• Berggrunnsgeologiske undersøkelser i det sørvestlige Grongfeltet (Rosset - Godejord - Skiftesmyr - Finnbu) 

   Heim, Michael (NGU-Rapport (92.311), Report, 1993)
   Berggrunnsgeologisk kartlegging er utført i et ca. 60 kvkm stort område sørvest i Grongfeltet, nord for Sanddøldalen. Det meste av området er del av Gjersvikdekket som dannes av flere dekkeflak med varierende intern ...
  • Berggrunnsgeologiske undersøkelser Sibirien, Grong, Nord-Trøndelag. 

   Heim, Michael (NGU-Rapport (90.022), Report, 1990)
   Området rundt de gullførende kvartsårer ved Lifjell pukkverk i øvre Sanddøldalen ligger langs nordkanten av Grong-Olden kulminasjonen. Den moderat nordfallende kaledonske tektonostratigrafien omfatter nederst Olden- dekkets ...
  • Geologiske observasjoner langs Hitra-Snåsaforkastningen mellom Verran og Snåsavatnet (Nord-Trøndelag) 

   Heim, Michael (NGU-Rapport (97.182), Report, 1997)
   Strukturgeologiske undersøkelser ble foretatt langs et ca. 70 km langs avsnitt av Hitra-Snåsaforkastningen (HSF), en hovedstruktur i Møre-Trøndelag-forkast- ningssonen. Forkastningsmønsteret og forkastningsbergarter viser ...
  • Gullmineraliseringer i Storliseter-området, Grong 

   Ryghaug, Per; Heim, Michael; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (97.188), Report, 1997)
   Bakgrunnen for undersøkelsene var gullanomalier i Storliseterområdet som ble påvist ved analyser av eldre innsamlede bekkesedimentmateriale fra Nord- Trøndelag og Fosen, og kjennskapet til gullmineraliseringebe i Godejord ...
  • Hovedtrekk av berggrunnen i deler av kartblad Leksvik 1622-3 (foreløpig berggrunnskart 1:50.000) 

   Heim, Michael (NGU-Rapport (93.062), Report, 1993)
   Kartleggingen omfatter 29 feltdager (1989 og 90) i området mellom Trondheims- fjorden i sørøst og Skaudalen i nordvest. De tektonostratigrafiske enhetene er ovenfra og nedover: A. Et øverste, sammensatt dekke (Størendekket) ...
  • Hovedtrekk av berggrunnen på 1:50 000 kartblad 2117 IV Trysil. 

   Heim, Michael (NGU-Rapport (89.126), Report, 1989)
   Berggrunnen innenfor kartblad Trysil er del av det sørnorske grunnfjell som preges av NV-SØ strykene bergartsbelter. 3 av disse opptrer også på svensk side av grensen. Disse beltene omfatter bergarter fra den midtprekambriske ...
  • Orsa. Berggrunnskart Orsa M 1:250 000; trykt i farger 

   Heim, Michael; Wolff, Fredrik Chr.; Nystuen, Johan Petter (Map, 1995)
   Beskrivelsen finnes på kartet.
  • Samtolking av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.94 

   Dalsegg, Einar; Dyrstad, Geir Ståle; Solli, Arne; Roberts, David; Reinsbakken, Arne; Meyer, Gurli B.; Heim, Michael; Grenne, Tor; Elvebakk, Harald; Sandstad, Jan Sverre (NGU-Rapport (94.094), Report, 1994)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" under feltsesongen 1994 og de fore- løpige resultatene fra disse er gitt. Oppfølgende undersøkelser var på ...
  • Samtolkning av geodata i Grongfeltet - status pr. 15.12.95 

   Meyer, Gurli B.; Sandstad, Jan Sverre; Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Grenne, Tor; Heim, Michael (NGU-Rapport (95.147), Report, 1996)
   Rapporten oppsummerer undersøkelsene som er utført innenfor prosjektet \"Samtolkning av geodata i Grongfeltet\" i løpet av 1995, inkludert felt- arbeidet og med de foreløpige resultatene fra dette. Oppfølgende undersøkelser ...
  • The Resfjell ophiolite fragment, southwest Trondheim region, central Norwegian Caledonides 

   Heim, Michael; Grenne, Tor; Prestvik, Tore (NGU Bulletin (409), Journal article, 1987)
   The Resfjell Complex of Meldal, southwestern Trondheim region, provides an almost ideal crosssection through the uppermost part of an ophiolite. The stratigraphically lowest rocks exposed are metagabbro wich are followed ...