• Grunnvann i aralplanleggingen. GiN-veileder nr. 2 

   Ellingsen, Knut (red.); Skarpaas, Mette (red.); Fredriksen, Ole Falk (red.) (Skrifter (98), Journal article, 1990)
   Veileder nr.2 viser med utgangspunkt i Plan- og bygningsloven og Vassdragsloven hvordan man kan få en midlertidig båndlegging. Veilederen henvender seg primært til planleggere på kommuneplannivå med ansvar for areal- og ...
  • Grunnvann. Fra hovedplan til prøvepumping. GiN-veileder nr. 1 

   Ellingsen, Knut (red.) (Skrifter (97), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 1 gir bakgrunn for vurdering av grunnvann i hoved- og kommuneplansammenheng. Det gis en orientering om grunnvann generelt, og hvordan data om aktuelle grunnvannskilder for vannforsyning kan hentes. Målgruppen ...
  • Grunnvann: planlegging - økonomi. GiN-veileder nr. 4 

   Finsrud, Roar; Ellingsen, Knut (red.) (Skrifter (100), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 4 tar for seg bl.a. økonomisk sammenlikning av mulige løsning av vannforsyningen. Nåverdimetoden behandles særskilt som en viktig metode for å kunne sammenlikne investerings- og driftskostnader for ulike ...
  • Grunnvannsanlegg - eksempler. GiN-veileder nr. 5 

   Ellingsen, Knut (red.); Finsrud, Roar (Skrifter (101), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 5 behandler fire eksempler på grunnvannsanlegg og sammenlikninger av ulike alternative løsninger før grunnvann ble valgt. Eksemplene er valgt slik at de fleste aspekter ved kildealternativer basert på grunnvann ...
  • Grunnvannsundersøkelser i løsmasser. GiN-veileder nr. 3 

   Ensby, Simen; Ellingsen, Knut (red.) (Skrifter (99), Journal article, 1990)
   Veileder nr.3 omfatter grunnvannsundersøkelser i løsmasser, med vekt på standard prosedyrer i forundersøkelsen for vannverk som skal forsyne mer en 100 personer. Veilederen henvender seg til kommunalteknisk sektor, helseetat, ...
  • Grunnvatn i fjell til spreidd bustad. GiN-veileder nr. 6 

   Henriksen, Helge; Finsrud, Roar; Ellingsen, Knut (red.); Andersen, Rune (Skrifter (102), Journal article, 1990)
   Veileder nr. 6 er ment å være en innføring i tilrettelegging av grunnvannsbrønner for spredt bosetning, enkelthus og små fellesvannverk. Den er utarbeidet av Indre Sogn Interkommunale Servicekontor (ISIS). Prosjektleder ...