• Beskyttelse av vannverk, Værøy kommune. 

   Hilmo, Bernt Olav; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (2001.052), Report, 2001)
   NGU har fått i oppdrag fra Værøy kommune å bistå med utbedring av grunnvannsbrønnene ved Sørlandet vannverk. NGU rapport 98.156 beskriver vannkvalitet og kapasitet, samt forslag til utbedringer. Denne rapporten tar for seg ...
  • Bestemmelse av beskyttelsessoner ved Otta vannverk ved bruk av grunnvannsmodellering 

   Segar, David; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (97.095), Report, 1997)
   NGU utførte i perioden 1995-97 grunnvannsundersøkelser i området ved Otta vannverk for å undersøke grunnvannsstrømningen i magasinet. På grunnlag av de hydrogeologiske undersøkelsene ble det for magasinet konstruert en ...
  • Boring av fjellbrønner, Åremmen vassverk 

   Gaut, Sylvi; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (97.007), Report, 1997)
   Norges geologiske undersøkelse har foretatt geofysiske målinger (VLF) og deretter boret to grunnvannsbrønner i fjell for Åremmen Vassverk. Vannverkets vannbehov er minimum 30 m3\/døgn (0,35l\/s). Korttidsprøvepumping ble ...
  • Boring av fjellbrønner, Grostad Vannverk 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (95.108), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse har boret to grunnvannsbrønner i fjell for Grostad Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 2.800 l\/t for Bh 1 og 240 l\/t for Bh 2. Vannanalysene viser at fluorinnholdet i BH ...
  • Boring av fjellbrønner, Ingdalshagan/Tangvika vannverk 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (95.123), Report, 1995)
   Norges geologiske undersøkelse har boret tre grunnvannsbrønner i fjell for Tangvika\/Ingdalshagan Vannverk. Kapasiteten ved korttidspumping ble målt til 180 l\/t for Bh 1, 72 l\/t for Bh 2 og 650 l\/t for Bh 3. Vannanalysene ...
  • Grunnvannsundersøkelser på Mysuseter, Sel kommune 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (97.062), Report, 1997)
   NGU har foretatt oppfølgende undersøkelser i et område ved Storula, Mysuseter. Undersøkelsene har bestått av sonderboring og rørdriving (32mm) i åtte borehull samt testpumping og innsamling av masseprøver og vannprøver til ...
  • Grunnvannsundersøkelser Skorild, Snillfjord kommune 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (2007.047), Report, 2007)
   NGU har gjort en vurdering av muligheten for å benytte grunnvann i forbindelse med et settefiskanlegg på Skorild i Snillfjord kommune. Anlegget eies av Lerøy Midnor AS. Bedriften har behov for mer vann og vann med mer ...
  • Grunnvannsundersøkelser Uppnose, Skjåk kommune 

   Lauritsen, Torleif; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (98.022), Report, 1998)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i perioden 6. - 17.august 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Uppnose vannverk. Vannbehovet er beregnet til 11,1 l\/s da det er ønskelig å ha ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Galdesand vannverk, Lom kommune, 1996 

   Lauritsen Torleif; Gaut, Sylvi; Rohr-Torp, Erik (NGU-Rapport (97.085), Report, 1998)
   I forbindelse med oppgradering av Galdesand vannverk, utførte NGU i september -96 georadarmålinger langs to profiler innenfor det inngjerdete området ved dagens produksjonsbrønn. Hensikten med målingene var å finne et ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Garmo vannverk, Lom kommune, 1996 

   Rohr-Torp, Erik; Gaut, Sylvi; Lauritsen. Torleif (NGU-Rapport (97.083), Report, 1998)
   I forbindelse med oppdatering av Garmo vannverk, utførte NGU i september-96 georadarmålinger langs 3 profiler i umiddelbar nærhet av dagens produksjons- brønn. Det var ønsket å etablere en ny rørbrønn i tillegg til den ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Røn og Vaset, Vestre Slidre kommune 

   Gaut, Sylvi; Tønnesen, Jan Fredrik (NGU-Rapport (98.023), Report, 1998)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har i 1997 foretatt georadarmålinger og undersøkelsesboringer i løsmasser for Røn vannverk (Ulven\/Holden området) og Vaset (Vasetvannet). Røn vannverk har et vannbehov på 15 km3\/t ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved sør-enden av Rorevannet i Grimstad 

   Tønnesen, Jan Fredrik; Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (97.180), Report, 1997)
   I forbindelse me utredning av reservevannforsyning for Grimstad har Grimstad kommune og NGU inngått et samarbeidsprosjekt for å kartlegge mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmasseavsetningene i et mindre område nordvest ...
  • Holmedal brønnfelt, Sunnfjord: Langtids prøvepumping og tracertester 

   Gaut, Sylvi; Braathen, Alvar; Bjørnstad, Helge; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (99.016), Report, 1999)
   Den krystalline og metamorfe berggrunnen i Norge er uten primær permeabilitet og porøsitet. All oppbevaring og transport av nyttbart grunnvann forekommer derfor på sprekker i fjellet. Med bakgrunn i studier av lineament- ...
  • Holmedal well field, Sunnfjord. Tracer tests and borehole geophysics conducted in 1999. 

   Gaut, Sylvi; Storrø, Gaute (NGU-Rapport (2012.052), Report, 2013)
   In 1996, the Geological Survey of Norway started the project \"Fracture zones and groundwater of Sunnfjord\". The aim of the project was to get a regional understanding of deformation along bigger post-Devonian ...
  • Hydrogeologisk utgreiing, Nesstrond vassverk 

   Gaut, Sylvi (NGU-Rapport (2009.045), Report, 2009)
   Noregs geologiske undersøking (NGU) blei i april 2008 førespurt av Nesstrond vassverk om å foreta ei hydrogeologisk utgreiing i forbindelse med søknad om godkjenning av vassverket. Vassverket tek vatn frå to oppkome, og ...
  • Jordforurensning i barnehager innenfor Ring 2 - Del 2 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2006.028), Report, 2006)
   NGU har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 36 barnehager, alle beliggende innenfor Ring 2 i Oslo.\r\rI 19 av barnehagene (53%) overstiger jordas innhold ...
  • Jordforurensning i Sinsen barnehage 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.066), Report, 2005)
   Overflatejorda i Sinsen barnehage har blitt undersøkt. Det er påvist blyforurensning i den del av barnehagen. Det anbefales tiltak i form av tildekking med fiberduk og rene masser.
  • Jordundersøkelser på Friluftsetatens lekeplasser i Oslo. 

   Haugland, Toril; Gaut, Sylvi; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2005.072), Report, 2005)
   Norges geologiske undersøkelse har på oppdrag fra Friluftsetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord på 27 lekeplasser i Oslo.\r\rResultater:\r* Det er påvist blyforurensning over tiltaksgrensen på eller ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 12 barnehager i bydel Frogner (utenfor Ring 2) 

   Gaut, Sylvi; Eggen, Ola A.; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.071), Report, 2007)
   NGU har i samarbeid med Eiensoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 12 barnehager i bydel Frogner i Oslo.\rI 3 av barnehagene (25%) overstiger jordas innhold av benzo(a)pyren, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Stovner 

   Gaut, Sylvi; Jensen, Henning; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.006), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager\/-parker i bydel Stovner i Oslo.\rI 5 av barnehagene (20 %) overstiger ...