikra, Lars H.; Lauritsen, Torleif; Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.186), Report, 1988)
   På oppdrag fra Halsa kommune er det foretatt geologiske og geofysiske undersøkelser langs en planlagt vannledningstrase ved Valsøyfjorden. Hensikten med oppdraget var å avdekke eventuelle problemer med fjell og ustabile ...