• Berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i forbindelse med prosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, Møre og Romsdal 

   Ganerød, Guri V.; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2011.049), Report, 2011)
   I forbindelse med tunnelprosjektet Fv. 659 Nordøyvegen, fastlandsforbindelse med undersjøiske tunneler og broer mellom Brattvåg, Hestøya, Lepsøya, Haramsøya, Flemsøya\/Skuløya, Fjørtoft og Harøya, har NGU utført ...
  • Berggrunnskart Kleverud - Skaberud 

   Lutro, Ole (NGU-Rapport (2008.070), Report, 2008)
   Rapporten er en sammenstilling av eksisterende geologisk kartdata langs planlagt jernbanetras\u00E9 fra Kleverud til Skaberud langs østsiden av Mjøsa. På grunnlag av eksisterende datagrunnlag er det laget et berggrunnskart ...
  • Coop Phase 2 Crustal Onshore-Offshore Project 

   Olesen, Odleiv; Baranwal, Vikas; Brönner, Marco; Dalsegg, Einar; Dumais, Marie-Andrée; Gellein, Jomar; Gernigon, Laurent; Heldal, Tom; Larsen, Bjørn Eskil; Lauritsen, Torleif; Lutro, Ole; Maystrenko, Yuriy; Nasuti, Aziz; Roberts, David; Rueslåtten, Håkon; Rønning, Jan Steinar; Slagstad, Trond; Solli, Arne; Stampolidis, Alexandros (NGU-Rapport (2015.063), Report, 2015)
   The Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated mapping and research project established to study the onshore-offshore relationships in the northeastern North Sea and Mid Norway. The Coop Phase 2 Report ...
  • E39 krysning av Romsdalsfjorden. Berggrunnsgeologi, strukturgeologi og undersøkelse av ustabile fjellparti. 

   Rønning, Jan S.; Lutro, Ole; Redfield, Tim; Oppikofer, Thierry; Dehls, John (NGU-Rapport (2015.039), Report, 2015)
   I et samarbeid med Statens vegvesen Region Midt har Norges geologiske undersøkelse (NGU) utført berggrunnsgeologisk og strukturgeologisk kartlegging i områdene der E39 er planlagt å krysse Romsdalsfjorden bl.a. med tunnel ...
  • Feltbefaring av seks lokaliteter for nytt mellomlager i området Lillestrøm-Askim-Halden 

   Cramer, Jan; Lutro, Ole; Frengstad, Bjørn; Bergstrøm, Bjørn; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2010.059), Report, 2010)
   På oppdrag fra Fase 2 utvalget har NGU tidligere utarbeidet en rapport med geologiske beskrivelser av 10 mulige lokaliteter for nytt mellomlager for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall i Norge (NGU Rapport ...
  • Geofysisk logging av borehull ved Hamar flyplass 

   Elvebakk, Harald; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2008.079), Report, 2009)
   NGU har gjort borehullslogging i et 817 m dypt kjerneborehull ved Hamar Flyplass. Hensikten var å måle temperaturgradienten i kambrosilurbergartene ned til underliggende grunnfjell. I tillegg ble det foretatt geofysisk ...
  • Geologisk beskrivelse av mulige lokaliteter for nytt mellomlager i Norge 

   Hansen, Louise; Frengstad, Bjørn; Rønningen, Åse; Olesen, Odleiv; Lutro, Ole (NGU-Rapport (2010.035), Report, 2010)
   Utvalget \"Mellomlagerløsning for brukt brensel og langlivet middelaktivt avfall\" har utarbeidet en beskrivelse av kriterier for lokaliteter til vurdering som en mellomlagerløsning. Utvalget har bedt NGU om å skaffe en ...
  • Geologisk kart langs jernbanetrasé Minnesund - Kleverud 

   Lutro, Ole; Rønningen, Åse (NGU-Rapport (2008.040), Report, 2008)
   Rapporten er en sammenstilling av eksisterende geologisk kartdata langs planlagt jernbanetras\u00E9 fra Minnesund til Kleiverud langs østsiden av Mjøsa. På grunnlag av eksisterende datagrunnlag er det laget et kvartærgeologisk ...
  • Geologisk kartlegging i Åstaddalen, Asker og Bærum. 

   Lutro, Ole (NGU-Rapport (99.091), Report, 1999)
   Et geologisk kart og snitt er tegnet over området rundt Åstaddalen på grensa mellom Asker og Bærum kommune. Området er gjennomsatt av forkastninger som går i NNV-SSØ retning og i NØ-SV retning. Dette har ført til at ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport april 2018 

   Bjerkgård, Terje; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob; Sandstad, Jan Sverre; Saalmann, Kerstin; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard (NGU-Rapport (2018.005), Report, 2018)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal ferdigstilles i 2018 og rapporten her oppsummerer resultatene fra prosjektet pr. ...
  • Geologisk kartlegging i Hattfjelldal - Statusrapport desember 2016 

   Saalmann, Kerstin; Bjerkgård, Terje; Sandstad, Jan Sverre; Svennungsen, Robin Orre; Snook, Ben; Lutro, Ole; Gautneb, Håvard; Angvik, Tine Larsen; Keiding, Jakob (NGU-Rapport (2016.050), Report, 2016)
   Det har vært utført geologisk og malmgeologisk kartlegging i den nordøstlige del av Hattfjelldal kommune i perioden 2014-2016. Arbeidet skal sluttrapporteres i 2017 og dette er en rapport for status i prosjektet pr. desember ...
  • Geologisk og strukturgeologisk kartlegging for Jernbaneverket Utbygging i Asker og Bærum 

   Solli, Arne; Braathen, Alvar; Roberts, David; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (98.124), Report, 1998)
   NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Utbygning utført geologisk kartlegging og strukturgeologiske undersøkelser i området langs planlagt jernbanetrase fra Skøyen via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data ...
  • Geologiske forhold langs jernbanetrase Holm-Holmestrand-Nykirke 

   Bøe, Reidulv; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (99.037), Report, 1999)
   Langs jernbanetraseen mellom Holm og Nykirke finnes følgende bergarter: -Ringerikesandstein (eldst); -Askergruppen; skifer, sandstein og konglomerat -B1formasjonen; basaltiske lavastrømmer med mellomliggende lag av sedimenter, ...
  • Geologiske forhold langs jernbanetrasé Asker-Sandvika 

   Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole; Braathen, Alvar (NGU-Rapport (99.011), Report, 1999)
   Et geologisk lengdeprofil langs et nytt tras\u00E9alternativ for jernbane mellom Asker og Sandvika viser at tunnelen i hovedsak vil gå i kambrosilurske bergarter som er kuttet av en del eruptivganger og gjennomsatt av ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrase i området Langerudbekken - Åstaddalen 

   Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2001.002), Report, 2001)
   Jernbaneverket Utbygging har gitt NGU i oppdrag å vurdere geologiske forhold langs en delstrekning på ca 1.5 km av planlagt jernbanetunnel i området Langerudbekken-Åstaddalen. Traseen i dette området utgjør en del av ...
  • Geologiske forhold langs planlagt jernbanetrasé Oslo - Ski 

   Saintot, Aline; Olesen, Odleiv; Dehls, John; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein (NGU-Rapport (2007.048), Report, 2008)
   På oppdrag fra Jernbaneverket Utbygging har NGU utført en oppgradering av det geologiske og geofysiske grunnlagsmaterialet langs planlagt jernbanetras\u00E9 Oslo - Ski og framstilt dette i digital form.\r
  • Geologiske forhold langs planlagt tunneltrase fra Moi til Drangsdalen. 

   Berg, Silje S.; Lutro, Ole; Nordgulen, Øystein; Marker, Mogens (NGU-Rapport (2000.079), Report, 2000)
   (Forkortet) Det finnes tre ulike bergartsenheter langs den planlagte tunneltraseen: 1) granittisk gneiss, 2) noritt og 3) anortositt. Bergartene er homogene og kompetente, og antas å være svært gunstige for tunneldrift. ...
  • Geologiske og geofysiske undersøkelser på Ringerike og Krokskogen 

   Beard, Les Paul; Rønning, Jan S.; Siedlecka, Anna; Nordgulen, Øystein; Lutro, Ole (NGU-Rapport (97.153), Report, 1997)
   NGU har på oppdrag for Jernbaneverket Region Sør utført geologiske og geofysiske undersøkelser i området mellom Sandvika og Hønefoss. Rapporten gjør kort rede for bakgrunnen for prosjektet og beskriver hvilke undersøkelser ...
  • Grunnundersøkelser ved Raudsand, Nesset kommune i Møre og Romsdal. Tolkning av borehullslogging og vannanalyser 

   Elvebakk, Harald; Jæger, Øystein; Dagestad, Atle; Lutro, Ole; Rønning, J.S. (NGU-Rapport (2017.024), Report, 2017)
   NGU har i samarbeid med Bergmesteren Raudsand AS utført grunnundersøkelser ved mulig deponi for farlig uorganisk avfall i fjellhaller ved Raudsand. Det er utført geofysiske målinger fra helikopter og tolkninger av resultatene. ...
  • Grunnvann i Bremanger kommune. 

   Lutro, Ole (NGU-Rapport (91.062), Report, 1991)
   Bremanger kommuner er en B-kommune i GiN-prosjektet. Mulighetene for grunnvannsforsyning fra fjell er vurdert for tre forsynings- steder i Bremanger kommune; Igland, Sandvika og Rugsund\/Leirgulen. Områdene er vurdert på ...