• IUGS sekretariat: vurdering og sluttrapport 

      Dehls, A.; Thorsnes, T.; Boyd, R. (NGU-Rapport (2010.001), Report, 2010)
      Internasjonalt samarbeid, geologi:\rlUGS sekretariatet har spilt en meget sentral rolle i internasjonalt geofaglig nettverksarbeid og har bLa. bidratt til at land i den 3. verden har vært mer aktiv i lUGS.\rSekretariatet ...