• Ajourhold av Grus- og Pukkdatabasen i Lierne kommune, Nord-Trøndelag 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (2007.071), Report, 2008)
   Høsten 2007 og sommeren 2008 ble det gjennomført en oppgradering av Grus- og pukkdatabasen i Lierne. I tillegg til de vanlige registreringene ønsket kommunen en nærmere vurdering av utvalgte områder med tanke på etablering ...
  • Detaljkartlegging av Torperåsen pukkforekomst 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.234), Report, 1985)
   Etter henvendelse fra A\/S Mona Sand & Singel er det foretatt en detaljert undersøkelse av Torperåsen m.t.p. etablering av stasjonært pukkverk i området. Hovedbergartene er granittiske gneiser med innslag av metagabbro\/diabas. ...
  • Grunnboringsregister for Nord-Trøndelag og Fosen 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (89.159), Report, 1989)
   Sommeren 1989 ble borarkivene til geokonsulentene i Trøndelag og vegkontoret i Nord-Trøndelag gjennomgått. Alle rapportreferanser tilknyttet Nord-Trøndelag og Fosen ble samlet i en database,som i tilllegg inneholder ...
  • Grusundersøkelser på Hegra-avsetningen. Nord-Trøndelag 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.113), Report, 1985)
   Etter oppdrag fra grunneier ble det i mai -85 foretatt elektriske og mekaniske soneringer på den sydvestlige del av Hegra-avsetningen. Hensikten var å kartlegge overmassemektighetene i området, samt på grunnlagt av resultatene ...
  • Kartlegging av skjellsandforekomst på Aglen, Otterøy. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (87.099), Report, 1987)
   Etter henvendelse fra Landbrukskontoret i Namsos undersøkte NGU i juli 1987 en skjellsandforekomst ved Aglen på Otterøya. Resultatene viser et totaltvolum på 10-15 000 m3 utnyttbar skjellsand.
  • Kvalitetsvurdering av bergartsprøver med tanke på produksjon av knuste steinmaterialer. Dønna kommune - Nordland. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (1805/11), Report, 1982)
   I forbindelse med planer om etablering av Stasjonært pukkverk på Dønna er det utført orienterende undersøkelse av innsendte prøvestuffer. Resultatene tyder på at gneissgranitten fra Gleisfjellet kan brukes til pukkproduksjon ...
  • Kvalitetsvurdering av gabbroforekomst med tanke på pukkproduksjon. Bergeneset - Balsfjord kommune, Troms. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (1805/9), Report, 1982)
   UndersUndersøkelser viser at gabbroforekomsten ved Bergeneset har god kvalitet og at reservene er tilstrekkelige for minimum 25 års drift.
  • Oppdatering av Grus- og pukkdatabasen i Finnmark fylke 

   Hugdahl, Helge; Neeb, Peer-Richard; Erichsen, Eyolf; Dahl, Rolv (NGU-Rapport (2010.003), Report, 2010)
   Sommeren 2008 ble det startet en oppdatering av de viktigste grus- og pukkforekomstene i utvalgte deler av Finnmark fylke i samarbeid med FeFo (Finnmarkseiendommen). Siktemålet var dels å etablere en oppdatert ressursoversikt ...
  • Pukkundersøkelser i Bø kommune - Vesterålen. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (1805/21), Report, 1984)
   Undersøkelsens målsetting var å kartlegge potensielle uttaksområder for knust stein innenfor kommunen, med tanke på etablering av storskala pukkverksdrift. Feltundersøkelsene omfattet 5 forekomster. De mest interessante ...
  • Pukkundersøkelser i Fossberga pukkverk, Lånke. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (88.044), Report, 1988)
   Etter oppdrag fra Franzefoss Bruk A\/S er det foretatt orienterende prøve- taking og kartlegging av bergartene i Fossberga pukkeverk, Lånke. Rapporten viser resultatene av bergartsanalyser og gir en anbefaling om opp- ...
  • Pukkundersøkelser i Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (87.101), Report, 1991)
   Etter oppdrag fra Vegkontoret i Oppland utførte NGU i jul\/august 1987 under- søkelse av potensielle uttaksområder for pukk i kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu. Målsettingen var å finne bergarter egnet som ...
  • Pukkundersøkelser i Målselv kommune. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (86.221), Report, 1986)
   Etter henvendelse fra fylkesgeologen i Troms ble det høsten 1985 foretatt en undersøkelse av potensielle uttaksområder for pukk i Målselv kommune. Den primære målsetting var å finne bergarter som tilfredsstilte kravene til ...
  • Pukkundersøkelser i Meldal og Hemne. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (86.222), Report, 1987)
   Høsten 1986 foretok NGU befaring og prøvetaking av 8 potensielle uttaks- områder for pukk til veiformål i Hemne og Meldal kommuner. Denne rapport er en sammenstilling av resultatene, og omfatter fallprøver, abrasjonsanalyser ...
  • Pukkundersøkelser i Rissa kommune. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (86.196), Report, 1987)
   I mai 1986 undersøkte NGU i alt 11 potensielle uttaksområder for pukk til veiformål i Rissa kommune. Resultatene, som dokumentert i denne rapporten, viser at kvaliteten på de prøvetatte lokaliteter er varierende, men enkelte ...
  • Pukkundersøkelser i Skånland. 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (86.223), Report, 1987)
   Etter oppdrag fra Vegkontoret i Troms utførte NGU befaring og prøvetaking av 5 potensielle uttaksområder for pukk i tilknytning til bygging av ny RV19 gjennom Skånland kommune. Bergartene i traseen var ubrukbare til formålet, ...
  • Pukkundersøkelser i Snåsa 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.112), Report, 1985)
   Etter oppdrag fra Birger Olafsen er det foretatt befaring og prøvetaking av 3 potensielle uttaksområder for pukk i Snåsa. 2 av lokalitetene omfatter produksjon av knust stein til veiformål samt generelle bruksformål (Moasetra ...
  • Pukkundersøkelser i Sør-Trøndelag. 

   Hugdahl, Helge; Ottesen, Dag; Erichsen, Eyolf (NGU-Rapport (88.110), Report, 1988)
   I et samarbeid med Vegkontoret i Sør-Trøndelag utførte NGU i 1987 en under- søkelse av potensielle pukkforekomster innenfor kommunene Hemne, Snillfjord, Agdenes, Oppdal, Rennebu, Meldal, Orkdal, Røros, Holtålen, Midtre ...
  • Pukkundersøkelser i Østfold 1984 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.099), Report, 1985)
   Denne rapporten er en sammenstilling av de oppfølgende pukkundersøkelser som ble utført i Østfold høsten 1984, og bygger på NGU-rapport nr. 84.041. Rapporten omfatter 6 nye forekomster, hvorav lokaliteten KVISERUD i Eidsberg ...
  • Pukkundersøkelser på Frøya 

   Hugdahl, Helge (NGU-Rapport (85.111), Report, 1985)
   Etter oppdrag fra Vegkontoret i Sør-Trøndelag er det foretatt en oversiktskartlegging og orienterende prøvetaking av potensielle uttaksområder for knust stein til veiformål på Frøya. Ialt er 12 lokaliteter undersøkt. ...
  • Regional kartlegging i Grusregisteret og Pukkregisteret. 

   Hugdahl, Helge; Neeb, Peer-Richard (NGU-Rapport (85.174), Report, 1985)
   Rapporten gir en kortfattet oversikt over bakgrunn for at NGU etablerer et landsomfattende Grus- og Pukkregister med status, og skisser geografisk prioriteringskriterier, innhold, bruksområder. Det er videre gjort et ...