• 3D-modellering, tonnasje- og gehaltberegning av Godejordforekomsten, Grong, Nord-Trøndelag 

   Grenne, Tor; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (96.024), Report, 1996)
   Rapporten omhandler geologi og 3D-modellering med tonnasje- og gehalt- beregninger av Godejordforekomsten basert på sammenstilling av eldre og nye analysedata på borkjernemateriale. Inkludert i datasettet er tre borhull ...
  • Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane og Hyllingsdalen 

   Grenne, Tor; Sveian, Harald (NGU-Rapport (2003.034), Report, 2003)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) har på henvendelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag laget en rapport som omfatter utredningsområdet for den planlagte nasjonalparken i Sylane og Hyllingsdalen. Rapporten: - Beskriver ...
  • Driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk klebersteinsforekomst, Kvikne 

   Grenne, Tor; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2002.113), Report, 2002)
   Det er foretatt en samordenet geologisk, geofysisk og arkeologisk undersøkesle av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa på Kvikne, som har vært Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeiders (NDRs) viktigste restaureringsbrudd ...
  • Edelmetallpotensiale på Lyngenhalvøya 

   Grenne, Tor (NGU-Rapport (88.064), Report, 1988)
   150 prøver, hovedsaklig av ultramafitter i Lyngsofiolitten, er analysert på Au og PG-metallene Pt, Pd, Ru, Rh, Ir ogOs ved ICP-MS, samt hovedelementer og Zr, Y, Sr, V, Zn, Cu, Ni, Co, Cr og S ved XRF. De undersøkte ...
  • Feltrapport: Kvernsteinsbrudd i Vågå, Oppland 

   Meyer, Gurli B.; Grenne, Tor (NGU-Rapport (2012.026), Report, 2015)
   Som en del av det NFR-støttede forskningsprosjektet \u201DMillstone - Kvernsteinslandskap i Norge\u201D, har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Vågå kommmune, i første rekke Tolstadkvernberget ved Lalm. De enkelte bruddene ...
  • Fremtidige driftsmuligheter og kulturminnevern i Bubakk klebersteins- forekomst, Kvike 

   Grenne, Tor; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2001.110), Report, 2001)
   Forkortet sammendrag. Det er foretatt en samordnet geologisk, geofysisk og arkeologisk undersøkelse av Bubakk klebersteinsbrudd ved Gråhøa på Kvikne. Undersøkelsene har som mål å utarbeide en plan for gjenopptakelse av ...
  • Geofysisk og geologisk oppfølging av helikoptermålinger på kartbladene Steinkjer og Grong 1989/90. 

   Dalsegg, Einar; Lauritsen, Torleif; Grenne, Tor (NGU-Rapport (90.003), Report, 1991)
   Som en del av Nord-Trøndelagprogrammets malmundersøkelser, er det foretatt oppfølgende bakkegeofysikk i form av VLF-, magnetometri- og slingrammålinger over utvalgte elektromagnetiske helikopteranomalier på kartbladene ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekosmt, Midtre Gauldal kommune, Sør-Trøndelag 

   Lauritsen, Torleif; Grenne, Tor (NGU-Rapport (2003.003), Report, 2003)
   NGU har på oppdrag fra Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR) utførtgeofysiske og geologiske undersøkelser av Solem klebersteinsforekomst. NFRønsket på bakgrunn ab kjerneboringer i 2000 å få undersøkt utbredelsen ...
  • Geofysiske og geologiske undersøkelser i Finnhuslia og Rognhaugen, Grong, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Grenne, Tor; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (96.005), Report, 1996)
   To elektromagnetiske anomalier som ble påvist ved regional helikoptergeofysikk ved Rognhaugen og Finnhuslia nord for Sandøladalen i Grongfeltet er nøyaktig likalisert ved EM bakkemålinger (Slingram). Anomaliårsakene er i ...
  • Gull Sibirien - Foreløpig rapport. 

   Grenne, Tor (NGU-Rapport (89.167), Report, 1989)
   Gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en 50 - 100 m bred og mer enn 3 km lang \"sverm\" av kvartsårer av sannsynlig postkaledonsk alder. Årene skjærer gjennom prekambriske gneiser ...
  • IP-målinger Flintheia, Leksvik, Nord-Trøndelag 

   Dalsegg, Einar; Grenne, Tor (NGU-Rapport (92.182), Report, 1993)
   I forbindelse med Nord-Trøndelagsprogrammets malmundersøkelser, har NGU utført kombinerte IP-målinger over et ca 2,5 km\u00B2 stort område ved Flintheia i Leksvik kommune. IP-målingene i Flintheia-området viser at de kjente ...
  • IP-målinger, Fines, Verran, Nord-Trøndelag 1991 

   Lauritsen, Torleif; Grenne, Tor; Dalsegg, Einar (NGU-Rapport (92.187), Report, 1991)
   Ved bruk av IP-, SP- og ledningsevnemålinger har en forsøkt å detektere mineraliserte soner i tilknytning til Finesgruva, Verran. IP-målingene har gitt flere svake anomalier som trolig skyldes lithologiske kontraster mellom ...
  • Kjerneboring Godejord 1994 

   Grenne, Tor (NGU-Rapport (95.101), Report, 1995)
   Rapporten omhandler geologisk logg og malmanalyser fra kjerneboringer på Godejordforekomsten i 1994. Tre nye borhull, 307 til 357 meter lange, ble plassert med tanke på å undersøke forekomstens utbredelse mot dypet. Geologisk ...
  • Klebersteinsundersøkelser ved Solem i Budalen, Midtre Gauldal kommune 

   Grenne, Tor; Dalsegg, Einar; Lauritsen, Torleif; Heldal, Tom (NGU-Rapport (2004.022), Report, 2004)
   Klebersteinsforekomsten ved Solem i Budalen er kartlagt og testet med hensyn til blokk-kvalitet for Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider (NDR). NDR tok ut noe stein fra et brudd i den sydlige del av forekomsten på slutten ...
  • Malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt, Nord-Trøndelag 

   Sandstad, Jan Sverre; Øyvik, Marielle; Erichsen, Eyolf; Grenne, Tor; Birkeland, Anne; Solli, Arne (NGU-Rapport (96.041), Report, 1996)
   Det ble gjort malmgeologiske undersøkelser i det østlige Meråkerfelt for å karakterisere kjente forekomster og forklare geofysiske anomalier, for derigjennom å identifisere objekter av mulig økonomisk interesse. Det ble ...
  • Malmgeologiske undersøkelser Sibirien, Grong, Nord-Trøndelag. 

   Grenne, Tor (NGU-Rapport (90.012), Report, 1990)
   Gullforekomsten ved Sibirien i Grong kommune, Nord-Trøndelag, er knyttet til en inntil 200 meter bred og mer enn 3 km lang \"sverm\" av kvartsårer som skjærer gjennom prekambriske gneiser langs nord-kanten av Grong-Olden- ...
  • Marginal basin type metavolcanites of the Hersjø Formation, eastern Trondheim District, Central Norwegian Caledonides. 

   Grenne, Tor (NGU Bulletin (412), Journal article, 1988)
   Forkortet.The more than 300 km long greenstone belt of the eastern Trondheim districtin the Caledonian Upper Allochthon displays considerable heterogeneity inlithology as well as metavolcanite geochemistry. A largely ...
  • Persgardshalla Cu-Au mineralisering. IP-målinger og geologi Steinkjer, Nord-Trøndelag. 

   Dalsegg, Einar; Grenne, Tor (NGU-Rapport (91.051), Report, 1991)
   Rapporten beskriver resultatene fra geofysiske- og geologiske undersøkelser av Persgardshalla Cu-Au mineralisering ved Binde i Steinkjer kommune. Undersøkelsene har vist at mineraliseringene ved Persgardhalla er helt lokale ...
  • Samtolking av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.94 

   Dalsegg, Einar; Dyrstad, Geir Ståle; Solli, Arne; Roberts, David; Reinsbakken, Arne; Meyer, Gurli B.; Heim, Michael; Grenne, Tor; Elvebakk, Harald; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (94.094), Report, 1994)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" under feltsesongen 1994 og de fore- løpige resultatene fra disse er gitt. Oppfølgende undersøkelser var på ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95 

   Meyer, Gurli B.; Sandstad, Jan Sverre; Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Grenne, Tor; Heim, Michael (NGU-Rapport (95.147), Report, 1996)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser ...