• Seismisk grunnundersøkelse, Kongsvingerområdet. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (1925), Report, 1991)
   Det foreligger ingen rapport over målingene, men det er tegnet oversiktskart og grunnprofiler som viser hvor det ble målt og hvilke løsmassetykkelser som ble funnet. Grunnprofilene er påført registrerte lydhastigheter. ...
  • Seismiske grunnundersøkelser i Alta. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (1763), Report, 1991)
   I tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske målinger på Raipas og Nerskogen i Alta kommune. Ved valget av profiler hadde kvartærgeologen sannsynligvis tenkt på muligheten for å registrere nyttbare ...
  • Seismiske målinger, Kyrksæterøra. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (85.063), Report, 1985)
   Målingene ble utført som ledd i kvartærgeologisk kartlegging. Hemne kommune var interessert i undersøkelsen i forbindelse med behov for boligtomter. Det er ikke skrevet rapport over målingene, men det er tegnet oversiktskart ...
  • Seismiske undersøkelser Fiborgtangen/Skogn. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (520), Report, 1963)
   Overdekkets mektighet skulle bestemmes langs flere profiler på industritomta på Fiborgtangen og i sjøen utenfor. Målingene ble utført etter vanlig seismisk refraksjonsmetode. Seismogrammene ble gode og det ble registrert ...
  • Seismiske undersøkelser Folgefonni, Mauranger Kraftanlegg. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (545), Report, 1965)
   Som ledd i prosjekteringen av Mauranger Kraftanlegg inngår en tunnel under Folgefonni. NGU fikk i oppdrag å utføre seismiske målinger for å bestemme istykkelsen langs profilet, d.v.s. over en lengde av ca. 6 km. Det ble ...
  • Seismiske undersøkelser Namsos Vestre havn. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (563), Report, 1965)
   Det var ønskelig å få skaffet opplysninger om grunnforholdene i Namsos Vestre havn, og NGU ble anmodet om å utføre seismiske målinger i området. Størsteparten av området besto av en langgrunn bukt som i stor utstrekning ...
  • Seismiske undersøkelser Vikhammer, Malvik. 

   Hillestad, G. (NGU-Rapport (1129), Report, 1973)
   Statens Vegvesen vurderer bygging av ny og bedre vei gjennom Vikhammerdalen i tilknytning til et motorveiprosjekt. I den forbindelse kan det være ønskelig å lede bekken gjennom en tunnel under dalen. For å skaffe bedre ...
  • Sonderende undersøkelse av kaolin i Komagelvdalen, Finnmark 

   Alnæs, L.; Hillestad, G. (NGU-Rapport (89.002), Report, 1989)
   Det er utført seismiske målinger i et lite område like Ø for lokaliteten prøvetatt i 1987. Med bakgrunn i dette ble det boret 10 hull for å undersøke om løsmassene under overdekket inneholdt kaolin. Det ble også samlet inn ...