• Dypforvitring i Oslo-regionen. Påvisning og oppfølgende undersøkelser 

   Rønning, J. S.; Gellein, J.; Elvebakk, H.; Dalsegg, E.; Olesen, O. (NGU-Rapport (2007.034), Report, 2007)
   Som et ledd i NGUs satsning på geologi i Oslo-regionen (GEOS) er det arbeidet med påvisning av dypforvitring. Arbeidet er støttet økonomisk av Statens vegvesen, Vegdirektoratet.\rUndersøkelsen har vist at dypforvitring ...
  • EM-målinger/leting etter borhull Lergruvbakken. 

   Singsaas, Per; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (1220), Report, 1974)
   Malmforekomsten i Lergruvbakken er undersøkt ved en rekke vertikale borhull fra dagen. Oppgaven ved foreliggende undersøkelse var å bistå oppdragsgiver med å finne igjen ett av disse - nr. 145 - i gruben. Hullet skal ...
  • Geofysiske bakkemålinger på Lista i 2011 

   Tønnesen, J.F.; Rønning, J.S.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2012.058), Report, 2012)
   Målingene er utført i forbindelse med den kvartærgeologiske kartleggingen som NGU for tiden utfører i Vest-Agder, men er også knyttet opp mot kartlegging av underliggende berggrunn i overgangssonen mellom fastlands- og ...
  • Geofysiske målinger på bakken ved Åknes og ved Hegguraksla, Stranda og Nordal kommuner, Møre og Romsdal 

   Rønning, J. S.; Tønnesen, J. Fr.; Heincke, B. H.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2007.026), Report, 2008)
   I forbindelse med Åknes\/Tafjord-prosjektet, har NGU videreført de geofysiske bakkemålingene ved Åknes i Stranda kommune og Hegguraksla i Nordal kommune. Hensikten med dette var å få flere detaljer omkring utbredelsen av ...
  • Geofysiske målinger på Nordnesfjellet sommeren 2007, Kåfjord kommune, Troms 

   Tønnesen, J. F.; Heincke, B. H.; Dalsegg, E.; Rønning, J. S.; Juliussen, H. (NGU-Rapport (2008.024), Report, 2008)
   I forbindelse med aktiviteten \"Risiko Og Sårbarhetsanalyse Fjellskred i Troms\", har NGU utført geofysiske målinger på Nordnesfjellet i Kåfjord kommune. Hensikten med undersøkelsene var å kartlegge kontrollerende strukturer, ...
  • Geological and geophysical invenstigations for the ROGFAST project 

   Dehls, J. F.; Haase, C.; Nordgulen, Ø.; Olesen, O.; Saintot, A.; Solli, A.; Rønning, J. S.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2006.076), Report, 2006)
   Forkortet:\rIn cooperation with \"Statens vegvesen Region vest\" and \"Statens vegvesen Vegdirektoratet\", the Geological survey of Norway (NGU) has performed research where new methods in tunnel planning were tested in ...
  • Resistivitetsmålinger og retolkning av seismikk langs E6 og Dovrebanen ved Mjøsa 

   Rønning, J.S.; Wisen, R.; Tønnesen, J.F.; Heincke, B.H.; Dalsegg, E. (NGU-Rapport (2009.064), Report, 2010)
   Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom Statens Vegvesen og Jernbaneverket langs Mjøsa, viste til dels store sprik i resultatene. NGU har, som et ledd ...
  • Tyngdeanomalikart Norge.; Norge; 1:1 mill.; trykt i farger / Gravity anomaly map of Norway Scale 1:1 mill. 

   Dalsegg, E.; Solheim, D.; Smethurst, M.A.; Skilbrei, J.R.; Gellein, J.; Harsson, B.G.: Haugan, A.; Kihle, O.; Midtsundstad, Å.; Sindre, A.; Roland, E.; Olesen, O. (Map, 1992)