• Elverum - Kartlegging og overvåking av typelokaliteter for grunnvann med antropogen belastning 

      Dagestad, A.; Seither, A.; Høgaas, F.; Larsen, B.E.; Gundersen, P.; Minde, Å.; Eggen, O.; Ganerød, M.; Gjengedal, S.; Jæger, Ø. (NGU-Rapport (2019.018), Report, 2019)
      I forbindelse med Norges oppfølging av krav og forordninger i EUs vanndirektiv og det underliggende grunnvannsdirektivet er det blitt gjennomført hydrogeologiske undersøkelser på grunnvannsforekomsten under sentrum i ...