• Brønnøysund. Berggrunnskart; Brønnøysund; 17251; 1:50 000 

   Heldal, T.; Hjelmeland, H. (Map, 2004)
  • Byggeråstoff i Buskerud, Telemark og Vestfold 2000: en statusrapport 

   Bjerkgård, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Heldal, T.; Ulvik, A.; Tegner, C. (NGU-Rapport (2000.131), Report, 2000)
   I samarbeid med fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Vestfold ble det i 2000 utført en rekke prosjekter innen byggeråstoffer, hovedsaklig rettet mot natur- stein. Prosjektene har omfattet prøvetaking, kartlegging og ...
  • Byggeråstoffer i Buskerud -en oversikt 

   Heldal, T.; Erichsen, E.; Margreth, A. (NGU-Rapport (2020.036), Report, 2020)
   Rapporten oppsummerer arbeid og resultater av geologiske undersøkelser knyttet til byggeråstoffer (sand, grus, pukk og naturstein) i Buskerud gjennom samarbeid mellom NGU og Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold ...
  • Detaljundersøkelser av klebersteinsforekomst ved Klungen, Melhus kommune 

   Viken, G.; Elvebakk, H.; Iversen, B.; Heldal, T.; Sivertsvik, F.; Lauritsen, T. (NGU-Rapport (98.114), Report, 1998)
   Det er foretatt kjerneboring og geofysiske undersøkelser av klebersteinsfore- komster rundt et gammelt brudd ved Klungen gård, Melhus. Klebersteinsforekomsten ligger som en plateformet kropp omtrent parallelt med ...
  • Evaluering av framtidig behov og tilgang på naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold 

   Heldal, T.; Raaness, A.; Bjerkgård, T. (NGU-Rapport (2009.008), Report, 2009)
   Forekomster av naturstein i Buskerud, Telemark og Vestfold er undersøkt og vurdert i forhold til forekomstenes viktighet i lokal, nasjonal og internasjonal sammenheng på oppdrag av regiongeologen.\rLarvikittforekomstene ...
  • Geologisk kart og 3D-modell over skiferbrudd i Peska, Alta 

   Heldal, T.; Erichsen, E. (NGU-Rapport (98.087), Report, 1998)
   Altaskiferen i Peskaområdet er kartlagt, og innenfor den drivverdige sonen er skilt mellom homogen skifer, vesentlig drivverdig og en øvre sone av variabel kvalitet. Grensene mellom disse to er gradvis, og generelt har vi ...
  • Geologisk tolkning av marmorforekomst ved Ljøsenhammerene 

   Heldal, T. (NGU-Rapport (98.083), Report, 1998)
   Marmorforekomsten ved Lkøshammeren er kartlagt i skala 1:2000, og resultatene er sammenstilt med tidligere undersøkelser og kjerneboring. Det er videre foretatt volumberegning ut ifra digitale terrengmodeller, og det ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon 

   Solli, A.; Braathen, A.; Dahlgren, S.; Heldal, T.; Nordgulen, O.; Lutro, O. (NGU-Rapport (2000.015), Report, 2000)
   Langs planlagt jernbanetrase fra Farriseidet (Larvik) til Porsgrunn stasjon finnes det følgende bergarter: . Larvikitt mellom Larvik og Eidanger. Larvikitten er en forholdsvis uensartet og vanligvis grovkornet bergart med ...
  • Geologiske undersøkelser av Altaskiferen. 

   Heldal, T.; Zwaan, B.; Tegner, C.; Holst, B.; Karlstrøm, H. (NGU-Rapport (97.064), Report, 1997)
   Forekomstene av skifer i Alta ble kartlagt i 1995 og 1996. Resultatene av denne kartleggingen, samt tidligere upubliserte data fra NGUs undersøkelser i 1971\/1972 er sammenstilt digitalt og presentert i ulike temakart.\rProsjektet ...
  • Geologiske undersøkelser innenfor Rogalandsprogrammet - Statusrapport for 2000 

   Korneliussen, A.; Wanvik, J.E.; Tegner, C.; Sørdal, T.; Sandstad, J.S.; Meyer, G.B.; McEnroe, S.A.; Larsen, R.B.; Marker, M.; Bingen, B.; Erichsen, E.; Gautneb, H.; Heldal, T.; Ihlen, P.M. (NGU-Rapport (2000.140), Report, 2000)
  • Ikke-metalliske mineralressurser i Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag fylke 

   Karlsen, T.A.; Heldal, T.; Øvereng, O.; Wanvik, J.E.; Kjølle, I. (NGU-Rapport (99.131), Report, 1999)
   Etter ønske fra Joma Næringspark har ikke-metalliske mineralske ressurser blitt undersøkt i Røyrvik kommune. Undersøkelsene omfatter naturstein, kalk, kvartsitt, talk og grafitt. De tre sistnevnte ressurstyper er av såpass ...
  • Kartlegging og karakterisering av kvernsteinsbruddene i Hyllestad 

   Heldal, T.; Bloxham, E. (NGU-Rapport (2007.079), Report, 2008)
   Kvernstein, Steinbrudd\rI løpet av en to-års periode har NGU kartlagt kvernsteinsbrudd i Hyllestad kommune. Bruddene er kartlagt og registrert i databaser ved hjelp av GPS, og hvert av dem er karakterisert på bakgrunn av ...
  • Kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune. 

   Kjølle, I.; Heldal, T.; Lund, B. (NGU-Rapport (99.133), Report, 1999)
   Geologiske befaringer og kjerneboring av skiferforekomster i Imsdalen, Snåsa kommune, har gitt følgende resultater: I dagens bruddområde ved Snøskavltjønn opptrer 4-8 meter skifer under dagens såle, men med avtakende ...
  • Kjerneboring i skiferforekomst ved Kvemo, Lierne kommune. 

   Heldal, T.; Lund, B.; Kjølle, I.; Gautneb, H. (NGU-Rapport (99.134), Report, 1999)
   Forekomsten av glimmerskifer ved Kvemo i Lierne kommune ble befart, og ett kjerneboringshull på 20 meter ble satt og boret i september-99. Befaring på stedet og borkjernene viser at Kvemoskiferen er av meget homogen karakter, ...
  • Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag 

   Aasly, K. A.; Raaness, A.; Korneliussen, A.; Nazuti, A.; Gautneb, H.; Solberg, J. K.; Sandstad, J.S.; Brönner, M.; Arntsen, M. L.; Olesen, O.; Dahl, R.; Solbakk, T.; Hibelot, T.; Angvik, T. L.; Heldal, T.; Finne, T. E.; Slagstad, T.; Schiellerup, H. (NGU-Rapport (2021.020), Report, 2021)
   NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlagfor mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjonom ...
  • Mineralressurser i Vestland fylke 

   Korneliussen, A.; Brönner, M.; Heldal, T.; Gautneb, H.; Nilsson, L.P.; Raaness, A.; Sandstad, J.S.; Schiellerup, H.; Wanvik, J.E. (NGU-Rapport (2020.027), Report, 2020)
   I forbindelse med opprettelsen av Mineralråd Vestland ble NGU i mars 2020 bedt om å gjennomføre en mulighetsstudie for fremtidige næringsmuligheter knyttet til mineralressurser i Vestland fylke. Studien rapporteres her i ...
  • Naturstein i Nord-Trøndelag 

   Gautneb, H.; Heldal, T. (NGU-Rapport (94.053), Report, 1994)
   Rapporten inneholder en oversikt over natursteinsforekomster i Nord-Trøndelag. Både nedlagte brudd, brudd i drift og nye forekomster som har fremkommet gjennom geologiske undersøkelser de siste årene er representert. Hver ...
  • Natursteinsundersøkelser i Nord-Gudbrandsdalen: trondhjemitt ved Dombås 

   Tegner, C.; Heldal, T. (NGU-Rapport (97.089), Report, 1997)
   Trondhjemitt ved Dombås ble undersøkt med tanke på dens kvalitet som natursteinsråstoff. Bergarten er svært variabel i farge\/struktur, sprekketetthet og kvalitet, og det antas at det neppe er grunnlag for videre under- ...
  • Natursteinsundersøkelser i porfyrgranitt ved Pålsbufjorden, Nore og Uvdal kommune 

   Heldal, T.; Herrevold, T.; Sigmond, E.M. (NGU-Rapport (93.142), Report, 1993)
   Geologiske undersøkelser ble utført i rosa-grønn porfyrgranitt ved Pålsbu- fjorden for å vurdere bergartens potensiale i natursteinssammenheng. De østlige deler av denne granitten synes å være mest interessant, siden ens- ...
  • Opportunities in development of mineral resources in Norway 

   Barkey, H.; Sturt, B.A.; Heldal, T.; Neeb, P.R. (NGU-Rapport (95.047), Report, 1995)
   The report describes the Norwegian mineral extractive industry, and its principal products especially those for export. Opportunities for future development are outlined. The natural and infrastructural advantages of Norway ...