• Bruddsone geometri og grunnvannsstrøm; resultater fra bruddstudier og testboringer i Sunnfjord 

   Braathen, Alvar; Henriksen, Helge; Jæger, Øystein; Storrø, Gaute; Berg, Silje; Gabrielsen, Roy (NGU-Rapport (99.017), Report, 1999)
   Rapporten beskriver resultatet fra arbeider som er utført for å teste en hypotese; grunnvannspotensialet er størst i marginaldelen av bruddsone-lineamenter.\rFor å belyse problemstillingen er det fremskaffet følgende ...
  • Forurenset grunn og sedimenter i Trondheim kommune, Datarapport 

   Langedal, Marianne; Cramer, Jan; Volden, Tore; Storstad, Trond Magne; Gutneb, Håvard; Jæger, Øystein; Haugland, Toril; Finne, Tor Erik; Elvebakk, Harald; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2000.115), Report, 2001)
   Basert på datagrunnlaget i denne rapporteen samt historiske undersøkelser skal det være mulig å avgrense områder som sannsynligvis er forurenset og å lage aktsomhetskart for forurenset grunn og sedimenter i Trondheim. Slike ...
  • Geokjemisk prøvetaking i Vest-Finnmark. Feltrapport 1985. 

   Jæger, Øystein (NGU-Rapport (85.197), Report, 1985)
   I løpet av feltsesongen 1985 ble den regionale geokjemiske kartleggingen av Finnmark fullført (Nordkalott-modell). Rapporten beskriver hvordan feltarbeidet ble utført og gir en oversikt over kostnadene.
  • Georadarmålinger og forslag til sikringssoner ved grunnvannskilde, Skogshorn i Hemsedal kommune 

   Jæger, Øystein; Lauritsen, Torleif (NGU-Rapport (2002.079), Report, 2002)
   Etter oppdrag fra Hemsedal Kildevann AS har NGU kartlagt løsmassenes mektighet og sammensetning i området ved Skogshornkilden som grunnlag for klausulering av området. Undersøkelsene har omfattet målinger med georadar og ...
  • Groundwater quality monitoring in the border area between Norway, Finland and Russia 

   Magombedze, Liliosa; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (2006.042), Report, 2006)
   Forkortet:\rThe chemical composition of groundwater was monitored between October 2003 and November 2005 at Karpdalen, Svanvik and Skjellbekken in the border area between Norway, Russia and Finland. In addition 6 snow ...
  • Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Tolkning av borehullslogging og vannanalyser 

   Elvebakk, Harald; Jæger, Øystein; Dagestad, Atle; Lutro, Ole; Rønning, J.S. (NGU-Rapport (2017.024), Report, 2017)
   NGU har i samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er utført geofysiske målinger fra helikopter og tolkninger av resultatene. ...
  • Grunnvann i Aurdal kommune. 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.070), Report, 1991)
   Aurdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Undredal, Vassbygdi og Gudvangen. Områdene er prioritert av Aurland kokmmune, og vurderingen er gjort på grunnlag ...
  • Grunnvann i Eid kommune. 

   Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.072), Report, 1991)
   Eid kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Reinane, Moen og Harpefossen. Områdene er prioritert av Eid kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av eksisterende ...
  • Grunnvann i Etne kommune 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.120), Report, 1992)
   Etne kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Etne- sjøen og i Skånevik er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kart- materiale og rapporter, samt feltbefaring. I området ved Etne er det ...
  • Grunnvann i Forsand kommune 

   Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.106), Report, 1992)
   Forsand kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Forsand, Helle og Meling er vurdert på grunnlag av feltbefaringer og tid- ligere undersøkelser i forhold til oppgitte behov fra kommunen. Vannbehovet ...
  • Grunnvann i Førde kommune. 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.073), Report, 1991)
   Førde kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Førde, Sunde\/Farsund, Ulltang og Husetuft. Områdene er prioritert av Førde kommune, og vurderingene ...
  • Grunnvann i Gaular kommune 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.067), Report, 1991)
   Gaular kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann til vannforsyning er vurdert for områdene Skilbrei, Viksdalen, Hjelmeland-Bringeland, Løvfall-Åbergsbotnen (reserve for Sande vassverk), ...
  • Grunnvann i Gloppen kommune. 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (91.060), Report, 1991)
   Gloppen kommune er en A-kommine i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Byrkjelo, Reed, Hunskor-Dale-Kåle, Hennebygda, Solheim og Eimhjellen i Gloppen kommune er vurdert på grunnlag av felt- befaring. I områdene Reed og ...
  • Grunnvann i Granvin og Ulvik kommuner 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.171), Report, 1992)
   Kommunene Granvin og Ulvik er B-kommuner i GiN-prosjektet. I Granvin kommune er grunnvannsmulighetene i områdene Kvanndal, Folkedal, Granvin, Øvsthus, Hausgardane og Øvre Granvin vurdert på grunnlag av studier av eksisterende ...
  • Grunnvann i Hornindal kommune. 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (91.068), Report, 1991)
   Horningdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Kjøs, Brendefur- Haugen, Gausemel-Haugen, Tomasgard og Ytrehorn. Områdene er prioritert av kommunen, og ...
  • Grunnvann i Hyllestad kommune. 

   Jæger, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (91.071), Report, 1991)
   Hyllestad kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Sørbøvåg og Hyllestad. Områdene er prioritert av Hyllestad kommune, og vurderingene er gjort på grunnlag av ...
  • Grunnvann i Jondal kommune 

   Henriksen, Helge; Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.122), Report, 1992)
   Jondal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Kommunen har ikke prioritert spesielle områder i forbindelse med GiN-prosjektet. Rapporten gir en generell omtale av grunnvannsmulighetene i Jondal kommune, basert på ...
  • Grunnvann i Lærdal komkmune. 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (91.069), Report, 1991)
   Lærdal kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for bruk av grunnvann er vurdert for områdene Erdal, Tønjum, Nedre Ljøsne, Øvre Ljøsne og Steinklepp. Områdene er prioritert i Lærdal kommune, og vurderingene ...
  • Grunnvann i Odda kommune 

   Jæger, Øystein; Henriksen, Helge (NGU-Rapport (92.138), Report, 1992)
   Odda kommune er en B-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i Askane, Sandvik, Skare, Digranes og Håra er vurdert på grunnlag av studier av eksisterende kartmateriale og rapporter, samt korte feltbefaringer. ...
  • Grunnvann i Suldal kommune 

   Jæger, Øystein (NGU-Rapport (92.098), Report, 1992)
   Suldal kommune er en A-kommune i GiN-prosjektet. Grunnvannsmulighetene i områdene Nesflaten, Sand, Suldalsosen og Hålandsosen\/Erfjord er vurdert på grunnlag av feltbefaringer, undersøkelsesboringer og tidligere under- ...