• Kartlegging av spesialavfall i deponier og forurenset grunn i Østfold fylke. 

      Hermansen, Rolf; Folkestad, Beate; Brunstad, Harald (NGU-Rapport (90.083), Report, 1990)
      På oppdrag fra Statens Forurensningstilsyn (SFT) er det foretatt kartlegging av avfallsfyllinger og industriområder som er forurenset med spesialavfall eller giftige kjemikalier. Kartleggingen er gjennomført fylkesvis, med ...