• Forebyggende arbeid- Jordforurensning i små barns utelekemiljø i Tromsø 

   Volden, Tore; Alexander, Jan; Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.053), Report, 2002)
   Norges geologiske undersøkelse (NGU) og nasjonalt folkehelseinstitutt har i samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune undersøkt innholdet av arsen, bly og andre tungmetaller i jordprøver fra 83 barnehager, ...
  • Forprosjekt - kontaminantfluks fra land til fjorder i Øst-Finnmark og Barentshavet. Toktrapport. 

   Jensen, Henning; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (99.081), Report, 1999)
   Prøvetaking med FF \"Seisma\" ble gjennomført i perioden 25. - 29. Mai 1999 i Øst-Finnmark for å studere kontaminantfluks fra land til sjøen. Toktet inkluderte grunnseismikk og prøvetaking i Jarfjord, Bøkfjorden, Korsfjorden, ...
  • Grunnvanns- og jordkjemi i Pasvik – Jarfjord; status og trender 

   Gundersen, Pål; Finne, Tor Erik; Dagestad, Atle; Jensen, Henning; Nordgulen, Øystein; Romundset, Anders; Kvam, Maria. (NGU-Rapport (2022.022), Report, 2022)
   Rapporten beskriver status og trender i jord- og grunnvannskjemi for uorganisk luftbåren forurensning langs grensen mot Russland i Pasvik/Jarfjord i Sør-Varanger. Viktige forurensningsparametrene i regionen som Ni, Cu, As, ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 25 barnehager i bydel Stovner 

   Gaut, Sylvi; Jensen, Henning; Taftø, Siw-Christin; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.006), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 25 barnehager\/-parker i bydel Stovner i Oslo.\rI 5 av barnehagene (20 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 26 barnehager i bydel Grorud 

   Taftø, Siw-Christin; Jensen, Henning; Gaut, Sylvi; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2007.007), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 26 barnehager\/-parker i bydel Grorud i Oslo.\rI 11 av barnehagene (42 %) overstiger ...
  • Kartlegging av jordforurensning i 46 barnehager i bydel Alna 

   Andersson, Malin; Jensen, Henning; Jartun, Morten; Haugland, Toril (NGU-Rapport (2006.086), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo Kommune undersøkt forurensning av overflatejord i 46 barnehager i bydel Alna i Oslo.\rI 12 av barnehagene (26 %) overstiger jordas ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkelse av Rådhuskvartalet i Tromsø 

   Ottesen, Rolf Tore; Jensen, Henning; Volden, Tore (NGU-Rapport (2002.022), Report, 2002)
   Grunnen i \"rådhuskvartalet\" består av et ca 2 meter tykt lag med byjord. Dette er masser som er en blanding av lokal mineraljord, rivningsmasser, ulike typer avfall, tilkjørt sand og forkullet materiale. Under byjorda ...
  • Miljøteknisk grunnundersøkesle i Jåttåvågen, Stavanger 

   Ottesen, Rolf Tore; Jensen, Henning; Volden, Tore; Riste, Øyvind (NGU-Rapport (2002.039), Report, 2002)
   Det er på oppdrag fra Hinna Park utført en miljøteknisk grunnundersøkelse for første byggetrinn i Jåttåvågen-utbyggingen. Første byggetrinn omfatter bl. a Teknologisenteret. Undersøkelsen er utført som et samarbeid mellom ...
  • Oppfølgende miljøtekniske undersøkelser ved Skoddebergvatnet, Skånland kommune, Troms 

   Misund, Arve; Jensen, Henning (NGU-Rapport (98.159), Report, 1998)
   (...) På grunnlag av de gjennomførte undersøkelsene er det ikke noen akutt fare for forurensning av Skoddebergvatnet. Det er fremdeles betydelige mengder hydrokarboner i sedimentene langs Bekk-2, men undersøkelsene i 1995, ...
  • Resultater av kjemiske analyser av prøver av Svalbard kull og tilgrensende bergarter over, under og mellom kull fløtsene 

   Jensen, Henning (NGU-Rapport (99.140), Report, 2000)
   Det er analysert 24 bergartsprøver, levert av Store Norske Spitsbergen Kulkom- pani. 14 kullprøver fordelt med 11 prøver fra Svea Sentralfelt og 3 prøver fra Gruve 7 ved Longyearbyen samt 10 bergartsprøver over (\"heng\"), ...
  • Ulovlig søppelbrenning i Tromsø kommune - tungmetall - og PAH konsentrasjoner i aske 

   Jensen, Henning; Volden, Tore; Ottesen, Rolf Tore (NGU-Rapport (2002.023), Report, 2002)
   Ulovlig søppelbrenning er et utbredt fenomen i Troms kommune. Dette har kommunenhatt fulgt nøye med på over lengre tid. Utover forsøpling medfører den ulovlige søppelbrenning spredning av miljøgifter til omgivelsene og ...