• Avsluttende målinger av radioaktivitet fra bil i Nord-Trøndelag. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (85.077), Report, 1985)
   I 1982-1983 ble radioaktivitet målt fra bil langs det igjenstående vegnett i Nord-Trøndelag. Ialt 34 kartblad ble målt ferdig. Det er funnet 275 radioaktive anomalier; 2 meget sterke, 5 sterke, 43 middels og 225 svake ...
  • Besøk ved SGAB i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm 3. og 4. desember 1984. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (85.020), Report, 1985)
   Knuserier og mineralseparasjonslaboratorier ved Sgab i Luleå og Naturhistoriska Riksmuseet er besøkt. Bakgrunnen for reisen er de nye oppgaver og derved økte krav som settes til mineralseparasjonslaboratoriene ved NGU. Av ...
  • Diamantboringer i Lid kvarts-feltspatforekomst, Evje, Aust-Agder fylke 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (754), Report, 1967)
   Planen for diamantboringen var følgende: 1. Undersøke hvor langt vestover fra gruben forekomsten av drivverdig kvarts- feltspat strekker seg. 2. Ved påsetting av et borhull i området nord for gruben å undersøke om ...
  • Edel granat fra Otterøy ved Molde. 

   Hysingjord, Jens (NGU (255), Journal article, 1968)
   A gemgarnet from Otterøy by Molde, Western Norway, is described. The garnet display an \"alexandrite-like effect\", i.e. the colour varies with the nature of the incident light. The transmission curves shows absorbtion ...
  • Geologisk undersøkelse av Hiåsen kvarts- og feltspatforekomst. Søndeled, Aust-Agder fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (601), Report, 1965)
   Tre pegmatitter i Hiåsen er beskrevet. De er her kalt Hiåsen I, II og III. Hiåsen I er i drift. Hiåsen II har vært i drift og Hiåsen III har ikke vært drevet. Forekomstene fører natronspat og kvarts. I Hiåsen I er feltspaten ...
  • Geologisk undersøkelse av kvarts- feltspatforekomster. Rakkestad, Østfold fylke. 

   Hysingjord, Jens; Sørensen, Erling; Sverdrup, Thor L. (NGU-Rapport (828), Report, 1968)
   I alt 56 kvarts-feltspatforekomster i Rakkestad ble undersøkt. Ut fra de erfaringer vi fikk ble forekomstene klassifisert i fire grupper: Gruppe I. Forekomster i drift ( 4 forekomster). Gruppe II. Drivverdige forekomster ...
  • Geologisk undersøkelse av kvarts- og feltspatforekomster i Rakkestad herred, Østfold fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (684), Report, 1966)
   Følgende kvarts- og feltspatforekomster i Rakkestad er beskrevet. I Rakkestad kommunes skog: Gåseflo (Sandaker I), Festningshøgda (Sandaker II), Stordalen (Sandaker III), Frøne, Morttjern, Hivann, Kleven, Skjæringsgruva, ...
  • Geologisk undersøkelse av Kvarts-feltspatforekomster. Iveland - Evje, Aust-Agder fylke. 

   Hysingjord, Jens; Sverdrup, Thor L. (NGU-Rapport (766), Report, 1967)
   Arbeidet er en fortsettelse av den undersøkelse av kvarts- feltspatforekomster som ble pågynt 1965. Hensikten med undersøkelsen er å befare og vurdere flest mulig av kjente kvarts- feltspatforekomster i alt Iveland og Evje. ...
  • Geologisk undersøkelse av Linnekleppen kvartsforekomst, Rakkestad, Østfold fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (674), Report, 1965)
   Bruddet er 26 m langt og har en bredde på 3,5 til 8,5 m. Dybden er 3 m. Bruddet bør kunne utvides i lengderetning med ca. 35 m. Pegmatittens største bredde er ca. 26 m. Fra bruddet er det vesentlig tatt ut kvarts. Ved ...
  • Kolsvik gullfelt. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (1091 D), Report, 1971)
   Undersøkelser med UV-lampe og kjemiske analyser av prøver tyder på at de undersøkte forekomster i Budalen, Kolsvik har så lite wolframinnhold at dette ikke har noen økonomisk interesse. Stollene på østsiden av elven bør ...
  • Kvarts-feltspatundersøkelser II i Rakkestad Herred, Østfold Fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (828 B), Report, 1970)
   Innen Rakkestad kommunes grenser er 19 kvarts- feltspatforekomster undersøkt. Disse ble klassifisert i tre grupper. Gruppe I Forekomster i drift. (To fore- komster). Gruppe II. Positive forekomster. (Seks forekomster). ...
  • Kvarts-feltspatundersøkelser, Tysfjord og Hamarøy kommuner, Nordland fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (1243/7A), Report, 1975)
   PPå initiativ fra Regionalrådet for Ofoten og Industridepartementet ble det 1974 igangsatt en undersøkelse av grunnlaget for kvarts-feltspatdriften i Tysfjord og Hamarøy kommuner. Undersøkelsen skal gå over flere år. En ...
  • Kvartsundersøkelser i Østfold. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (1390), Report, 1976)
   Oppdraget er et ledd i undersøkelsen av grunnlaget for kvarts- (og feltspat-) produksjonen i fylket. I alt 27 forekomster ble befart. Forekomstene ble klassifisert i 4 grupper 1) Forekomster som foreslås diamantboret 2) ...
  • Måling av radioaktivitet langs veinettet i Kongsbergområdet. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (85.080), Report, 1986)
   Langs veinettet på kartblad Kongsberg og tilgrensede områder på nabokartblad, er det funnet 293 radioaktive anomalier; 1 meget sterk, 12 sterke, 83 middels og 197 svake anomalier. Av dette antall ligger 48 anomalier i ...
  • Oppfølging av Be-anomalier på kartbladene Nordagutu 1713 IV og Kilebygd 1713 III. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (88.183), Report, 1988)
   Innen et avgrenset område på kartbladene Nordagutu og Kilebygd inneholder bekkesedimentene tildels høye Be-gehalter (maks 50,5 ppm Be). Bergarter innen dette området er prøvetatt og analysert på Be, Y og Ce. Endel av prøvene ...
  • Skapolitt-undersøkelser i Bamble-feltet. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (90.042), Report, 1990)
   Skapolitt har lavt smeltepunkt og smelten har lav viskositet. Et mineral med disse egenskper kan være egnet utgangsmateriale for framstilling av syntetiske fibre. Våren 1989 ble det derfor igangsatt et prøveprosjekt med ...
  • Undersøkelse av dolomitt- og kvartsittforekomst, Alpøy i Steigen herred, Nordland fylke. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (581), Report, 1964)
   Befaringen ble foretatt etter anmodning fra kjøpmann Arne Hilling, Innhavet. Kommunikasjonsmessig ligger forekomsten gunstig til, nær veg og like ved sjøen. Bergartene i området er omvandlete sedimentbergarter tilhørende ...
  • Wolframprospektering II i Grongfeltet, Nord-Trøndelag. 

   Hysingjord, Jens (NGU-Rapport (1316), Report, 1974)