• Kvartærgeologiske forhold i Narvik kommune 

      Dahl, Ragnar (NGU-Rapport (95.021), Report, 1995)
      Narvikprosjektet var et samarabeidsprosjekt mellom NGU og Narvik kommune som ble gjennomført i årene 1992-1995. NGU laget et kombinert berggrunnsgeologisk og kvartærgeologisk kart i M 1:100 000 med beskrivelse inkl. en ...