• Erosjon og utglidninger i Glomma fra Øyeren til nordre Hammaren - sonarundersøkelser 

   Eilertsen, Raymond; Totland, Oddbjørn; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2005.073), Report, 2005)
   I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU feltarbeid med interferometrisk sonar i Glomma-vassdraget for Øyeren til nordre Hammaren og samlet inn på høyoppløselige batymetriske data. ...
  • Skredkartlegging langs kystsonen i Trondheimsområdet, datagrunnlag og morfologi 

   Hansen, Louise; Eilertsen, Raymond; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2005.054), Report, 2005)
   Forkortet:\rLeirområdene i strandsonen fortsetter ofte utover på sjøbunnetn. Mange skred har startet under havnivå og forplantet seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende virkning ...
  • Sonarundersøkelser i Drammenselva fra Drammen sentrum til Hokksund 

   Eilertsen, Raymond; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2006.013), Report, 2007)
   I forbindelse med GEOS-prosjektet (Geologi i Oslo-regionen), gjennomførte NGU feltarbeid med interferometrisk sonar i Drammenselva fra E18-broen til Hokksund. Det ble samlet inn høyoppløselige batymetriske data av elvebunnen. ...
  • Status for geologisk kartlegging av løsmasseri områder hvor kvikkleire kan forekommet 

   Solberg, Inger-Lise; Eilertsen, Raymond; Sveian, Harald; Hansen, Louise (NGU-Rapport (2010.055), Report, 2010)
   Rapporten gir en fylkesvis oversikt over eksisterende kvartærgeologiske kart i områder hvor kvikkleire kan forekomme. Kartleggingen er i hovedsak utført av NGU. Det er også angitt kartblad hvor det er foretatt en ...
  • Undersjøiske landformer og skredprosesser langs strandsonen i Drammensfjorden 

   Eilertsen, Raymond; Hansen, Louise; L'Heureux, Jean-Sebastien; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (2011.003), Report, 2011)
   Leire og andre løsmasser i strandsonen fortsetter ofte utenfor strandlinjen og skred som starter under havnivå kan potensielt forplante seg inn på land. I tillegg kan undersjøiske skred utløse flodbølger med ødeleggende ...