• Miljøteknisk grunnundersøkelse av Tromsdalens avfallsdeponi, Tromsø 

      Jensen, H. K. B.; De Beer, H. (NGU-Rapport (2005.069), Report, 2005)
      Det er gjennomført en miljøteknisk undersøkelse av Tromsdalsfyllingen av overflateprøver fra dekkmassene (0-2 cm), prøver av avfallsmassene og av de naturlige løsmasser under fyllingen, totalt 60 prøver. I alle prøvene ...