• De høymetamorfe bergartene øst for Røssvatnet: en feltrapport 

      Edland, Elisabeth; Larsen, Rune B.; Bjerkgård, Terje (NGU-Rapport (98.137), Report, 1998)
      Denne rapporten presenterer foreløpige resultater av feltarbeid i området øst for Røssvatnet i Nordland, utført i perioden 9 juli - 10 september 1997. Arbeidet gjennomføres som et samarbeid med NGU og Institutt for geologi ...