• Forslag til tilstandsklasser for jord 

   Ottesen, Rolf Tore; Alexander, Jan; Joranger, Tore; Rytter, Eilif; Andersson, Malin (NGU-Rapport (2007.019), Report, 2007)
   Norges geologiske undersøkelse har i samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt og Oslo kommune utarbeidet et forslag til tilstandsklasser for jord for stoffene arsen, bly, kadmium, kvikksølv, kobber, sink, krom3+, krom6+, ...
  • Miljøteknisk prøvetaking av gravemasser 

   Joranger, Tore; Thorstensen, Geir A. (NGU-Rapport (2009.059), Report, 2010)
   Denne veilederen er ment å brukes ved forvaltning av forurensningsforskriftens kapittel 2: Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider. Forskriften gjelder ved terrenginngrep i områder hvor det er grunn til ...