Now showing items 1-20 of 137

  • Andebu Vannverk, desinfisering 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (85.233), Report, 1985)
   Vannverket tar vann fra 4 borebrønner i fjell. Krav om desinfisering har skapt problemer, og en områdehygienisk\/hydrogeologisk vurdering var ønsket. Det blir gitt forslag til tiltak for å kunne beholde vannkvaliteten uten ...
  • Arealdisponeringsplan Halne Sameie m.fl. Vannforsyning - avløp. Geologiske forutsetninger 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-78037), Report, 1978)
   Vurdering av de hydrogeologiske forutsetninger for grunnvannsforsyning og avløpsinfiltrasjon langs sydsiden av Ustevann.
  • Avløp, Ramton campingplass 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-78092), Report, 1978)
   Det var ønsket en vurdering av mulighet for infiltrasjon av \"grått vann\". Det ble gitt råd for hvordan anlegget burde bygges.
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77034), Report, 1977)
   Plassering av borebrønn etter at veiarbeid hadde ødelagt tidligere vannkilde. Bergarten er forholdsvis massiv gneis med strøk nord-syd og steilt fall mot øst. Boreplass ble tatt ut.
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76077), Report, 1976)
   Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet i en nedenfor- liggende brønn.
  • Brønnskade, fylkesvei C 114.1, Nes - Samuelrud. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76319), Report, 1976)
   Omlegging av en fylkesvei resulterte i dårligere kapasitet\/kvalitet i brønn.
  • Brønntvist, Jaren 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77131), Report, 1977)
   Det var ønsket å få vurdert eventuell sammenheng mellom 2 brønner, som tok vann fra samme magasin.
  • Endring av grunnvannsforholdene nær tunnel 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-83035), Report, 1983)
   Langtidsdrenering mot en kloakk-tunnel har senket grunnvannet slik at eksi- sterende borebrønn har sviktet. Plassering av ny brønn som skal bores nesten ned til nivå med tunnelsålen.
  • Eventuell brønnskade, Oppegård 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-78028), Report, 1978)
   I forbindelse med sprenging av en kloakkgrøft, ble det påstått skade på 2 borebrønner i fjell. En vurdering av mulig årsakssammenheng blir gitt.
  • Eventuelle brønnskader, Gjelleråsen, Nittedal kommune (undersøkelser mars-juni 1977) 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77008-II), Report, 1977)
   I forbindelse med et større veiarbeid var det en rekke grunneiere som mente at deres brønner var blitt skadet. Rapporten gir en vurdering av forholdene, og anviser eventuell erstatningsform.
  • Forundersøkelser, eventuelle grunnvannsskader, veiarbeide i Rælingen. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77065), Report, 1977)
   I forbindelse med at riksvei 120 skal utvides\/utbedres, ble det vurdert om arbeidet ville kunne skade 3 brønner i ømrådet. En vurdering blir gitt, og nye vannkilder ble påvist.
  • Grunnvann som kilde for drikkevannseksport 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-83023), Report, 1983)
   Registrering av potensielle grunnvannsresurser i løsmasser, i Hol kommune innenfor kartbladene 1516 II og III. En rekke forekomster ble registrert ved overflatekartlegging, og en del av dem er sannsynligvis forurenset. Et ...
  • Grunnvann til 4 eneboliger, Enebakk. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-78119), Report, 1978)
   Boreplass for brønnboring i fjell ble tatt ut. Bergart lys grå gneis med Amfibolittlag.
  • Grunnvann til planlagt glattkjøringsbane i Fet kommune. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-80058), Report, 1980)
   Det var ønsket vann for vanning av en planlagt glattkjøringsbane. Alternativ boreplass ble tatt ut, men det ble anbefalt å ta vann fra et nærliggende tjern.
  • Grunnvann, Søndre Tomb gård, Vestby 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76025), Report, 1976)
   Det var ønsket vann til husholdning og eventuelt til vanning av jorder. To boreplasser ble tatt ut. Bergart er grovkornet gneis.
  • Grunnvannsforekomst til Rollag rekonvalisenthjem og Fossan gård. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76238), Report, 1976)
   Det var ønsket ny vannkilde til rekonvalesenthjem og gårdsbruk, etter at kraftsverkstunnel hadde drenert eksisterende borebrønn i fjell. Det ble anbefalt å utnytte grunnvann fra løsmasser, da det var gravet prøve- brønner ...
  • Grunnvannsforsyning 3 eneboliger [Ullersøy, Skjeberg] 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-77129), Report, 1977)
   Det var ønsket grunnvannsforsyning til 3 eneboliger. Boreplass ble tatt ut. Bergart i området er granitt.
  • Grunnvannsforsyning fra Sukke-området. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76145), Report, 1976)
   Befaringsrapport juli.\rDet var ønsket mer vann til det kommunale vannverket, og nye boresteder ble tatt ut. Bergart er rombeporfyr.
  • Grunnvannsforsyning fra Sukkeområdet. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-76285), Report, 1976)
   Befaringsrapport september.\rTidligere uttatte boresteder mått flyttes p.g.a. eiendomsgrenser. Bergart er rombeporfyr. Boreplasser ble tatt ut.
  • Grunnvannsforsyning fra Sukkeområdet. Tilleggsforsyning. 

   Bryn, K. Ø. (NGU-Rapport (O-79020), Report, 1979)
   Kommunens vannforsyning baserer seg på borebrønner i Sukke-området. Nye boreplasser ble tatt ut. Bergarten er rombeporfyr.