• Grunnvannsundersøkelser 1990 Stordal kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Hillestad, Gustav; Rønning, Jan S. (NGU-Rapport (90.136), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak ved følgende lokaliteter i Stordal kommune: Nedstegarden (UTM 4007, 69171), Moflaten (UTM 4003, 69175), Holtøyane ...
  • Grunnvannsundersøkelser 1990. Surnadal kommune, Møre og Romsdal. 

   Haugen, Marit; Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (90.139), Report, 1990)
   I forbindelse med prosjektet \"Grunnvann i Norge\" er det utført undersøkelser med tanke på grunnvannsuttak i løsmasser ved følgende lokaliteter i Surndal kommune: Honstad (UTM 4919,69847), Øye (UTM 4853,69832), Sagatrøa ...
  • Grunnvannsundersøkelser ved Otta og Mysuseter 

   Nielsen, Jens Tore; Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.019), Report, 1988)
   NGU har utført forundersøkelser i forbindelse med grunnvannsforsyning til Otta og Mysuseterområdet. Det ble påvist to grunnvannsforekomster i løsmasser som vil kunne dekke vann- behovet til Otta sentrum; Toøya i Otta-elva ...
  • Refraksjonsseismiske målinger Kaldvelladalen, Melhus. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.040), Report, 1988)
   Løsmasseavdelingen ved NGU hadde påtatt seg å utføre av grunnvannsundersøkelse i Kaldvelladalen i Melhus kommune. Interessen knyttet seg bl.a. til et infiltrasjonsanlegg som Forsvaret ønsket å ta i bruk ved Fremo leir. ...
  • Refraksjonsseismiske målinger Rollag 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (86.088), Report, 1987)
   Et område i Rollag i Numedal skulle undersøkes med sikte på å bestemme mektigheten av nyttbar sand og grus. Det ble gjort seismiske refraksjons- målinger langs 5 profiler med en samlet lengde av ca. 2 km. Maksimaldypene ...
  • Seismisk grunnundersøkelse Kongsvingerområdet. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (1871), Report, 1991)
   Som led i kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske refraksjons- målinger langs 8 profiler med samlet lengde av 3840 m. Det største dyp til fjell var ca. 50 m, den største mektighet av tørr sand og grus var ca. 10 m.
  • Seismisk grunnundersøkelse Målselvdalen. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (1816 C), Report, 1991)
   I tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging ble det gjort seismiske mål- inger i 4 områder i Målselvdalen. Profilene ble lagt på steder hvor man håpet å kunne påvise nyttbare forekomster av sand og grus. Det ble målt 7 ...
  • Seismisk grunnundersøkelse Råna nikkelmalmfelter. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (1580D), Report, 1991)
   I forbindelse med malmleting skulle det utføres diamantboringer i Råna. Før en bestemte seg for hvor borhullene skulle påsettes, ville det være fordelaktig å vite mest mulig om løsmassene i området. For å bidra til dette ...
  • Seismisk grunnundersøkelse Tingvoll. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (84.046), Report, 1985)
   I forbindelse med kvartærgeologisk kartlegging i Tingvoll-traktene skulle en med refraksjonsseismiske målinger undersøke noen lokaliteter, hvor det var mistanke om at det kunne være betydelige isavsetninger. Ved Harholten ...
  • Seismisk undersøkelse Grindalsmoen. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (1135), Report, 1974)
   På Grindalsmoen nord for tettstedet Elverum regnet man med å kunne ha en interessant grunnvannsressurs med infiltrasjon fra Glomma. Seismikken skulle bidra til å klargjøre forholdene på stedet. Det ble registrert ...
  • Seismiske målinger Åheim 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.166), Report, 1988)
   Det ble målt 4 profiler på tilsammen ca. 1,5 km over olivinforekomster nær Åheim. Hensikten var å kartlegge områder med oppsprukket olivin og uforvitret olivin samt å få en oppfatning av om seismiske refraksjonsmålinger ...
  • Seismiske målinger Meråker 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.131), Report, 1988)
   Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk planlegger kraftutbygging i Meråker, og som et ledd i prosjekteringen fikk NGU i oppdrag å utføre seismiske refraksjonsmålinger på en rekke lokaliteter. Det ble målt 24 profiler med en ...
  • Seismiske målinger Angvik 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (86.092), Report, 1986)
   Seismiske refraksjonsmålinger ble utført ved et grustak nær Angvik for å skaffe opplysninger om dybdeforholdene og eventuelle materialgrenser. Det ble beregnet ca. 10 m tørr sand og grus på toppen, og dentotale tykkelse ...
  • Seismiske målinger Åheim 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (89.132), Report, 1989)
   A\/S Olivin er igang med å bygge en transporttunnel fra bruddet ved Gusdal til Åheim. Grunnforholdene i tunneltraseen ved påhuggsområdet på Gusdal ble undersøkt ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- ...
  • Seismiske målinger Åstadalen. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (90.036), Report, 1990)
   Det ble utført seismiske refraksjonsmålinger lagns et 1600 m langt profil i lia ovenfor et hytteområde ved elva Skvaldra. Hensikten var å skaffe data om overdekkets mektighet og sammensetning, spesielt med sikte på øket ...
  • Seismiske målinger Bardu. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (89.049), Report, 1989)
   Somledd i kvartærgeologisk kartlegging ble det utført seismiske refraksjons- målinger langs et 1800 m langt profil på Bergslettmoen i Bardu. Mektigheten av tørr sand og grus var opptil ca. 15 m, og største dyp til fjell ...
  • Seismiske målinger Eggedal 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (88.020), Report, 1988)
   På Engersmoane skulle grunnforholdene undersøkes med boringer og seismiske refraksjonsmålinger. Kommunen var interessert i data for å kunne planlegge den fremtidige bruk av området. Spesielt ville det være interessant å ...
  • Seismiske målinger Gossen. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (86.093), Report, 1986)
   Seismiske refraksjonsmålinger ble utført langs 2 profiler på ialt ca. 1300 m p Gossen. Hensikten var å skaffe opplysninger om løsmasseforholdene i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegging. Mektigheten av løsmassene ble ...
  • Seismiske målinger Grong og Høylandet. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (87.156), Report, 1987)
   Løsdekkets mektighet skulle bestemmes ved seismiske målinger på og nær Fjellmyra i Grong. Det ble her målt 4 profiler på tilsammen 900 m, og største beregnede dyp var ca. 70 m. På Flått på Høylandet ble det målt 2 profiler ...
  • Seismiske målinger Grut i Meldal. 

   Hillestad, Gustav (NGU-Rapport (87.103), Report, 1987)
   Meldal kommune ville ha vurdert forskjellige alternativer for bygging av et nytt vannverk, og i tilknytning til denne planleggingen skulle det måles 3 profiler på tilsammen ca. 700 m med seismiske refraksjonsmålinger på ...