• Kartlegging av glasiale landformer på Søre Sunnmøre 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2021.002), Report, 2021)
   I 2020 har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken videreført arbeidet med utvikling av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har ...
  • Kartlegging av glasiale landformer: pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2020.001), Report, 2020)
   I områder av Agder og Trøndelag har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Artsdatabanken startet utvikling av metoder og prosedyrer for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: resultater og erfaringer fra pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Lyså, Astrid; Nordahl, Bo (NGU-Rapport (2019.037), Report, 2020)
   I områder av Trøndelag og nordre Gudbrandsdalen har Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. ...
  • Kartlegging av rødlistede landformer: videreføring av pilotprosjekt 2019 

   Christoffersen, Marianne; van-Boeckel, Mikis; Fredin, Ola; Larsen, Eiliv; Liinamaa-Dehls, Anne; Lyså, Astrid; Nordahl, Bobo; Solberg, Inger-Lise (NGU-Rapport (2021.001), Report, 2021)
   I 2019 begynte Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlegging av fem ulike landformer på Artsdatabankens liste over rødlistede landformer. Denne kartleggingen er videreført i 2020 og ...
  • Maringeologi i Tresfjorden, Møre og Romsdal. 

   Longva, Oddvar; Larsen, Eiliv (NGU-Rapport (89.035), Report, 1989)
   Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Tresfjorden. Undersøkelsens hovedformål var å gi en vurdering av stabiliteten i strandsonen, spesielt ved Tressas delta. I tillegg var det ønsket å få en generell oversikt over ...
  • Maringeologisk/geofysisk tokt nr. 9204 i Skagerrak 1992, toktrapport 

   Thorsnes, Terje; Totland, Oddbjørn; Olsen, Heidi Anita; Moen, Per T.; Øverby, Liv T.; Larsen, Eiliv; Ottesen, Dag; Bøe, Reidulv (NGU-Rapport (92.287), Report, 1992)
   I perioden 4.juni - 1.juli 1992 utførte NGU i samarbeid med Statens Kartverk, divisjon Norges Sjøkartverk (NSKV) et maringeologisk\/geofysisk\/hydrografisk tokt (tokt nr. 9204) i Skagerrak med NSKVs fartøy M\/S Geofjord. ...
  • Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del I. Sedimenttyper, mektighet og fordeling. 

   Larsen, Eiliv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (87.125), Report, 1987)
   Det er utført refleksjonsseismiske målinger og prøvetaking i Ørstafjorden. Undersøkelsens hovedformål er miljøgeologisk kartlegging av fjordsystemet m.h.t. forurensningstyper og -mengder. I denne rapporten blir resultatene ...
  • Miljøgeologi i Ørstafjorden. Del II. Sedimentgeokjemi. 

   Larsen, Eiliv; Sæther, Ola M. (NGU-Rapport (88.132), Report, 1988)
   I samarbeid med Fylkeskommunen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal er det gjort miljøgeokjemisk kartlegging av bunnsedimentene i Ørstafjorden. Konsentrasjonen av 30 elementer inklusivt Fe, Mn, Zn, Pb, Cr, V, Ag, P og S er ...
  • Refleksjonsseismiske undersøkelser i Halsafjorden, Vinjefjorden og Talgsjøen, Møre og Romsdal. 

   Larsen, Eiliv; Olsen, Heidi (NGU-Rapport (87.162), Report, 1987)
   NGU har utført refleksjonsseismiske undersøkelser i Halsafjorden, Vinjefjorden og Talgsjøen, Møre og Romsdal. Formålet var å kartlegge mektigheter av løsmasser over berggrunnen med tanke på tunnelforbindelser. I Halsafjorden ...
  • Refleksjonsseismiske undersøkelser i Isfjorden og Innfjorden (Åndalsnes), Møre og Romsdal. 

   Larsen, Eiliv (NGU-Rapport (87.054), Report, 1987)
   Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Innfjorden og Isfjorden. Formålet var å kartlegge de kvartære avsetningene med tanke på stabilitet\/massebevegelser. I denne sammenheng ble det pekt på områdene opptil Raumas ...
  • Refleksjonsseismiske undersøkelser i Ytre Langfjorden, Møre og Romsdal 

   Larsen, Eiliv; Olsen, Heidi A. (NGU-Rapport (88.152), Report, 1988)
   NGU har utført orienterende refleksjonsseismiske undersøkelser i utløpet av Langfjorden, Møre og Romsdal. Formålet var å kartlegge mektigheten av løs- masser over berggrunnen med tanke på tunnelforbindelse. De største, ...
  • Sande og Vanylven, Møre og Romsdal: Sedimentmektigheter i fjorder. 

   Larsen, Eiliv; Longva, Oddvar (NGU-Rapport (87.110), Report, 1987)
   Det er utført refleksjonsseismiske målinger i Haugsfjorden, Sandsfjorden, Hallefjorden og Rovdefjorden. Formålet var å kartlegge mektigheter av løsmasser over berggrunnen. I Haugsfjorden er det lite løsmasser. Største ...
  • The prospectivity of the Barents Sea: Ice ages, erosion and tilting of traps 

   Larsen, Eiliv; Raunholm, Ståle; Nilssen, Lena C.; Andreassen, Karin (NGU-Rapport (2003.102), Report, 2003)
   A three-phase conceptual glacial geological model for the Late Pliocene and entire Pleistocene period has been developed. The model explains variations in erosion in the Barents Sea in space and time and shows:\rThe first ...
  • Vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall 

   Cramer, Jan; Solli, Arne; Schiellerup, Henrik; Larsen, Eiliv; Keiding, Marie; Erichsen, Eyolf; Dagestad, Atle; Brönner, Marco; Baranwal, Vikas (NGU-Rapport (2015.055), Report, 2016)
   NGU har utført en vurdering av geologiske forhold ved potensielle lokaliteter til deponi for uorganisk farlig avfall. Utgangspunktet for vurderingen var en liste med 12 lokaliteter som var sammenstilt av Direktoratet for ...