• Fare for fjellskred i Fedafjorden 

   Blikra, Lars Harald; Derron, Marc-Henry (NGU-Rapport (2008.062), Report, 2008)
   Kvinesdal kommune ønsket å få gjennomført en utredning om fare for fjellskred og flodbølger i Fedafjorden. Denne NGU-rapporten gir en dokumentasjon av de geologiske forholdene og en gjennomgang av de ulike områdene som er ...
  • Faren for fjellskred fra Nordnesfjellet i Lyngenfjorden, Troms 

   Blikra, Lars Harald; Nordvik, Trond; Henderson, Iain (NGU-Rapport (2009.026), Report, 2009)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt og påvist en rekke ustabile fjellparti i Troms fylke. Ved en rekke steder er det også funnet aktiv bevegelse, og de største målte bevegelsene skjer ved Nordnes i Lyngenfjorden. ...
  • Fjellskred og stabilitet i fyllittområder - Geologiske og geofysiske studier 

   Blikra, Lars Harald; Longva, Oddvar; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (2002.005), Report, 2018)
   Langs deler av Flåmsdalen og i fjordsida mot Aurland har det i lang tid vært problemer med skred og aktive bevegelser i fyllittområder. Dette inkluderer fjellskred, jordskred, sakte sig i skredmasser og mulige bevegelser ...
  • Forprosjekt fjellskred i Troms - Status 2005 

   Eiken, Trond; Ganerød, Guri; Henderson, Iain; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2006.040), Report, 2006)
   Forkortet:\rGeologiske undersøkelser i Troms har vist at det har gått mange store fjellskred både i fjordene og på land. Selv om mange av de store fjellskreda kan være svært gamle, vitner naturkatastrofen i Lyngen i 1810 ...
  • Geofagleg oppfølging av ustabilt fjellparti ved Mannen i Romsdalen 

   Dahle, Hallgeir; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald; Saintot, Aline (NGU-Rapport (2010.022), Report, 2011)
   Fjellområdet ved Mannen og Børa har yore kjent som potensielt fjellskredområde sidan slutten av 1990-talet. Årlege målingar med GPS sidan 2006 viser at fjellsida ved Mannen er i rørsle med ca 5 cm\/år. Dette blir understreka ...
  • Geofaredagen 2016 - Program og sammendrag 

   Hermanns, Reginald; Krogh, Kaja; Nicolet, Pierrick; Hilger, Paula; Panthi, Krishna; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2016.035), Report, 2016)
   Geofaredagen 2016 er en del av prosjektet SAK Geofare, som er finansiert av Norges forskningsråd. Geofaredagen 2016 er et møtested, blant annet for studenter, der det presenteres 20 vitenskaplige foredrag og 17 vitenskaplige ...
  • Geofysiske målinger på Slettmoen i Modum kommune, Buskerud. 

   Blikra, Lars Harald; Rønning, Jan Steinar (NGU-Rapport (89.024), Report, 1989)
   I et samarbeid mellom Geofysisk avdeling og Løsmasseavdelingen ved NGU er det utført 20 vertikale elektriske sonderinger og ca. 12 km elektromagnetisk profilering over israndavsetningen på Slettmoen. Hensikten med dette ...
  • Geofysiske målinger ved Finneidfjord, Brufjellmoen og Bjerka i Hemnes kommune. 

   Tønnesen, Jan Fr.; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (89.062), Report, 1989)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegg- ing innenfor kartblad 1727 II Korgen. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyp til fjell. De refraksjonsseismiske ...
  • Georadarmålinger i forbindelse med undersøkelser av skredavsetninger ved Fivelstad, Leirdalen, Lærdal, Anestølsdalen og Sel 

   Blikra, Lars Harald; Koziel, Janusz; Lauritsen, Torleif; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (98.048), Report, 1998)
   Georadarmålinger er utført ved 7 lokaliteter i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Oppland. Hensikten med målingene var å kartlegge strukturer og avsetningstyper i forbindelse med rasavsetninger. Opptakene fra Fivelstad ...
  • Georadarmålinger og refraksjonsseismikk for undersøkelse av fjellskredavsetninger sør for Djupvika og i Manndalen i Kåfjord kommune, Troms. 

   Tønnesen, Jan Fredrik; Blikra, Lars Harald; Mauring, Eirik (NGU-Rapport (99.080), Report, 1999)
   (Forkortet) I forbindelse med kartlegging av fjellskredavsetninger i Troms er det utført geofysiske målinger ved to lokaliteter i Kåfjord kommune (Djupvika og Manndalen). Formålet var å kartlegge tykkelse av og variasjoner ...
  • Georadarundersøkelser av mulige forkastninger og fjllskredavsetninger i Flåmsdalen, Sogn og Fjordane 

   Blikra, Lars Harald; Elvebakk, Harald; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2001.016), Report, 2001)
   Forkortet.NGU har utført georadarmålinger innenfor 3 lokaliteter i Flåmsdalen i Sogn ogFjordane. Hensikten med målingene var å studere strukturer og mektighet avskredmasser og påvisning av mulige sprekker i fjell.Arbeidet ...
  • Leirskredkartlegging langs Målselvvassdraget 

   Hansen, Louise; Mauring, Eirik; Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Frederik; Bargel, Terje H.; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2002.040), Report, 2002)
   NGU har gjennom et samarbeidsprosjekt med NVE og Troms Fylkeskommune foretattgeologiske undersøkelser langs Målselvvassdraget for å skaffe til veie data somskal danne grunnlaget for oppfølgende geotekniske undersøkelser ...
  • Målselvdalen, Troms. Kvartærgeologisk kart; 1:50 000; Plottekart. Farger.; 

   Bargel, Terje H.; Solberg, Inger-Lise; Mauring, Eirik; Blikra, Lars Harald; Hansen, Louise; Tønnesen, Jan Frederik (Map, 2002)
   Vedlegg 1 til rapport 2002.040
  • Neotectonic excursion guide to Troms and Finnmark. 

   Dehls, John; Olesen, Odleiv; Blikra, Lars Harald; Olsen, Lars (NGU-Rapport (99.082), Report, 1999)
   This report constitutes the itinerary for a two-day field excursion to postglacial faults and rock avalanches in northern Troms and western Finnmark. Day 1 has three stops along the route from Tromsø to Nordmannvikdalen ...
  • Postglacial mass movements in western Norway with special emphasis on the 2000-2200 BP and 2800-3200 BP periods - final report 

   Sønstegaard, Eivind; Blikra, Lars Harald; Lepland, Aivo; Bøe, Reidulv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2002.020), Report, 2002)
   The Ormen Lange Gas Field was discovered in the Norwegian Sea outside Møre ogRomsdal in 1997. The development of this field, which is located in the area ofthe Storegga Slide, requires safety assessment. NGU and Norsk Hydro ...
  • Recommended hazard and risk classification system for large unstable rock slopes in Norway 

   Böhme, Martina; Yugsi Molina, Freddy; Sætre, Stine; Loew, Simon; Jaboyedoff, Michel; Fischer, Luzia; Devoli, Graziella; Dahle, Halgeir; Crosta, Giovanni B.; Bunkholt, Halvor; Hermanns, Reginald; Oppikofer, Thierry; Anda, Einar; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2012.029), Report, 2012)
   Catastrophic failure of large rock slopes in Norway has several times per century led to rock avalanches or large rock falls, which impacted into settlements directly, but also caused either a displacement wave when impacting ...
  • Refraksjonsseismiske målinger i Tafjord, Møre og Romsdal 

   Mauring, Eirik; Tønnesen, Jan Fredrik; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (97.186), Report, 1998)
   Refraksjonsseismiske målinger er utført i to områder og langs seks profiler ved Tafjord, Møre og Romsdal. Hensikten med målingene var todelt: 1) kartlegge løsmassemektighet nær olivinforekomst, samt forekomstens forløp ...
  • Refraksjonsseismiske målinger og elektriske sonderinger SØ for Okkenhaug i Levanger. 

   Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Fr. (NGU-Rapport (88.212), Report, 1988)
   De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kart- legging innenfor kartblad 1722 III Levanger. Undersøkelsene som er lokalisert til en større breelvterrasse SØ for Okkenhaug, omfatter 3 refraksjons- ...
  • Regional landslide occurrences and possible post-glacial earthquake avtivity in northwest Western Norway: Phase A1; Interpretation of seismic data and proposal of core-locations in fjords and along the coast 

   Longva, Oddvar; Stalsberg, Knut; Olsen, Heidi Anita; Blikra, Lars Harald (NGU-Rapport (2001.048), Report, 2001)
   A project was begun in cooperation with NGU, Norsk Hydro, the University ofBergen and the Sogn & Fjordane College with the aim to study regional slideevents and interpret triggering factors for such slides. The project ...
  • Rock avalanches - distribution and frequencies in the inner part of Storfjorden, Møre og Romsdal county, Norway 

   Longva, Oddvar; Blikra, Lars Harald; Dehls, John F. (NGU-Rapport (2009.002), Report, 2009)
   Past landslide deposits store valuable and important information that can be used for geohazard analysis. This includes data on frequency of events, run-out distances and dynamics of rock avalanches. Investigations of ...