• Nasjonalatlas for Norge, jordartskart. (Rapport vedr. sammenstillingsarbeid på Østlandet.) 

   Henningsen, Tormod (NGU-Rapport (85.081), Report, 1985)
   Som et samarbeid med Norges geografiske oppmåling har Norges geologiske undersøkelse nedfotografert og sammenstilt 31 kvartærgeologiske kart (M 1:50 000) fra Østlandsregionen til et kartutsnitt i M 1:1 mill. Kartutsnittet ...
  • Naturlige forgiftningsfelter i Sunndal og Nesset kommuner, Møre og Romsdal. 

   Bølviken, Bjørn; Henningsen, Tormod (NGU-Rapport (85.160), Report, 1985)
   Under kvartærgeologisk kartlegging sommeren 1983 i området ved Romsdalsskaret ble det observert flere større og mindre flekker med særegen artsfattig vegetasjon. En jordprøve og en vegetasjonsprøve fra et av feltene viste ...
  • Undersøkelse av naturlige forgiftningsfelt på Møre. 

   Henningsen, Tormod; Krill, Arne (NGU-Rapport (85.209), Report, 1985)
   Under de berggrunnsgeologiske undersøkelsene øst og vest for forgiftningsfeltene i Rysdalen og Kvanndalen ble det ikke funnet bergarter med spesielt høyt Al eller si-innhold. Under petrografiske undersøkelser av løsblokker ...